പ്രിയപെട്ടവരെ ഞങ്ങൾ പുതിയൊരു വെബ്‌സൈറ്റിലേക്ക് മാറിയിരിക്കുന്നു. കൂടുതൽ മലയാളം തൊഴിൽ വാർത്തകൾക്കായി സന്ദർശിക്കുക. ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക!

ഭാഭ അറ്റോമിക് റിസർച്ച് സെൻററിൽ 160 ട്രെയിനി ഒഴിവ്..

ഭാഭ അറ്റോമിക് റിസർച്ച് സെൻററിൽ 160 സ്റ്റൈപ്പൻഡറി ട്രെയിനി ഒഴിവ്.

പരസ്യവിജ്ഞാപനനമ്പർ : 01/2020 (NRB).

താരാപ്പുർ , കൽപ്പാക്കം എന്നിവിടങ്ങളിലാണ് അവസരം.

കാറ്റഗറി-I (ഗ്രൂപ്പ് ബി) 

ഒഴിവുകളുടെ എണ്ണം : 50

 • എസ്.സി-03 ,
 • എസ്.ടി-08 ,
 • ഒ.ബി.സി-14 ,
 • ഇ.ഡബ്ലൂ.എസ്-02 ,
 • ജനറൽ- 23

ഒഴിവുകൾ :

 • മെക്കാനിക്കൽ -13 ,
 • ഇലക്ട്രിക്കൽ- 06 ,
 • കെമിക്കൽ- 07 ,
 • സിവിൽ- 13 ,
 • ഇലക്ട്രോണിക്സ്- 03 ,
 • ഇൻസ്‌ട്രുമെൻെറഷൻ- 04 ,
 • കെമിസ്ട്രി- 04

യോഗ്യത : ബന്ധപ്പെട്ട വിഷയത്തിൽ ഡിപ്ലോമ.

കെമിസ്ട്രി വിഭാഗത്തിൽ ഫിസിക്സും മാത്ത്സും സബ്സിഡിയറിയായി കെമിസ്ട്രി ബിരുദം.

കാറ്റഗറി II (ഗ്രൂപ്പ് സി) 

ഒഴിവുകളുടെ എണ്ണം : 106

 • എസ്.സി-01 ,
 • എസ്.ടി-08 ,
 • ഒ.ബി.സി- 29 ,
 • ഇ.ഡബ്ലൂ.എസ്-07 ,
 • ജനറൽ-61

ഒഴിവുകൾ :

 • പ്ലാൻറ് ഓപ്പറേറ്റർ- 15 ,
 • എ.സി. മെക്കാനിക്ക്-01 ,
 • ഫിറ്റർ- 45 ,
 • വെൽഡർ-05 ,
 • ഇലക്ട്രീഷ്യൻ-06 ,
 • ഇലക്ട്രോണിക് മെക്കാനിക്ക്- 11 ,
 • മെഷിനിസ്റ്റ് -03 ,
 • ഇൻസ്‌ട്രുമെൻറ് മെക്കാനിക്ക്- 13 ,
 • വെൽഡർ- 01 ,
 • മെക്കാനിക്ക് ഡീസൽ- 03 ,
 • മെഷിനിസ്റ്റ് ഗ്രെൻഡർ- 02 ,
 • ലബോറട്ടറി അസിസ്റ്റൻറ്-01

യോഗ്യത : പത്താംക്ലാസും ബന്ധപ്പെട്ട തസ്തികയിൽ ഐ.ടി. ഐ സർട്ടിഫിക്കറ്റും.

പ്ലാൻറ് ഓപ്പറേറ്റർ തസ്തികയിൽ ഫിസിക്സ് , കെമിസ്ട്രി / എന്നീ വിഷയങ്ങൾ പഠിച്ച സയൻസ് പ്ലസ് ടു.

ലബോറട്ടറി അസിസ്റ്റൻറ് തസ്തികയിൽ ഫിസിക്സ്/ കെമിസ്ട്രി/ എന്നീ വിഷയങ്ങൾ പഠിച്ച സയൻസ് പ്ലസ് ടു അല്ലെങ്കിൽ മാത്‍സ് വിഷയമായി പഠിച്ച പത്താം ക്ലാസും ലബോറട്ടറി, അസിസ്റ്റൻറ് ട്രേഡ് സർട്ടിഫിക്കറ്റും.

ഗ്രൂപ്പ് സി :

ഒഴിവുകളുടെ എണ്ണം : 04

 • ജനറൽ- 03 ,
 • ഭിന്നശേഷി -01.

ഒഴിവുകൾ :

 • ടെക്നീഷ്യൻ / സി (ബോയിലർ ഓപ്പറേറ്റർ) -03 ,
 • ടെക്നീഷ്യൻ / ബി (പെയിൻറർ) -01.

യോഗ്യത : പത്താം ക്ലാസും ബന്ധപ്പെട്ട ട്രേഡ് സർട്ടിഫിക്കറ്റും.

വിശദവിവരങ്ങൾക്കും അപേക്ഷിക്കാനുമായി www.recruit.barc.gov.in എന്ന വെബ്സൈറ്റ് കാണുക.

അപേക്ഷ സ്വീകരിക്കുന്ന അവസാന തീയതി : ജനുവരി 31.

Important Links
Official NotificationClick Here
Apply OnlineClick Here
More DetailsClick Here

إرسال تعليق

തൊഴിൽ വാർത്തയെ സംബന്ധിച്ച നിങ്ങളുടെ സംശയങ്ങൾ ഇവിടെ ചോദിക്കാവുന്നതാണ്
Cookie Consent
We serve cookies on this site to analyze traffic, remember your preferences, and optimize your experience.
Oops!
It seems there is something wrong with your internet connection. Please connect to the internet and start browsing again.
AdBlock Detected!
We have detected that you are using adblocking plugin in your browser.
The revenue we earn by the advertisements is used to manage this website, we request you to whitelist our website in your adblocking plugin.
Site is Blocked
Sorry! This site is not available in your country.