പ്രിയപെട്ടവരെ ഞങ്ങൾ പുതിയൊരു വെബ്‌സൈറ്റിലേക്ക് മാറിയിരിക്കുന്നു. കൂടുതൽ മലയാളം തൊഴിൽ വാർത്തകൾക്കായി സന്ദർശിക്കുക. ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക!

CSEB കേരള റിക്രൂട്ട്മെന്റ് 2021 – സഹകരണ ബാങ്കുകളിൽ 249 ജൂനിയർ ക്ലാർക്ക്, ഡാറ്റാ എൻട്രി ഓപ്പറേറ്റർ, കാഷ്യർ ഒഴിവുകൾ...

CSEB കേരള റിക്രൂട്ട്മെന്റ് 2021 | ജൂനിയർ ക്ലാർക്കും മറ്റ് പോസ്റ്റുകളും | ആകെ ഒഴിവുകൾ 249 | അവസാന തീയതി 01.09.2021 |

CSEB കേരള റിക്രൂട്ട്മെന്റ് 2021: കേരള സ്റ്റേറ്റ് കോ-ഓപ്പറേറ്റീവ് സർവീസ് എക്സാമിനേഷൻ ബോർഡ് (CSEB) പുതിയ തൊഴിൽ പരസ്യം അപ്ലോഡ് ചെയ്തു [നോട്ടിഫിക്കേഷൻ 4/2021, 5/2021, 6/2021, 7/2021, 8/2021] @ www.csebkerala.org 03.08.2021. സിഎസ്ഇബി കേരള വിജ്ഞാപനം അനുസരിച്ച്, കേരള സിഎസ്ഇബി 249 ഒഴിവുകൾ നികത്തുന്നു, കോ-ഓപ്പറേറ്റീവ് സർവീസ് എക്സാമിനേഷൻ ബോർഡ് (CSEB) ജൂനിയർ ക്ലാർക്ക്, ഡാറ്റാ എൻട്രി ഓപ്പറേറ്റർ, കാഷ്യർ, അസിസ്റ്റന്റ് സെക്രട്ടറി, ചീഫ് അക്കൗണ്ടന്റ്, ഡെപ്യൂട്ടി ജനറൽ മാനേജർ തസ്തികയിലേക്ക് അപേക്ഷ ക്ഷണിച്ചുയോഗ്യരായ ഉദ്യോഗാർത്ഥികളിൽ നിന്ന് ഇത് ഓഫ്‌ലൈൻ മോഡ് അപേക്ഷ ക്ഷണിക്കുന്നു. കേരളത്തിൽ സർക്കാർ ജോലി അന്വേഷിക്കുന്ന അപേക്ഷകർ 01.09.2021 -നോ അതിനു മുമ്പോ അപേക്ഷ സമർപ്പിക്കുക.

ഓർഗനൈസേഷൻ : കേരള സ്റ്റേറ്റ് കോ-ഓപ്പറേറ്റീവ് സർവീസ് എക്സാമിനേഷൻ ബോർഡ് (CSEB)
ജോലി തരം : 
കേരള സർക്കാർ ജോലികൾ
റിക്രൂട്ട്മെന്റ് തരം 
: നേരിട്ടുള്ള റിക്രൂട്ട്മെന്റ്
പരസ്യ നമ്പർ :
വിജ്ഞാപനം 4/2021,5/2021,6/2021,7/2021,8/2021
തസ്തികയുടെ പേര് : 
ജൂനിയർ ക്ലാർക്ക്, ഡാറ്റാ എൻട്രി ഓപ്പറേറ്റർ, കാഷ്യർ, അസിസ്റ്റന്റ് സെക്രട്ടറി, ചീഫ് അക്കൗണ്ടന്റ്, ഡെപ്യൂട്ടി ജനറൽ മാനേജർ
ആകെ ഒഴിവ് :
249
ജോലി സ്ഥലം :
കേരളം
ശമ്പളം :
28,000 -66,470 രൂപ
മോഡ് :
ഓഫ്‌ലൈനിൽ
അപേക്ഷ : 
2021 ഓഗസ്റ്റ് 3 -ന് ആരംഭിക്കും
അപേക്ഷ സമർപ്പിക്കേണ്ട അവസാന തീയതി :
2021 സെപ്റ്റംബർ 1
ഔദ്യോഗിക വെബ്സൈറ്റ് : 
http://www.csebkerala.org/

വിജ്ഞാപന തീയതി: 03.08.2021

നമ്പർ: സിഎസ്ഇബി /N & L / 900 /19

അപേക്ഷ സ്വീകരിക്കുന്ന അവസാന തീയതി: 01.09.2021 വൈകിട്ട് 5 വരെ.  

വിജ്ഞാപനം: 4/2021,5/2021,6/2021,7/2021,8/2021

നിയമനരീതി: സഹകരണ സർവീസ് പരീക്ഷാ ബോർഡ് നടത്തുന്ന പരീക്ഷയുടെയും ബന്ധപ്പെട്ട സഹകരണ സ്‌ഥാപനങ്ങൾ നടത്തുന്ന കൂടിക്കാഴ്‌ചയുടെയും അടിസ്‌ഥാനത്തിൽ പരീക്ഷാ ബോർഡ് നൽകുന്ന ലിസ്‌റ്റിൽ നിന്നു സംഘങ്ങൾ തയാറാക്കുന്ന റാങ്ക് ലിസ്‌റ്റ് പ്രകാരം. 

നിയമന അധികാരി: ബന്ധപ്പെട്ട സഹകരണ സംഘം/ബാങ്കുകൾ.

സംവരണം തിരിച്ചുള്ള ഒഴിവുകളും അധിക യോഗ്യത സംബന്ധിച്ച വിവരങ്ങളും പട്ടികയിൽ ലഭിക്കും. അടിസ്‌ഥാന യോഗ്യത സംബന്ധിച്ച വിവരങ്ങൾ ചുവടെ:

വിശദമായ വിജ്ഞാപനവും, അപേക്ഷയുടെ മാതൃകയും സഹകരണ സർവീസ് പരീക്ഷാ ബോർഡിന്റെ www.csebkerala.org എന്ന വെബ്സൈറ്റിൽ ലഭിക്കും.

ചീഫ് അക്കൗണ്ടന്റ് / ഡെപ്യൂട്ടി ജനറൽ മാനേജർ ജൂനിയർ ക്ലാർക്ക്/ ടാറ്റ എൻട്രി/കാഷ്യർ

വിദ്യാഭ്യാസ യോഗ്യത: 

താൽപ്പര്യവും യോഗ്യതയും ഉള്ള ഉദ്യോഗാർത്ഥികൾ തസ്തികയിലേക്ക് അപേക്ഷിക്കുന്നതിന് മുമ്പ് CSEB റിക്രൂട്ട്മെന്റ് വിജ്ഞാപനം 2021 -ന് ആവശ്യമായ വിശദമായ വിദ്യാഭ്യാസ യോഗ്യത വിശദമായി പരിശോധിക്കേണ്ടതുണ്ട്. വിശദമായ വിദ്യാഭ്യാസ യോഗ്യത ചുവടെ;

ഡാറ്റ എൻട്രി ഓപ്പറേറ്റർ

 • ഏതെങ്കിലും അംഗീകൃത സർവകലാശാലയിൽ നിന്നുള്ള ബിരുദം.
 • കേരള / കേന്ദ്ര സർക്കാർ അംഗീകൃത സ്ഥാപനം പാസ്സായ ഡാറ്റാ എൻട്രി കോഴ്സിന്റെ സർട്ടിഫിക്കറ്റ്.
 • അംഗീകൃത കമ്പനിയിൽ ഡാറ്റാ എൻട്രി ഓപ്പറേറ്റർ തസ്തികയിൽ ഒരു വർഷത്തെ പ്രവൃത്തിപരിചയം.

ജൂനിയർ ക്ലാർക്ക്/ കാഷ്യർ

 • എസ്എസ്എൽസി അല്ലെങ്കിൽ തത്തുല്യ യോഗ്യത സബോർഡിനേറ്റ് പേഴ്സണൽ കോ-ഓപ്പറേറ്റീവ് ട്രെയിനിംഗ് കോഴ്സിന് (ജൂനിയർ ഡിപ്ലോമ ഇൻ കോ-ഓപ്പറേഷൻ) അടിസ്ഥാന യോഗ്യതയായിരിക്കും.
 • കേരള സ്റ്റേറ്റ് കോ-ഓപ്പറേറ്റീവ് യൂണിയൻ നടത്തുന്ന സ്റ്റേറ്റ് കോ-ഓപ്പറേറ്റീവ് ഫെഡറേഷൻ (ജെഡിസി), ജൂനിയർ ഡിപ്ലോമ ഇൻ കോ-ഓപ്പറേഷൻ (ജെഡിസി). കൂടാതെ, സഹകരണത്തിൽ ബി.കോം ബിരുദം ഓപ്ഷണൽ വിഷയമായി അല്ലെങ്കിൽ കോയിൽ ബിരുദം -ഏതെങ്കിലും അംഗീകൃത സർവകലാശാലയിൽ നിന്നുള്ള ഓപ്പറേറ്റീവ് ഹയർ ഡിപ്ലോമ (കേരള സംസ്ഥാന സഹകരണ യൂണിയന്റെ HDC അല്ലെങ്കിൽ HDC & BM, അല്ലെങ്കിൽ സഹകരണ പരിശീലനത്തിനുള്ള ദേശീയ കൗൺസിലിന്റെ HDC അല്ലെങ്കിൽ HDCM).
 • സബോർഡിനേറ്റ് പേഴ്സണൽ കോ-ഓപ്പറേറ്റീവ് ട്രെയിനിംഗ് കോഴ്സ് (സഹകരണത്തിൽ ജൂനിയർ ഡിപ്ലോമ) അല്ലെങ്കിൽ കേരള കാർഷിക സർവകലാശാലയിൽ നിന്ന് ബിഎസ്‌സി പൂർത്തിയാക്കിയ ഉദ്യോഗാർത്ഥികൾക്കും അപേക്ഷിക്കാം.

അസിസ്റ്റന്റ് സെക്രട്ടറി/ ചീഫ് അക്കൗണ്ടന്റ്/ ഡെപ്യൂട്ടി ജനറൽ മാനേജർ

ഹയർ സെക്കൻഡറി ഡിപ്ലോമ ഇൻ കോ-ഓപ്പറേറ്റീവ് യൂണിവേഴ്സിറ്റി (എച്ച്ഡിസി അല്ലെങ്കിൽ എച്ച്ഡിസി & കേരള സ്റ്റേറ്റ് കോ-ഓപ്പറേറ്റീവ് യൂണിയന്റെ ബിഎം, അല്ലെങ്കിൽ എച്ച്ഡിസി അല്ലെങ്കിൽ എച്ച്ഡിസിഎം നാഷണൽ കൗൺസിൽ ഫോർ കോ-ഓപ്പറേറ്റീവ് ട്രെയിനിംഗ്) എല്ലാ വിഷയങ്ങളിലും കുറഞ്ഞത് 50% മാർക്കോടെ. സബോർഡിനേറ്റ് പേഴ്സണൽ കോ-ഓപ്പറേറ്റീവ് ട്രെയിനിംഗ് കോഴ്സ് (സഹകരണത്തിൽ ജൂനിയർ ഡിപ്ലോമ) പാസായിരിക്കണം. അല്ലെങ്കിൽ കേരള കാർഷിക സർവകലാശാലയിൽ നിന്ന് ബിഎസ്‌സി / എംഎസ്‌സി അല്ലെങ്കിൽ കേരളത്തിലെ ഏതെങ്കിലും സർവകലാശാല അംഗീകരിച്ച എല്ലാ വിഷയങ്ങളിലും കുറഞ്ഞത് 50% മാർക്കോടെ ബി.കോം ബിരുദം. പ്രവർത്തനം ഓപ്ഷണൽ ആണ്.

പ്രായപരിധിയും ശമ്പള വിവരങ്ങളും

CSEB ഒഴിവിലേക്ക് അപേക്ഷിക്കുന്നതിന്, അപേക്ഷകർ ഇനിപ്പറയുന്ന പ്രായപരിധി നേടേണ്ടതുണ്ട്. ഓരോ തസ്തികയിലും കാണിച്ചിരിക്കുന്ന പ്രായപരിധി സാധാരണ പ്രായപരിധിയാണ്. എന്നിരുന്നാലും, യോഗ്യതയുള്ള ഇളവുകൾ
പ്രസക്തമായ നിയമങ്ങൾ അനുസരിച്ച് അർഹതയുള്ള വിഭാഗങ്ങളിലെ ഉദ്യോഗാർത്ഥികൾക്ക് ഉയർന്ന പ്രായപരിധി അനുവദിക്കും. വിശദാംശങ്ങൾ ചുവടെ;

PositionPay ScaleAge Limit
Junior Clerk11250 – 30300Between 18 to 40 years
Data Entry Operator11850 – 30300Between 18 to 40 years
Cashier7900 – 19300Between 18 to 40 years
Assistant Secretory16150 – 57200Between 18 to 40 years
Chief Accountant16980 – 51550Between 18 to 40 years
Deputy General Manager16150 – 42400Between 18 to 40 years

അപേക്ഷ സ്വീകരിക്കേണ്ട അവസാന തീയതിക്കു മുൻപായി നിശ്ചിത വിദ്യാഭ്യാസ യോഗ്യത നേടിയവർ മാത്രം അപേക്ഷിച്ചാൽ മതി.

ഇന്റർവ്യൂ:

 • ഒരു സംഘം/ ബാങ്കിന്റെ യോഗ്യതാ ലിസ്റ്റിൽ ഉൾപ്പെടുന്ന ഉദ്യോഗാർഥിക്കു പ്രസ്തുത സംഘത്തിലെ അഭിമുഖം 20 മാർക്കിന്റേതാണ്.
 • അഭിമുഖത്തിനു ഹാജരായാൽ 3 മാർക്ക് ലഭിക്കും. സ്വന്തം ജില്ലയിൽ അഭിമുഖത്തിനു ഹാജരാകുന്ന ഉദ്യോഗാർഥിക്കു 5 മാർക്കും ലഭിക്കും.
 • അപേക്ഷാഫോമിൽ സ്വന്തം ജില്ല വ്യക്തമാക്കണം.
 • നേറ്റിവിറ്റി മാർക്ക് ലഭിക്കാൻ ബന്ധപ്പെട്ട റവന്യൂ അധികാരികളിൽ നിന്നു ലഭിക്കുന്ന നേറ്റിവിറ്റി സർട്ടിഫിക്കറ്റ് അഭിമുഖ സമയത്തു ഹാജരാക്കണം.

ഇവ ശ്രദ്ധിക്കാം

 • ഏതെങ്കിലും ഒരു ബാങ്ക് അല്ലെങ്കിൽ സംഘത്തിൻ്റെ പ്രവര്‍ത്തന പരിധിയിൽ വരുന്ന ജില്ലയിൽ നിന്നുള്ള ഉദ്യോഗാര്‍ഥികൾക്ക് പ്രസ്തുത സംഘത്തിലെ ഇൻ്റര്‍വ്യൂവിന് ലഭിക്കാവുന്ന പരമാവധി 15 മാര്‍ക്കിനു പുറമേ അധിക ആനുകൂല്യമായി 15 മാര്‍ക്ക് കൂടി ലഭിക്കും.
 • അപേക്ഷാ ഫോമിൽ ജില്ല വ്യക്തമാക്കേണ്ടതും ഇൻ്റര്‍വ്യു സമയത്ത് ബന്ധപ്പെട്ട അധികാരികളിൽ നിന്ന് ലഭിക്കുന്ന നേറ്റിവിറ്റി സര്‍ട്ടിഫിക്കറ്റ് ഹാജരാക്കേണ്ടതുമാണ്.
 • ഉദ്യോഗാര്‍ഥികൾക്ക് ഒന്നിൽ കൂടുതൽ ബാങ്ക് സംഘങ്ങളിലേക്ക് അപേക്ഷിക്കാം.

അപേക്ഷാഫീസ്:

 • പൊതു വിഭാഗക്കാർക്കും വയസിളവ് ലഭിക്കുന്നവരുൾപ്പെടെയുള്ളവർക്കും ഒരു സംഘം/ബാങ്കിന് 150 രൂപയാണ് അപേക്ഷാഫീസ്.
 • പട്ടിക ജാതി/പട്ടിക വർഗ വിഭാഗത്തിന് 50 രൂപ മതി.
 • ഒന്നിൽ കൂടുതൽ സംഘം/ ബാങ്കുകളിലേയ്ക്ക് അപേക്ഷിക്കാം. ഒന്നിലേറെ സംഘം/ബാങ്കുകളിലേക്ക് അപേക്ഷിക്കുന്നവർ ആദ്യത്തേതിന് ശേഷമുള്ള ഓരോ സംഘം/ബാങ്കിനും 50 രൂപ വീതം അധികമായി അടയ്ക്കണം. 

ഒന്നിൽ കൂടുതൽ സംഘം/ ബാങ്കിലേയ്ക്ക് അപേക്ഷിക്കുന്നതിന് ഒരു അപേക്ഷാഫോമും ഒരു ചെലാൻ/ ഡിമാൻഡ് ഡ്രാഫ്റ്റും മാത്രം മതി.

അപേക്ഷാ ഫീസ് ഫെഡറൽ ബാങ്ക്, കേരള സംസ്ഥാന സഹകരണ ബാങ്ക് എന്നീ ബാങ്കുകളുടെ ബ്രാഞ്ചുകളിലൂടെ ചെലാൻ വഴി നേരിട്ട് അടയ്ക്കാം (ചെലാൻ മാത‍ൃക സഹകരണ സർവീസ് പരീക്ഷാ ബോർഡിന്റെ വെബ്സൈറ്റിൽ അപേക്ഷാഫോമിനൊപ്പം ലഭിക്കും).

അല്ലെങ്കിൽ

ജില്ലാ സഹകരണ ബാങ്ക്, സ്റ്റേറ്റ് ബാങ്ക് ഓഫ് ഇന്ത്യ എന്നീ ബാങ്കുകളിൽ നിന്നു സഹകരണ സർവീസ് പരീക്ഷാ ബോർഡ് സെക്രട്ടറിയുടെ പേരിൽ തിരുവനന്തപുരത്തു   ക്രോസ് ചെയ്ത്  സിടിഎസ് പ്രകാരം മാറാവുന്ന ഡിമാൻഡ് ഡ്രാഫ്റ്റ് മാത്രമേ പരീക്ഷാ ഫീസായി സ്വീകരിക്കുകയുള്ളൂ. മറ്റു ബാങ്കുകളിൽ നിന്നെടുക്കുന്ന ഡിമാൻഡ് ഡ്രാഫ്റ്റ് സ്വീകരിക്കില്ല. അക്കൗണ്ടിൽ പണമടച്ചതിന്റെ ചെലാൻ രസീത് / ഡിമാൻഡ് ഡ്രാഫ്റ്റ് അപേക്ഷയോടൊപ്പം അയയ്ക്കണം. വിജ്ഞാപന തീയതിക്കു ശേഷം എടുക്കുന്ന ഡിമാൻഡ് ഡ്രാഫ്റ്റ് മാത്രമേ സ്വീകരിക്കൂ. 

വിശദമായ വിജ്ഞാപനവും, അപേക്ഷയുടെ മാതൃകയും സഹകരണ സർവീസ് പരീക്ഷാ ബോർഡിന്റെ www.csebkerala.org എന്ന വെബ്സൈറ്റിൽ ലഭിക്കും. അപേക്ഷയും അനുബന്ധങ്ങളും01/09/2021 ന് വൈകീട്ട് 5 നു മുൻപായി സഹകരണ സർവീസ് പരീക്ഷാ ബോർഡിൽ ലഭിക്കണം. 

അപേക്ഷയോടൊപ്പം വിദ്യാഭ്യാസയോഗ്യത, വയസ്, ജാതി, വിമുക്തഭടൻ, വികലാംഗൻ എന്നിവ തെളിയിക്കുന്നതിനുളള സർട്ടിഫിക്കറ്റുകളുടെ ശരിപ്പകർപ്പുകൾ സ്വയം സാക്ഷ്യപ്പെടുത്തി നൽകണം. 

അപേക്ഷ നേരിട്ടോ തപാലിലോ സെക്രട്ടറി, സഹകരണ സർവീസ് പരീക്ഷാ ബോർഡ്, കേരള സംസ്ഥാന സഹകരണ ബാങ്ക് ബിൽഡിങ്, ഓവർ ബ്രിഡ്ജ്, ജനറൽ പോസ്റ്റ് ഓഫിസ്, തിരുവനന്തപുരം – 695001 എന്ന വിലാസത്തിൽ സമർപ്പിക്കണം.

വിലാസം

സഹകരണ പരീക്ഷാ ബോര്‍ഡ്
കേരള സംസ്ഥാന സഹകരണ ബാങ്ക് ബിൽഡിങ്
ഓവര്‍ ബ്രിഡ്ജ്
തിരുവനന്തപുരം
695001
ഫോൺ – 0471-2468690, 2468670


إرسال تعليق

തൊഴിൽ വാർത്തയെ സംബന്ധിച്ച നിങ്ങളുടെ സംശയങ്ങൾ ഇവിടെ ചോദിക്കാവുന്നതാണ്
Cookie Consent
We serve cookies on this site to analyze traffic, remember your preferences, and optimize your experience.
Oops!
It seems there is something wrong with your internet connection. Please connect to the internet and start browsing again.
AdBlock Detected!
We have detected that you are using adblocking plugin in your browser.
The revenue we earn by the advertisements is used to manage this website, we request you to whitelist our website in your adblocking plugin.
Site is Blocked
Sorry! This site is not available in your country.