പ്രിയപെട്ടവരെ ഞങ്ങൾ പുതിയൊരു വെബ്‌സൈറ്റിലേക്ക് മാറിയിരിക്കുന്നു. കൂടുതൽ മലയാളം തൊഴിൽ വാർത്തകൾക്കായി സന്ദർശിക്കുക. ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക!

സംസ്ഥാന ഭവന നിർമാണ ബോർഡിൽ ചീഫ് എൻജിനിയർ..

സംസ്ഥാന ഭവന നിർമാണ ബോർഡിൽ ചീഫ് എൻജിനിയർ തസ്തികയിലേക്ക് കരാർ / ഡെപ്യൂട്ടേഷൻ വ്യവസ്ഥയിൽ നിയമനത്തിന് അപേക്ഷ ക്ഷണിച്ചു. അപേക്ഷ സമർപ്പിക്കുന്ന തീയതിയിൽ 65 വയസ് കവിയരുത്. സിവിൽ എൻജിനിയറിങ്ങിൽ ബിരുദമാണ് യോഗ്യത. സിവിൽ എൻജിനിയറിങ്ങിൽ M.Tech (Civil) in Structural Design, AUTOCAD, STAAD, ETAB, Primavera/ MS Project Management എന്നീ സോഫ്റ്റ്‌വെയറുകളിൽ പ്രവർത്തന പരിചയം അഭികാമ്യം. നിയമന കാലാവധി ഒരു വർഷം. കരാർ നിയമനം വാർഷികാടിസ്ഥാനത്തിൽ പരമാവധി രണ്ടു വർഷത്തേക്ക് കൂടി ദീർഘിപ്പിക്കാൻ സാധ്യതയുണ്ട്. കെട്ടിട നിർമാണ മേഖലയിൽ കുറഞ്ഞത് 15 വർഷം സേവന പരിചയമുള്ളവരാകണം.

വിശദമായ ബയോഡാറ്റാ സഹിതം അപേക്ഷ 26ന് മുമ്പ് ലഭിക്കണം. നേരത്തെ അപേക്ഷിച്ചവരും കൂടിക്കാഴ്ചയിൽ പങ്കെടുത്തവരും അപേക്ഷിക്കേണ്ടതില്ല. സെക്രട്ടറി, കേരള സംസ്ഥാന ഹൗസിങ് ബോർഡ്, ഹെഡ് ഓഫീസ്, ശാന്തിനഗർ, തിരുവനന്തപുരം എന്ന വിലാസത്തിൽ അപേക്ഷ അയയ്ക്കണം.

إرسال تعليق

തൊഴിൽ വാർത്തയെ സംബന്ധിച്ച നിങ്ങളുടെ സംശയങ്ങൾ ഇവിടെ ചോദിക്കാവുന്നതാണ്
Cookie Consent
We serve cookies on this site to analyze traffic, remember your preferences, and optimize your experience.
Oops!
It seems there is something wrong with your internet connection. Please connect to the internet and start browsing again.
AdBlock Detected!
We have detected that you are using adblocking plugin in your browser.
The revenue we earn by the advertisements is used to manage this website, we request you to whitelist our website in your adblocking plugin.
Site is Blocked
Sorry! This site is not available in your country.