പ്രിയപെട്ടവരെ ഞങ്ങൾ പുതിയൊരു വെബ്‌സൈറ്റിലേക്ക് മാറിയിരിക്കുന്നു. കൂടുതൽ മലയാളം തൊഴിൽ വാർത്തകൾക്കായി സന്ദർശിക്കുക. ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക!

കേരള പോലീസ് റിക്രൂട്ട്മെന്റ് 2021 – ഏറ്റവും പുതിയ ഒഴിവുകൾ ഓൺലൈനായി അപേക്ഷിക്കുക...

കേരള പോലീസ് റിക്രൂട്ട്മെന്റ് 2021: ചിൽഡ്രൻസ് ആൻഡ് പോലീസ് സ്റ്റേറ്റ് റിസോഴ്സ് സെന്റർ, കേരള പോലീസ് ഓഫീസ് സപ്പോർട്ടിംഗ് സ്റ്റാഫ്, റിസർച്ച് സ്പെഷ്യലിസ്റ്റ്, ക്ലിനിക്കൽ സൈക്കോളജിസ്റ്റ്, മറ്റ് തൊഴിലവസരങ്ങൾ എന്നിവ സംബന്ധിച്ച നിയമന അറിയിപ്പ് പുറത്തിറക്കി. ബാങ്കിംഗ് ഓർഗനൈസേഷൻ ആവശ്യമായ യോഗ്യതയുള്ള യോഗ്യതയുള്ള ഉദ്യോഗാർത്ഥികളിൽ നിന്ന് ഓൺലൈൻ അപേക്ഷ ക്ഷണിക്കുന്നു. ഈ ഓഫീസ് സപ്പോർട്ടിംഗ് സ്റ്റാഫ്, റിസർച്ച് സ്പെഷ്യലിസ്റ്റ്, ക്ലിനിക്കൽ സൈക്കോളജിസ്റ്റ്, മറ്റ് തസ്തികകൾ എന്നിവ കേരളത്തിലാണ്. യോഗ്യരായ ഉദ്യോഗാർത്ഥികൾക്ക് 10.08.2021 ഓൺലൈൻ (ഇമെയിൽ) വഴി തസ്തികയിലേക്ക് അപേക്ഷിക്കാം


ഹൈലൈറ്റുകൾ


⭕ഓർഗനൈസേഷൻ: ചിൽഡ്രൻസ് ആൻഡ് പോലീസ് സ്റ്റേറ്റ് റിസോഴ്സ് സെന്റർ, കേരള പോലീസ്

⭕തസ്തികയുടെ പേര്: ക്ലിനിക്കൽ സൈക്കോളജിസ്റ്റ്, റിസർച്ച് സ്പെഷ്യലിസ്റ്റ്, ഡോക്യുമെന്റേഷൻ സ്പെഷ്യലിസ്റ്റ്, ഓഫീസ് സപ്പോർട്ടിംഗ് സ്റ്റാഫ്

⭕ജോലി : കേരള സർക്കാർ

⭕റിക്രൂട്ട്മെന്റ് തരം: താൽക്കാലികം

⭕പരസ്യ നമ്പർ: No.KP/CAP/001/20211

⭕ഒഴിവുകൾ: 04

⭕ജോലി സ്ഥലം: കേരളം

⭕ശമ്പളം: 25,000 രൂപ – 30,000 രൂപ (പ്രതിമാസം)

⭕അപേക്ഷാ രീതി: ഓൺലൈൻ (ഇമെയിൽ)

⭕അവസാന തീയതി: 10 ആഗസ്റ്റ് 2021

ജോലിയുടെ വിശദാംശങ്ങൾ

പ്രധാന തീയതി:
➡️ അപേക്ഷിക്കാനുള്ള ആരംഭ തീയതി: 2021 ഓഗസ്റ്റ് 03


➡️ അപേക്ഷിക്കേണ്ട അവസാന തീയതി: 10 ആഗസ്റ്റ് 2021

ഒഴിവുകളുടെ വിശദാംശങ്ങൾ:
✴️ക്ലിനിക്കൽ സൈക്കോളജിസ്റ്റ്: 01


✴️ഗവേഷണ വിദഗ്ധൻ: 01


✴️ഡോക്യുമെന്റേഷൻ സ്പെഷ്യലിസ്റ്റ്: 01


✴️ഓഫീസ് സപ്പോർട്ടിംഗ് സ്റ്റാഫ്: 01

ശമ്പള വിശദാംശങ്ങൾ:
✴️ക്ലിനിക്കൽ സൈക്കോളജിസ്റ്റ്: 30,000 രൂപ


✴️റിസർച്ച് സ്പെഷ്യലിസ്റ്റ്: 30,000 രൂപ


✴️ഡോക്യുമെന്റേഷൻ സ്പെഷ്യലിസ്റ്റ്: 30,000/-


✴️ഓഫീസ് സപ്പോർട്ടിംഗ് സ്റ്റാഫ്: 25,000/-

പ്രായപരിധി: 01.04.2021 -ന്


❇️കുറഞ്ഞ പ്രായം 25 ,


❇️പരമാവധി പ്രായം 45 വയസ് കവിയരുത്.

യോഗ്യത:

 1. ക്ലിനിക്കൽ സൈക്കോളജിസ്റ്റ്
  ക്ലിനിക്കൽ സൈക്കോളജിയിൽ എം ഫിലും ക്ലിനിക്കൽ സൈക്കോളജിയിൽ ആർസിഐ രജിസ്ട്രേഷനും
  പരിചയം: ഇൻറർനെറ്റ് ഡെഡിക്കേഷനിൽ കുറഞ്ഞത് 3 വർഷത്തെ പരിചയം
 2. ഗവേഷണ വിദഗ്ധൻ
  കമ്പ്യൂട്ടർ പ്രൊഫഷണൽ എസൻഷ്യൽ റിസർച്ച് അഭിരുചിയും ഇംഗ്ലീഷിലും മലയാളത്തിലും മികച്ച എഴുത്ത് വൈദഗ്ധ്യമുള്ള ഏതെങ്കിലും വിഷയത്തിൽ ബിരുദാനന്തര ബിരുദം
  പരിചയം: കുറഞ്ഞത് 2 വർഷത്തെ പരിചയം
 3. ഡോക്യുമെന്റേഷൻ സ്പെഷ്യലിസ്റ്റ്
  കമ്പ്യൂട്ടർ പ്രാവീണ്യം എസ്സൻഷ്യയോടുകൂടിയ ഏതെങ്കിലും വിഷയത്തിൽ ബിരുദാനന്തര ബിരുദം! ഇംഗ്ലീഷിലും മലയാളത്തിലും മികച്ച എഴുത്ത് കഴിവുകൾ
  പരിചയം: കുറഞ്ഞത് 2 വർഷത്തെ പരിചയം
 4. ഓഫീസ് സപ്പോർട്ടിംഗ് സ്റ്റാഫ്
  കംപ്യൂട്ടർ പ്രാവീണ്യം ഉള്ള ബാച്ചിലർ ഓഫ് കൊമേഴ്സ്
  പരിചയം: കമ്പ്യൂട്ടറൈസ്ഡ് അക്കൗണ്ടിംഗിൽ രണ്ട് വർഷത്തെ പരിചയം.

തിരഞ്ഞെടുപ്പ് പ്രക്രിയ:

 • പ്രമാണ പരിശോധന
 • എഴുത്തുപരീക്ഷ
 • അഭിമുഖം/ഗ്രൂപ്പ് ചർച്ച

അപേക്ഷിക്കേണ്ട വിധം:

നിങ്ങൾക്ക് താൽപ്പര്യമുണ്ടെങ്കിൽ, ഓഫീസ് സപ്പോർട്ടിംഗ് സ്റ്റാഫ്, റിസർച്ച് സ്പെഷ്യലിസ്റ്റ്, ക്ലിനിക്കൽ സൈക്കോളജിസ്റ്റ്, മറ്റുള്ളവർ എന്നിവയ്ക്ക് യോഗ്യതയുണ്ടെങ്കിൽ, താഴെ കൊടുത്തിരിക്കുന്ന ഓൺലൈൻ ഓൺലൈൻ ലിങ്കിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക. തുടർന്ന്, ഉചിതമായ ഓപ്ഷൻ കണ്ടെത്തി ഫോം പൂരിപ്പിക്കുക. നിങ്ങൾക്ക് ഓൺലൈനായി (ഇമെയിൽ) 10 ഓഗസ്റ്റ് 2021 വരെ അപേക്ഷിക്കാം.

ഇമെയിൽ: caphouse.pol@kerala, gov.in

ഓൺലൈനായി അപേക്ഷിക്കാൻ താഴെ കൊടുത്തിരിക്കുന്ന ഘട്ടങ്ങൾ പാലിക്കുക

 • Keralapolice.gov.in എന്ന ഔദ്യോഗിക വെബ്സൈറ്റ് തുറക്കുക
 • ഓഫീസ് സപ്പോർട്ടിംഗ് സ്റ്റാഫ്, റിസർച്ച് സ്പെഷ്യലിസ്റ്റ്, ക്ലിനിക്കൽ സൈക്കോളജിസ്റ്റ് & മറ്റുള്ളവരുടെ ജോലി അറിയിപ്പ് “റിക്രൂട്ട്മെന്റ് / കരിയർ / പരസ്യ മെനുവിൽ” കണ്ടെത്തി അതിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക.
 • അവസാനം നൽകിയിരിക്കുന്ന ലിങ്കിൽ നിന്ന് ഔദ്യോഗിക അറിയിപ്പ് ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യുക.
 • മുഴുവൻ വിജ്ഞാപനവും വായിക്കുക. ശ്രദ്ധാപൂർവ്വം നിങ്ങളുടെ യോഗ്യതാ മാനദണ്ഡം പരിശോധിക്കുക.
 • ആവശ്യമായ വിശദാംശങ്ങൾ തെറ്റുകളില്ലാതെ ശരിയായി പൂരിപ്പിക്കുക.
 • അറിയിപ്പിൽ പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന ഫോർമാറ്റിലും വലുപ്പത്തിലും ആവശ്യമായ എല്ലാ രേഖകളും അപ്‌ലോഡ് ചെയ്യുക.
 • അവസാനമായി, രജിസ്റ്റർ ചെയ്ത വിശദാംശങ്ങൾ ശരിയാണോ എന്ന് പരിശോധിച്ചതിന് ശേഷം സമർപ്പിക്കുക.
 • കുറിപ്പ്: അപേക്ഷകർ അവരുടെ പാസ്‌പോർട്ട് സൈസ് ഫോട്ടോയുടെ സ്കാൻ ചെയ്ത പകർപ്പുകൾ (അപേക്ഷ സമർപ്പിച്ച തീയതി മുതൽ ആറ് മാസത്തിനുള്ളിൽ എടുത്തത്), അപേക്ഷ സമർപ്പിക്കുമ്പോൾ വിദ്യാഭ്യാസ യോഗ്യതയും പരിചയവും തെളിയിക്കുന്ന സ്വയം സാക്ഷ്യപ്പെടുത്തിയ രേഖകൾ എന്നിവ അറ്റാച്ചുചെയ്യാൻ അഭ്യർത്ഥിക്കുന്നു.
Official NotificationClick Here
Official WebsiteClick Here

إرسال تعليق

തൊഴിൽ വാർത്തയെ സംബന്ധിച്ച നിങ്ങളുടെ സംശയങ്ങൾ ഇവിടെ ചോദിക്കാവുന്നതാണ്
Cookie Consent
We serve cookies on this site to analyze traffic, remember your preferences, and optimize your experience.
Oops!
It seems there is something wrong with your internet connection. Please connect to the internet and start browsing again.
AdBlock Detected!
We have detected that you are using adblocking plugin in your browser.
The revenue we earn by the advertisements is used to manage this website, we request you to whitelist our website in your adblocking plugin.
Site is Blocked
Sorry! This site is not available in your country.