പ്രിയപെട്ടവരെ ഞങ്ങൾ പുതിയൊരു വെബ്‌സൈറ്റിലേക്ക് മാറിയിരിക്കുന്നു. കൂടുതൽ മലയാളം തൊഴിൽ വാർത്തകൾക്കായി സന്ദർശിക്കുക. ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക!
المشاركات

പ്ലസ് ടു/ഉയർന്ന വിദ്യാഭ്യാസ യോഗ്യതയുള്ളവർക്ക് ഡി.സി.ബുക്കിൽ ജോലി നേടാൻ അവസരം.
മലയാളത്തിലെ പ്രമുഖ പുസ്തക പ്രസാധക സ്ഥാപനമായ ഡി.സി.ബുക്സിന്റെ ഹെഡ് ഓഫീസിലേയും വിവിധ സ്ഥലങ്ങളിലെ പുസ്തകശാലകളിലേയും ഒഴിവുകളിലേക്ക് അപേക്ഷ ക്ഷണിക്കുന്നു.

ഒഴിവ് വിവരങ്ങൾ ചുവടെ ചേർക്കുന്നു ⇓


തസ്തികയുടെ പേര് : ബ്രാഞ്ച് സെയിൽസ് മാനേജർ

യോഗ്യത :

  • ഡിഗ്രി/ഡിപ്ലോമ,
  • മിനിമം 5 വർഷം ഫീൽഡ് സെയിൽസിൽ/മാർക്കറ്റിങ്ങിൽ പ്രവൃത്തിപരിചയം.

തസ്തികയുടെ പേര് : റീട്ടേയിൽ സെയിൽസ് മാനേജർ

യോഗ്യത :

  • PG/UG ഡിഗ്രി,
  • മിനിമം 8 വർഷം സെയിൽസിൽ/മാർക്കറ്റിങ്ങിൽ പ്രവൃത്തിപരിചയം

തസ്തികയുടെ പേര് : സെയിൽസ് എക്സിക്യുട്ടീവ്

യോഗ്യത :

  • ഡിഗ്രി/ഡിപ്ലോമ,
  • മിനിമം 3 വർഷം ഫീൽഡ് സെയിൽസിൽ/മാർക്കറ്റിങ്ങിൽ പ്രവൃത്തിപരിചയം.

തസ്തികയുടെ പേര് : സെയിൽസ് അസിസ്റ്റന്റ്

യോഗ്യത :

  • മിനിമം പ്ലസ് ടു
  • ഈ മേഖലയിൽ പ്രവൃത്തിപരിചയം ഉള്ളവർക്ക് മുൻഗണന.

അപേക്ഷ സമർപ്പിക്കേണ്ട വിധം


താൽപര്യം ഉള്ളവർ hrm@dcbooks.com ലേക്ക് CV അയക്കുക.

Contact Numbers : 0481-2301614, 2563114

(Time: 9.00 am – 5.30 pm)

DC Book Job Vacancies 2021
Important Links
NotificationClick Here

إرسال تعليق

തൊഴിൽ വാർത്തയെ സംബന്ധിച്ച നിങ്ങളുടെ സംശയങ്ങൾ ഇവിടെ ചോദിക്കാവുന്നതാണ്
Cookie Consent
We serve cookies on this site to analyze traffic, remember your preferences, and optimize your experience.
Oops!
It seems there is something wrong with your internet connection. Please connect to the internet and start browsing again.
AdBlock Detected!
We have detected that you are using adblocking plugin in your browser.
The revenue we earn by the advertisements is used to manage this website, we request you to whitelist our website in your adblocking plugin.
Site is Blocked
Sorry! This site is not available in your country.