പ്രിയപെട്ടവരെ ഞങ്ങൾ പുതിയൊരു വെബ്‌സൈറ്റിലേക്ക് മാറിയിരിക്കുന്നു. കൂടുതൽ മലയാളം തൊഴിൽ വാർത്തകൾക്കായി സന്ദർശിക്കുക. ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക!
المشاركات

ഇന്ദിരാഗാന്ധി അറ്റോമിക് റിസർച്ചിൽ 337 ഒഴിവ് | പത്താം ക്ലാസ് ജയം/ഉയർന്ന യോഗ്യതയുള്ളവർക്ക് അപേക്ഷ സമർപ്പിക്കാം.

 
കേന്ദ്ര ആണവോർജ മന്ത്രാലയത്തിന് കീഴിൽ തമിഴ്നാട്ടിലെ കൽപ്പാക്കത്തുള്ള ഇന്ദിരാഗാന്ധി സെന്റർ ഫോർ അറ്റോമിക് റിസർച്ചിൽ 337 ഒഴിവ്.


ഇതിൽ 239 ഒഴിവുകൾ സ്റ്റൈപ്പൻഡറി ട്രെയിനികളുടെതാണ്.


പരസ്യ വിജ്ഞാപന നമ്പർ : IGCAR/02/2021.


സ്റ്റൈപ്പൻഡറി ട്രെയിനി തസ്തികയിൽ 239 ഒഴിവുണ്ട്.


തസ്തിക,ഒഴിവുകളുടെ എണ്ണം,യോഗ്യത,പ്രായപരിധി എന്ന ക്രമത്തിൽ ചുവടെ ചേർക്കുന്നു.


തസ്തികയുടെ പേര് : സയന്റിഫിക് ഓഫീസർ/ഇ


ഒഴിവുകളുടെ എണ്ണം : 01


യോഗ്യത :


മെറ്റലർജി ബി.ടെക് അല്ലെങ്കിൽ ഫിസിക്സ്/കെമിസ്ട്രി/മെറ്റീരിയൽ സയൻസ് എം.എസ്.സി.

മെറ്റലർജിക്കൽ എൻജിനീയറിങ്/മെറ്റീരിയൽ എൻജിനീയറിങ് പി.എച്ച്.ഡി.

നാല് വർഷത്തെ പ്രവൃത്തി പരിചയം.

പ്രായപരിധി : 18-40 വയസ്സ്.


തസ്തികയുടെ പേര് : ടെക്‌നിക്കൽ ഓഫീസർ-ഇ


ഒഴിവുകളുടെ എണ്ണം : 1


യോഗ്യത :


60 ശതമാനം മാർക്കോടെ കെമിക്കൽ ബി.ഇ/ബി.ടെക്

പ്രായപരിധി : 18-40 വയസ്സ്.


തസ്തികയുടെ പേര് : സയന്റിഫിക് ഓഫീസർ-ഡി


ഒഴിവുകളുടെ എണ്ണം : 3


ഫിസിക്സ്/ഇലക്ട്രോണിക്സ്,ഫിസിക്സ്/മെറ്റീരിയൽ സയൻസ്,ഫിസിക്സ്/മെറ്റലർജി എന്നീ വിഭാഗത്തിലാണ് ഒഴിവുകൾ.


യോഗ്യത :


ബന്ധപ്പെട്ട വിഷയത്തിൽ ബിരുദം,ബിരുദാനന്തര ബിരുദം, പി.എച്ച്.ഡി.യാണ് യോഗ്യത.

പ്രായപരിധി : 18-40 വയസ്സ്.


തസ്തികയുടെ പേര് : ടെക്‌നിക്കൽ ഓഫീസർ/സി


ഒഴിവുകളുടെ എണ്ണം : 41


വിവിധ വിഷയങ്ങളിലാണ് ഒഴിവുകൾ.


വിഷയങ്ങളും അവയുടെ യോഗ്യതയും ഇനി പറയുന്നു.


അറ്റ്മോസ്ഫിയറിക്ക് സയൻസ്/മെറ്റീരിയോളജി : 1

യോഗ്യത : അറ്റ്മോസ്ഫിയറിക്ക് സയൻസ്/മെറ്റീരിയോളജി എം.എസ്.സി./എം.ടെക്ക്.


കെമിക്കൽ -3,

സിവിൽ – 2,

കമ്പ്യൂട്ടർ സയൻസ് – 1,

ഇലക്ട്രിക്കൽ – 3,

ഇലക്ട്രോണിക്സ് – 6,

ഇൻസ്ട്രുമെന്റേഷൻ – 2,

മെക്കാനിക്കൽ – 17,

മെക്കട്രോണിക്സ് -1,

മെറ്റലർജി – 3,

യോഗ്യത : ബന്ധപ്പെട്ട വിഷയത്തിൽ ബി.ഇ/ബി.ടെക്.


കെമിസ്ട്രി – 1

യോഗ്യത : മാത്‌സും ഫിസിക്സും വിഷയമായി പഠിച്ച കെമിസ്ട്രി ബിരുദവും കെമിസ്ട്രി ബിരുദാനന്തര ബിരുദവും.


ഫിസിക്സ് – 1

യോഗ്യത : മാത്‌സും കെമിസ്ട്രിയും വിഷയമായി പഠിച്ച ഫിസിക്സ് ബിരുദവും ഫിസിക്സ് ബിരുദാനന്തര ബിരുദവും.


പ്രായപരിധി : 18-35 വയസ്സ്.


തസ്തികയുടെ പേര് : ടെക്നിഷ്യൻ/ബി (ക്രെയിൻ ഓപ്പറേറ്റർ)


ഒഴിവുകളുടെ എണ്ണം : 1


യോഗ്യത :


സയൻസും മാത്‌സും വിഷയമായി പഠിച്ച എസ്.എസ്.സി.യും ഫിസിക്സ്,മാത്‌സ്,കെമിസ്ട്രി വിഷയമായി പഠിച്ച എച്ച്.എസ്.സി.യും.

ക്രെയിൻ ഓപ്പറേഷൻ സർട്ടിഫിക്കറ്റ് ഉണ്ടായിരിക്കണം.

പ്രായപരിധി : 18-25 വയസ്സ്.


തസ്തികയുടെ പേര് : സ്റ്റനോഗ്രാഫർ III


ഒഴിവുകളുടെ എണ്ണം : 4


യോഗ്യത :


മെട്രിക്കുലേഷൻ/എസ്.എസ്.സി.തത്തുല്യം.

ഷോർട്ട് ഹാൻഡ് ഇംഗ്ലീഷിൽ മിനിറ്റിൽ 80 വാക്ക് വേഗം , ഇംഗ്ലീഷ് ടൈപ്പിങ്ങിൽ മിനിറ്റിൽ 30 വാക്ക് വേഗവും ഉണ്ടായിരിക്കണം.

വയസ്സ് : 18-27 വയസ്സ്.


തസ്തികയുടെ പേര് : അപ്പർ ഡിവിഷൻ ക്ലർക്ക്


ഒഴിവുകളുടെ എണ്ണം : 8


യോഗ്യത :


ബിരുദം അല്ലെങ്കിൽ തത്തുല്യം.

ഇംഗ്ലീഷ് ടൈപ്പിങ്ങിൽ മിനിറ്റിൽ 30 വാക്ക് വേഗവും കമ്പ്യൂട്ടർ ഡേറ്റാ പ്രോസസിങ് പരിജ്ഞാനവും അഭിലഷണീയം.

പ്രായപരിധി : 18-27 വയസ്സ്.


തസ്തികയുടെ പേര് : ഡ്രൈവർ


ഒഴിവുകളുടെ എണ്ണം : 2


യോഗ്യത :


പത്താം ക്ലാസ്/എസ്.എസ്.സി. ലൈറ്റ്/ഹെവി ഡ്രൈവിങ് ലൈസൻസ് ഉണ്ടായിരിക്കണം.

മോട്ടോർ മെക്കാനിസത്തിൽ അറിവുണ്ടായിരിക്കണം.

പ്രായപരിധി : 18-27 വയസ്സ്.


തസ്തികയുടെ പേര് : സെക്യൂരിറ്റി ഗാർഡ്


ഒഴിവുകളുടെ എണ്ണം : 2


യോഗ്യത :


എസ്.എസ്.സി. പാസ്സ് അല്ലെങ്കിൽ സേനയിൽ നിന്നുള്ള തത്തുല്യം സർട്ടിഫിക്കറ്റ്.

ഫിസിക്കൽ യോഗ്യത പരീക്ഷ പാസ്സായിരിക്കണം.

പ്രായപരിധി : 18-27 വയസ്സ്.


തസ്തികയുടെ പേര് : വർക്ക് അസിസ്റ്റന്റ്/എ


ഒഴിവുകളുടെ എണ്ണം : 20


യോഗ്യത :


പത്താം ക്ലാസ്/എസ്.എസ്.സി.

പ്രായപരിധി : 18-27 വയസ്സ്.


തസ്തികയുടെ പേര് : കാന്റീൻ അറ്റൻഡന്റ്


ഒഴിവുകളുടെ എണ്ണം : 15


യോഗ്യത :


മെട്രിക്കുലേഷൻ അല്ലെങ്കിൽ തത്തുല്യം.


തസ്തികയുടെ പേര് : സ്റ്റൈപ്പെൻഡറി ട്രെയിനി – കാറ്റഗറി I


ഒഴിവുകളുടെ എണ്ണം : 68


യോഗ്യത :


കെമിക്കൽ/സിവിൽ//ഇലക്ട്രിക്കൽ ആൻഡ് ഇലക്ട്രോണിക്സ്/ഇലക്ട്രോണിക്സ്/ഇലക്ട്രോണിക്സ് ആൻഡ് കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ/മെക്കാനിക്കൽ ഡിപ്ലോമ.

ഫിസിക്സ്,കെമിസ്ട്രി ഡിസിപ്ലിനിൽ ബി.എസ്.സി.യാണ് യോഗ്യത.

പ്രായപരിധി : 18-24 വയസ്സ്.


സ്റ്റൈപ്പെൻഡ് :


ആദ്യ വർഷം : 16,000 രൂപ.

രണ്ടാമത്തെ വർഷം : 18,000 രൂപ.


തസ്തികയുടെ പേര് : സ്റ്റൈപ്പെൻഡറി ട്രെയിനി – കാറ്റഗറി II


ഒഴിവുകളുടെ എണ്ണം : 171


യോഗ്യത :


സയൻസ്/മാത്തമാറ്റിക്സ് പഠിച്ച എസ്.എസ്.സി.യും ഫിസിക്സ്,കെമിസ്ട്രി,മാത്തമാറ്റിക്സ് പഠിച്ച എച്ച്.എസ്.സി.യും ഡ്രാഫ്റ്റ്മാൻ(മെക്കാനിക്കൽ)/ഇലക്ട്രിഷ്യൻ/ഇലക്ട്രോണിക് മെക്കാനിക്ക്/ഇൻസ്ട്രുമെന്റ് മെക്കാനിക്ക്/ഫിറ്റർ/മെക്കാനിക്കൽ മെഷീൻ ടൂൾ മെയിന്റനൻസ്/മെഷീനിസ്റ്റ്/ടർണർ/റഫ്രിജറേഷൻ ആൻഡ് എയർ കണ്ടീഷനിങ്/അറ്റൻഡന്റ് ഓപ്പറേറ്റർ കെമിക്കൽ പ്ലാന്റ് 2 വർഷത്തെ ഐ.ടി.ഐ. സർട്ടിഫിക്കറ്റ്.

റിഗ്ഗർ/പ്ലംബർ/മേസൺ/കാർപെന്റർ/വെൽഡർ ട്രേഡിൽ ഒരു വർഷത്തെ ഐ.ടി.ഐ. സർട്ടിഫിക്കറ്റ് മതി.

ലാബ് അസിസ്റ്റന്റ് ഡിസിപ്ലിനിൽ 60 ശതമാനം മാർക്കോടെ ഫിസിക്സ്,കെമിസ്ട്രി, മാത്തമാറ്റിക്സ് എച്ച്.എസ്.സി.

പ്രായപരിധി : 18-22 വയസ്സ്.


സ്റ്റൈപ്പെൻഡ് :


ആദ്യ വർഷം : 10,500 രൂപ.

രണ്ടാമത്തെ വർഷം : 12,500 രൂപ.


സ്റ്റെപ്പെൻഡറി ട്രെയിനിയുടെ തിരഞ്ഞെടുപ്പ്


മൂന്ന് ഘട്ടമായാണ് തിരഞ്ഞെടുപ്പ്.


ആദ്യ ഘട്ടം പ്രിലിമിനറി ടെസ്റ്റാണ്‌.


ടെസ്റ്റിൽ മാത്‌സ്,സയൻസ്, ജനറൽ അവയർനസ് എന്നിവയിൽ നിന്നായി ആകെ 50 ചോദ്യങ്ങളാണ് ഉണ്ടാകുക.


ഈ പരീക്ഷയിൽ ജനറൽ/ഇ.ഡബ്ല്യു.എസ്.വിഭാഗത്തിന് 40 ശതമാനം മാർക്കും ഒ.ബി.സി./എസ്.സി.വിഭാഗത്തിന് 30 ശതമാനവുമാണ് പാസ്സ് മാർക്ക്.


രണ്ടാമത്തെ ഘട്ടം ബന്ധപ്പെട്ട ട്രേഡിന്റെ അഡ്വാൻസ് റെസ്റ്റാണ്‌.


മൂന്നാമത്തെ ഘട്ടം ട്രേഡ്/സ്കിൽ ടെസ്റ്റാണ്‌.


അപേക്ഷാഫീസ്


സയന്റിഫിക് ഓഫീസർ,ടെക്‌നിക്കൽ ഓഫീസർ തസ്തികയ്ക്ക് 300 രൂപ.

സ്റ്റൈപ്പെൻഡറി ട്രെയിനി കാറ്റഗറി I – 200 രൂപ.

മറ്റ് തസ്തികയ്ക്ക് എല്ലാം 100 രൂപ.

പരീക്ഷ


പരീക്ഷയ്ക്ക് കേരളത്തിൽ എറണാകുളവും തിരുവനന്തപുരവുമാണ് കേന്ദ്രങ്ങൾ.


ഓൺലൈൻ ടെസ്റ്റിന് ചെന്നൈ,കോയമ്പത്തൂർ, കാഞ്ചിപുരം, മധുര എന്നിവിടങ്ങളിലാണ് കേന്ദ്രങ്ങൾ.


അപേക്ഷ സമർപ്പിക്കേണ്ട വിധം


ഓൺലൈനായി അപേക്ഷ സമർപ്പിക്കാം


വിശദ വിവരങ്ങൾക്കും അപേക്ഷ സമർപ്പിക്കുവാനും www.igcar.gov.in എന്ന വെബ്സൈറ്റ് സന്ദർശിക്കുക.


അപേക്ഷിക്കുന്നതിനോടപ്പം 165×125 പിക്സൽസിൽ ജെ.പി.ജി./ജെ.പി.ഇ.ജി.ഫോർമാറ്റിൽ 50 കെ.ബി.സൈസിൽ ഫോട്ടോയും 80×125 പിക്സൽസിൽ ജെ.പി.ജി./ജെ.പി.ഇ.ജി.ഫോർമാറ്റിൽ 20 കെ.ബി.സൈസിൽ ഒപ്പും അപ്‌ലോഡ് ചെയ്യണം.


അപേക്ഷ സ്വീകരിക്കുന്ന അവസാന തീയതി : മെയ് 14


സയന്റിഫിക് ഓഫീസർ,ടെക്‌നിക്കൽ ഓഫീസർ തസ്തികയിൽ അപേക്ഷിക്കുന്നവർ അപേക്ഷയുടെ പകർപ്പ് അയക്കേണ്ടതുണ്ട്.

إرسال تعليق

തൊഴിൽ വാർത്തയെ സംബന്ധിച്ച നിങ്ങളുടെ സംശയങ്ങൾ ഇവിടെ ചോദിക്കാവുന്നതാണ്
Cookie Consent
We serve cookies on this site to analyze traffic, remember your preferences, and optimize your experience.
Oops!
It seems there is something wrong with your internet connection. Please connect to the internet and start browsing again.
AdBlock Detected!
We have detected that you are using adblocking plugin in your browser.
The revenue we earn by the advertisements is used to manage this website, we request you to whitelist our website in your adblocking plugin.
Site is Blocked
Sorry! This site is not available in your country.