പ്രിയപെട്ടവരെ ഞങ്ങൾ പുതിയൊരു വെബ്‌സൈറ്റിലേക്ക് മാറിയിരിക്കുന്നു. കൂടുതൽ മലയാളം തൊഴിൽ വാർത്തകൾക്കായി സന്ദർശിക്കുക. ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക!
المشاركات

HOCL കൊച്ചി റിക്രൂട്ട്മെന്റ് 2023 – പത്താം ക്ലാസ് യോഗ്യത ഉള്ളവർക്ക് അപേക്ഷിക്കാം! വിശദ വിവരങ്ങൾ ഇവിടെ!

പഴയങ്ങാടി ലൈവ്

HOCL കൊച്ചി റിക്രൂട്ട്മെന്റ് 2023  – പത്താം ക്ലാസ് യോഗ്യത ഉള്ളവർക്ക് അപേക്ഷിക്കാം! വിശദ വിവരങ്ങൾ ഇവിടെ:കേരളത്തിലെ എറണാകുളം ജില്ലയിൽ അമ്പലമുഗലിൽ ജൂനിയർ റിഗ്ഗർ തസ്തികയിൽ നിശ്ചിത കാലാവധിക്ക് കരാർ അടിസ്ഥാനത്തിൽ ഉടനടി നിയമനം നടത്താൻ എച്ച്ഒസിഎൽ ക്ഷണിക്കുന്നു. പ്രസ്തുത തസ്തികയിലേക്ക് അപേക്ഷിക്കാൻ താല്പര്യമുള്ള ഉദ്യോഗാർത്ഥികൾ അപേക്ഷിക്കുക.

HOCL റിക്രൂട്ട്മെന്റ് 2023

സ്ഥാപനത്തിന്റെ പേര്

HOCL
തസ്തികയുടെ പേര്

ജൂനിയർ റിഗ്ഗർ

ഒഴിവുകളുടെ എണ്ണം

01
എഴുത്തുപരീക്ഷ / സ്‌കിൽ ടെസ്റ്റ് തീയതി

03.02.2023

നിലവിലെ സ്ഥിതി

അപേക്ഷകൾ സ്വീകരിക്കുന്നു

 

HOCL റിക്രൂട്ട്മെന്റ് 2023  വിദ്യാഭ്യാസ യോഗ്യത:

പ്രസ്തുത തസ്തികയിലേക്ക് അപേക്ഷിക്കുന്ന ഉദ്യോഗാർത്ഥികൾ പത്താം ക്ലാസ് പാസായിരിക്കണം.

HOCL റിക്രൂട്ട്മെന്റ് 2023  പ്രവർത്തിപരിചയം

പ്രസ്തുത തസ്തികയിലേക്ക് അപേക്ഷിക്കുന്ന വ്യക്തിക്ക് റിഗ്ഗിംഗ് മേഖലയിൽ കുറഞ്ഞത് ഒരു വർഷത്തെ പരിചയം ഉണ്ടായിരിക്കണം.

HOCL റിക്രൂട്ട്മെന്റ് 2023 പ്രായ പരിധി

ഉയർന്ന പ്രായപരിധി 2023 ജനുവരി 1-ന് 30 വയസ്സ് കവിയാൻ പാടില്ല. (എസ്‌സി/എസ്‌ടി/ഒബിസി/പിഡബ്ല്യുഡി/മുൻ സൈനികർക്ക് ചട്ടങ്ങൾ അനുസരിച്ച് പ്രായപരിധിയിൽ ഇളവ് ഉണ്ടായിരിക്കുന്നതാണ്)

HOCL റിക്രൂട്ട്മെന്റ് 2023  ശമ്പളം:

തിരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ട ഉദ്യോഗാർത്ഥിക്ക്  പ്രതിമാസം 22,000/- രൂപ ലഭിക്കും.

HOCL റിക്രൂട്ട്മെന്റ് 2023   തിരഞ്ഞെടുക്കൽ രീതി

തിരഞ്ഞെടുക്കൽ സ്കിൽ ടെസ്റ്റ് / എഴുത്തുപരീക്ഷ എന്നിവ വഴിയാണ് തസ്തികയിലേക്ക് തിരഞ്ഞെടുക്കുക.


HOCL റിക്രൂട്ട്മെന്റ് 2023   അപേക്ഷിക്കേണ്ടവിധം:

  • വിജ്ഞാപനത്തോടൊപ്പം നൽകിയിരിക്കുന്ന മാതൃകയിൽ അപേക്ഷകൾ പൂരിപ്പിക്കുക.
  • സമീപകാല പാസ്‌പോർട്ട് സൈസ് ഫോട്ടോ അപേക്ഷയിൽ നൽകിയിരിക്കുന്ന സ്ഥലത്ത് ഒട്ടിക്കേണ്ടതാണ്.
  • എടിഎൽ പ്രസക്തമായ സർട്ടിഫിക്കറ്റുകളുടെയും സാക്ഷ്യപത്രങ്ങളുടെയും സ്വയം സാക്ഷ്യപ്പെടുത്തിയ ഫോട്ടോകോപ്പികൾ (ഒരു കോപ്പി വീതം) അപേക്ഷയോടൊപ്പം ചേർക്കേണ്ടതാണ്.
  • എല്ലാ പ്രസക്തമായ സർട്ടിഫിക്കറ്റുകളുടെയും സാക്ഷ്യപത്രങ്ങളുടെയും സ്വയം സാക്ഷ്യപ്പെടുത്തിയ ഫോട്ടോകോപ്പികൾ (ഒരു കോപ്പി വീതം) അപേക്ഷയോടൊപ്പം ചേർക്കേണ്ടതാണ്.
  • എഴുത്തുപരീക്ഷ / സ്‌കിൽ ടെസ്റ്റിന് വരുമ്പോൾ സ്ഥിരീകരണത്തിനായി ഉദ്യോഗാർത്ഥികൾ എല്ലാ പ്രസക്തമായ സർട്ടിഫിക്കറ്റുകളുടെയും സാക്ഷ്യപത്രങ്ങളുടെയും ഒറിജിനൽ കൊണ്ടുവരണം.
  • എഴുത്തുപരീക്ഷ / സ്‌കിൽ ടെസ്റ്റിന് വരുമ്പോൾ ഉദ്യോഗാർത്ഥികൾ ഒരു സാധുവായ ഫോട്ടോ കാർഡിന്റെ (ആധാർ ഗാർഡ്/പാൻ ഗാർഡ്/ഡ്രൈവിംഗ് ലൈസൻസ് മുതലായവ) അസലും പകർപ്പും കൊണ്ടുവരണം.
  • കൃത്യമായി പൂരിപ്പിച്ച അപേക്ഷയും ബന്ധപ്പെട്ട സർട്ടിഫിക്കറ്റുകളുടെയും സാക്ഷ്യപത്രങ്ങളുടെയും ഒറിജിനൽ കോപ്പികൾ സഹിതം കൊണ്ടുവരുന്നതിൽ പരാജയപ്പെടുന്ന ഉദ്യോഗാർത്ഥികളെ എഴുത്തുപരീക്ഷ / നൈപുണ്യ പരീക്ഷയിൽ പങ്കെടുക്കാൻ അനുവദിക്കുന്നതല്ല.

NOTIFICATION

OFFICIAL SITE


إرسال تعليق

തൊഴിൽ വാർത്തയെ സംബന്ധിച്ച നിങ്ങളുടെ സംശയങ്ങൾ ഇവിടെ ചോദിക്കാവുന്നതാണ്
Cookie Consent
We serve cookies on this site to analyze traffic, remember your preferences, and optimize your experience.
Oops!
It seems there is something wrong with your internet connection. Please connect to the internet and start browsing again.
AdBlock Detected!
We have detected that you are using adblocking plugin in your browser.
The revenue we earn by the advertisements is used to manage this website, we request you to whitelist our website in your adblocking plugin.
Site is Blocked
Sorry! This site is not available in your country.