പ്രിയപെട്ടവരെ ഞങ്ങൾ പുതിയൊരു വെബ്‌സൈറ്റിലേക്ക് മാറിയിരിക്കുന്നു. കൂടുതൽ മലയാളം തൊഴിൽ വാർത്തകൾക്കായി സന്ദർശിക്കുക. ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക!

തിരുവനന്തപുരം ആസ്ഥാനമായുള്ള കേന്ദ്രസർക്കാർ സ്ഥാപനമായ എച്ച്.എൽ.എൽ. ലൈഫ് കെയർ ലിമിറ്റഡിൽ 106 ഒഴിവുകൾ...

തൊഴിൽ വാർത്തകൾ പൂർണമായും മലയാളത്തിൽ മാത്രം.

തിരുവനന്തപുരം ആസ്ഥാനമായുള്ള കേന്ദ്രസർക്കാർ സ്ഥാപനം എച്ച്.എൽ.എൽ. ലൈഫ് കെയർ ലിമിറ്റഡിൽ 106 ഒഴിവുകൾ.

അപേക്ഷകൾ സ്വീകരിക്കുന്ന അവസാന തീയതി
ഏപ്രിൽ 28.

 എച്ച്.എൽ.എൽ. ഇൻഫ്രാ ടെക് സർവ്വീസസിലാണ് ഒഴിവുകളുള്ളത്.

ഡെപ്യൂട്ടി വൈസ് പ്രസിഡന്റ് -4

സിവിൽ,ഫിനാൻസ്,ബയോ മെഡിക്കൽ ,എഞ്ചിനീയറിംഗ്,ഐ.ടി. എന്നീ വിഭാഗങ്ങളിലായി ഓരോ സ്ഥിരം ഒഴിവു വീതമാണുള്ളത്.

യോഗ്യത
ബന്ധപ്പെട്ട വിഷയത്തിൽ B.A., Btech, 12 വർഷത്തെ പ്രവർത്തിപരിചയം.

പ്രായപരിധി
 50 വയസ്സ്.

ശമ്പളം
32,900-58,000 രൂപ.

ഡെപ്യൂട്ടി ജനറൽ മാനേജർ/ചീഫ് പ്രൊജക്റ്റ് മാനേജർ -6

പ്രൊക്യൂർമെൻറ് ആൻഡ് കൺസൾട്ടൻസി , ബയോമെഡിക്കൽ ഡിവിഷൻ,ഫിനാൻസ്, സിവിൽ എന്നീ വിഭാഗങ്ങളിലാണ് ഒഴിവുകൾ ഉള്ളത്.

യോഗ്യത
ബന്ധപ്പെട്ട വിഷയത്തിൽ Btech/C.A/I.C.W.A 10 വർഷത്തെ പ്രവർത്തി പരിചയം. സിവിൽ വിഭാഗത്തിലെ ചീഫ് പ്രൊജക്റ്റ് മാനേജർക്ക് കൂടുതൽ പ്രവർത്തി പരിചയം ആവശ്യമാണ്.

പ്രായപരിധി
45 വയസ്സ്.

ശമ്പളം
 29,100-54,500 രൂപ.

സീനിയർ മാനേജർ /പ്രൊജക്റ്റ് മാനേജർ -10

സിവിൽ പ്രൊക്യൂർമെൻറ് ,കോൺട്രാക്ട് മാനേജ്‍മെന്റ് ,ബയോമെഡിക്കൽ എഞ്ചിനീയറിംഗ് വിഭാഗങ്ങളിലാണ് ഒഴിവുള്ളത്.

യോഗ്യത
ബന്ധപ്പെട്ട വിഷയത്തിൽ Btech. 8 വർഷത്തെ പ്രവർത്തി പരിചയം. സിവിൽ ഡിപ്ലോമയും 11 വർഷത്തെ പ്രവർത്തിപരിചയമുള്ളവർക്ക് സിവിൽ വിഭാഗത്തിലെ പ്രൊജക്റ്റ് മാനേജർ തസ്തികയിലേക്ക് അപേക്ഷിക്കാം.

പ്രായപരിധി
 45 വയസ്സ്.

ശമ്പളം
24,900-50,500 രൂപ.

പ്രൊജക്റ്റ് എഞ്ചിനീയർ /മാനേജർ-19

ഇലക്ട്രിക്കൽ/മെക്കാനിക്കൽ, സിവിൽ, ആർക്കിടെക്ട്, ബയോമെഡിക്കൽ എൻജിനിയറിങ് ,IT എന്നീ വിഭാഗങ്ങളിലാണ് ഒഴിവുകൾ ഉള്ളത്.

യോഗ്യത 
ബന്ധപ്പെട്ട വിഷയത്തിൽ Btech അഞ്ചു വർഷത്തെ പ്രവർത്തി പരിചയം. ആർക്കിറ്റെക്ട്‌ വിഭാഗത്തിലേക്ക് അപേക്ഷിക്കുന്നവർക്ക് കൗൺസിൽ ഓഫ് ആർക്കിടെക്ച്ചറിൽ രജിസ്റ്റർ ചെയ്ത ബി ആർക്ക്. ബിരുദം വേണം.

പ്രായപരിധി
40 വയസ്സ്.

ശമ്പളം
20,600-46,500 രൂപ.

ഡെപ്യൂട്ടി മാനേജർ -14

ഇലക്ട്രിക്കൽ/മെക്കാനിക്കൽ ,സിവിൽ,സ്ട്രക്ച്ചറൽ,ഫിനാൻസ്, ബയോമെഡിക്കൽ എഞ്ചിനീയറിംഗ്,പ്രൊക്യൂർമെൻറ് ആൻഡ് കൺസൾട്ടൻസി എന്നീ വിഭാഗങ്ങളിലാണ് ഒഴിവുകൾ ഉള്ളത്.

യോഗ്യത 
ബന്ധപ്പെട്ട വിഷയത്തിൽ Btech 3 വർഷത്തെ പ്രവർത്തിപരിചയം.

പ്രായപരിധി
 40 വയസ്സ്.

ശമ്പളം
 16,400-40,500 രൂപ.

ടെസ്റ്റ് എൻജിനിയർ -3

യോഗ്യത 
B.A./B.tech./M.sc.(ഇലക്ട്രോണിക്സ്/ഇലക്ട്രിക്കൽ). 3 വർഷത്തെ പ്രവർത്തിപരിചയം.

പ്രായപരിധി
30 വയസ്സ്.

ശമ്പളം
 16,400-40,500 രൂപ.

ഡെപ്യൂട്ടി മാനേജർ/അസിസ്റ്റന്റ് മാനേജർ-2

അഡ്മിനിസ്ട്രേഷൻ ആൻഡ് ലെയ്‌സൺ വിഭാഗത്തിലാണ് ഒഴിവുള്ളത്.

യോഗ്യത 
MBA.(എച്ച്.ആർ.),പി.ജി.ഡി.എച്ച്.ആർ.എം./എം.എസ്.ഡബ്ള്യു./പി.ജി.ഡി.പി.എം.ഐ.ആർ. ഡെപ്യൂട്ടി മാനേജർ തസ്തികയിലേക്ക് അപേക്ഷിക്കുന്നവർക്ക് മൂന്നുവർഷത്തെ പ്രവർത്തി പരിചയം വേണം.

പ്രായപരിധി
40 വയസ്സ്.

ശമ്പളം
16,400-40,500 രൂപ.

അസിസ്റ്റന്റ് മാനേജർ തസ്തികയിലേക്ക് ഒരു വർഷത്തെ പ്രവർത്തി പരിചയം മതി.
പ്രായപരിധി 
37 വയസ്സ്

ശമ്പളം 
12,600-32,500 രൂപ.

ബയോമെഡിക്കൽ എൻജിനിയർ (ഗ്രേഡ് I )/അസി.മാനേജർ/സൈറ്റ് എൻജിനിയർ-12

പ്രൊക്യൂർമെൻറ് ആൻഡ് കൺസൾട്ടൻസി ,ഐ.ടി.ആർക്കിടെക്ച്ചർ, സിവിൽ എന്നീ വിഭാഗങ്ങളിലാണ് ഒഴിവുകൾ ഉള്ളത്.

യോഗ്യത 
എഞ്ചിനീയറിംഗ് /ആർക്കിടെക്ച്ചർ ബിരുദം.ഒരു വർഷത്തെ പ്രവർത്തി പരിചയം.

പ്രായപരിധി
37 വയസ്സ്.

ശമ്പളം
12,600-32,500 രൂപ.

ജൂനിയർ ആർക്കിറ്റെക്ട്‌ /ബയോ മെഡിക്കൽ എൻജിനിയറിങ് (ഗ്രേഡ് -II)-7

യോഗ്യത
ബയോമെഡിക്കൽ എഞ്ചിനീയറിംഗ് /ആർക്കിടെക്ച്ചർ ബിരുദം.3 വർഷത്തെ പ്രവർത്തി പരിചയം.

പ്രായപരിധി
40 വയസ്സ്.

ശമ്പളം
16,400-40,500 രൂപ.

ഡ്രോട്സ്മാൻ-2

യോഗ്യത
 സിവിൽ/ആർക്കിടെക്ച്ചറിൽ ഡിപ്ലോമ/ഐ.ടി.ഐ. ഡിപ്ലോമക്കാർക്ക് മൂന്നുവർഷത്തെയും ഐ.ടി.ഐ.ക്കാർക്ക് അഞ്ചു വർഷത്തെയും പ്രവർത്തിപരിചയം വേണം.

പ്രായപരിധി
30 വയസ്സ്.

ശമ്പളം
 7,405-18,020 രൂപ.

സീനിയർ അക്കൗണ്ട് ഓഫീസർ/അക്കൗണ്ട് ഓഫീസർ-9

യോഗ്യത
ബി.കോം./എം.കോം/എം.ബി.എ.(ഫിനാൻസ്)/സി.എ.(ഇന്റർ)/സി.ഡബ്ള്യു.എ.(ഇന്റർ). വിദ്യാഭ്യാസയോഗ്യതയനുസരിച്ചു ആവശ്യമായ പ്രവർത്തി പരിചയത്തിൽ മാറ്റമുണ്ട്.

പ്രായപരിധി
40 വയസ്സ്.

സീനിയർ അക്കൗണ്ട് ഓഫീസറുടെ ശമ്പളം 10,755-24,790 രൂപയും
അക്കൗണ്ട് ഓഫീസറുടേത്- 10,085-24,690 രൂപയുമാണ്.

അക്കൗണ്ട് അസിസ്റ്റന്റ് -5

യോഗ്യത 
ബി.കോം./എം.കോം./എം.ബി.എ.(ഫിനാൻസ്).ബി.കോം യോഗ്യതയുള്ളവർക്ക് 2 വർഷത്തെയും ഉയർന്ന യോഗ്യതയുള്ളവർക്ക് 1 വർഷത്തെയും പരിചയം വേണം.

പ്രായപരിധി
35 വയസ്സ്.

ശമ്പളം
7,700-19,340 രൂപ.

ജൂനിയർ അക്കൗണ്ട് അസിസ്റ്റന്റ് -5 

യോഗ്യത
ബി.കോം/സി.എ.(ഇന്റർ)/ഐ.സി.ഡബ്ള്യു.എ.(ഇന്റർ)/സി.എസ്.(ഇന്റർ).

പ്രായപരിധി
30 വയസ്സ്.

ശമ്പളം
7,405-18,020 രൂപ.

സീനിയർ റിസർച്ച് അസിസ്റ്റന്റ്-2

യോഗ്യത 
ഡിപ്ലോമ/ബി.എസ്.സി.(ഇലക്ട്രോണിക്സ്,/ഇലക്ട്രിക്കൽ/കമ്പ്യൂട്ടർ സയൻസ്.). ഒരു വർഷത്തെ പ്രവർത്തി പരിചയം.

പ്രായപരിധി
30 വയസ്സ്.

ശമ്പളം
10,085-24,690 രൂപ.

ടെക്‌നീഷ്യൻ -2

യോഗ്യത -ഐ.ടി.ഐ.ഇലക്ട്രിക്കൽ/മെക്കാനിക്കൽ. ഒരു വർഷത്തെ പ്രവർത്തി പരിചയം.

പ്രായപരിധി
30 വയസ്സ്.

ശമ്പളം
8,075-20,670 രൂപ.

എം.ഐ.എസ്.എക്സിക്യൂട്ടീവ് -1

യോഗ്യത-ഡിപ്ലോമ ഇൻ സോഫ്റ്റ്‌വെയർ എഞ്ചിനീയറിംഗ്.3 വർഷത്തെ പ്രവർത്തി പരിചയം.

പ്രായപരിധി
40 വയസ്സ്.

ശമ്പളം
 10,085-24,690 രൂപ.

ടെക്‌നിക്കൽ അനലിസ്റ്സ്-2

യോഗ്യത 
ബി.ടെക്/ബി.എ./ഡിപ്ലോമ. ഡിപ്ലോമക്കാർക്ക് മൂന്നുവർഷത്തെയും, ബിരുദക്കാർക്കു ഒരു വർഷത്തെയും പ്രവൃത്തി പരിചയം.

പ്രായപരിധി
40 വയസ്സ്.

ശമ്പളം
7,700-19,340 രൂപ.

ഓഫീസ് ബോയ്-1

യോഗ്യത 
പത്താം ക്ലാസ്, ഒരു വർഷത്തെ പ്രവൃത്തിപരിചയം.

പ്രായപരിധി
40 വയസ്സ്.

ശമ്പളം
 4,250-6,750 രൂപ.

ഓൺലൈനായാണ് അപേക്ഷകൾ സമർപ്പിക്കേണ്ടത്.

 അപേക്ഷ നൽകാനും വിശദവിവരങ്ങൾക്കും താഴെയുള്ള വെബ്സൈറ്റ് സന്ദർശിക്കുക. 
 www.hllhites.com

ഒഫീഷ്യൽ നോട്ടിഫിക്കേഷൻ ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക.               Click here

Content: Govt, HLLlifecareL

تعليق واحد

  1. Good
തൊഴിൽ വാർത്തയെ സംബന്ധിച്ച നിങ്ങളുടെ സംശയങ്ങൾ ഇവിടെ ചോദിക്കാവുന്നതാണ്
Cookie Consent
We serve cookies on this site to analyze traffic, remember your preferences, and optimize your experience.
Oops!
It seems there is something wrong with your internet connection. Please connect to the internet and start browsing again.
AdBlock Detected!
We have detected that you are using adblocking plugin in your browser.
The revenue we earn by the advertisements is used to manage this website, we request you to whitelist our website in your adblocking plugin.
Site is Blocked
Sorry! This site is not available in your country.