പ്രിയപെട്ടവരെ ഞങ്ങൾ പുതിയൊരു വെബ്‌സൈറ്റിലേക്ക് മാറിയിരിക്കുന്നു. കൂടുതൽ മലയാളം തൊഴിൽ വാർത്തകൾക്കായി സന്ദർശിക്കുക. ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക!

ദുരന്ത നിവാരണ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ടിൽ ഒഴിവുകൾ..

വന്യൂ ദുരന്തനിവാരണ വകുപ്പിന്റെ പരിശീലന സ്ഥാപനമായ ഐ.എൽ.ഡി.എം (ILDM) പ്ലാൻഫണ്ട് ഇനത്തിൽ ദുരനന്ത നിവാരണ പിരശീലന പരിപാടികൾ നടത്തുന്നതിനും ഐ.ഇ.സി പ്രവർത്തനങ്ങൾക്കും യങ്ങ്  പ്രൊഫഷണൽ പ്രൊജക്ട് അസോസിയേറ്റിന്റെ മൂന്ന് ഒഴിവുകളുണ്ട്. ഒരു വർഷക്കാലയളവിലേക്ക് പ്രതിമാസം 30,000 രൂപ ഫെല്ലോഷിപ്പ് ലഭിക്കും. ഡിസാസ്റ്റർ മാനേജ്‌മെന്റ്‌  ബിരുദാനന്തര ബിരുദ കോഴ്സ് പൂർത്തിയാക്കിയവർക്ക്  ഓൺലൈനായി ബയോഡേറ്റ സഹിതം അപേക്ഷിക്കാം. Masters Degree Disaster Management നോടൊപ്പം കൗൺസലിംഗ്/ സൈക്കോളജി മേഖകളിൽ പഠനയോഗ്യതയുള്ളവർക്ക് അല്ലെങ്കിൽ പ്രവൃത്തിപരിചയമുള്ളവക്ക് ഒരു തസ്തികയിൽ മുൻഗണന നൽകും.

അപേക്ഷിക്കേണ്ട അവസാന തീയതി ഏപ്രിൽ 25. പരീക്ഷ / ഗ്രൂപ്പ് ഡിസ്കഷൻ/ ഇന്റർവ്യൂ എന്നിവ മെയ് അഞ്ച്തീ, ആറ്യ്യ തീയതികളിൽ നടക്കും. വിശദവിവരങ്ങൾക്ക്: https://ildm.kerala.gov.in/en ഇ-മെയിൽ: ildm.revenue@gmail.com, ഫോൺ: 0471 2365559, 9847984527, 9961378067.

إرسال تعليق

തൊഴിൽ വാർത്തയെ സംബന്ധിച്ച നിങ്ങളുടെ സംശയങ്ങൾ ഇവിടെ ചോദിക്കാവുന്നതാണ്
Cookie Consent
We serve cookies on this site to analyze traffic, remember your preferences, and optimize your experience.
Oops!
It seems there is something wrong with your internet connection. Please connect to the internet and start browsing again.
AdBlock Detected!
We have detected that you are using adblocking plugin in your browser.
The revenue we earn by the advertisements is used to manage this website, we request you to whitelist our website in your adblocking plugin.
Site is Blocked
Sorry! This site is not available in your country.