പ്രിയപെട്ടവരെ ഞങ്ങൾ പുതിയൊരു വെബ്‌സൈറ്റിലേക്ക് മാറിയിരിക്കുന്നു. കൂടുതൽ മലയാളം തൊഴിൽ വാർത്തകൾക്കായി സന്ദർശിക്കുക. ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക!
المشاركات

റിസർവ് ബാങ്കിൽ ഓഫീസർ ഒഴിവുകൾ.

 


റിസർവ് ബാങ്കിൽ ഓഫീസർ ഇൻ ഗ്രേഡ് ബീ തസ്തികയിലേക്ക് റിസർവ് ബാങ്ക് ഓഫ് ഇന്ത്യ സർവീസ് ബോർഡ് അപേക്ഷ ക്ഷണിച്ചു.


വിവിധ വിഭാഗങ്ങളിലായി 322 ഒഴിവുകളാണുള്ളത്.


സ്ഥിരം നിയമനമാണ്.


ആദ്യഘട്ട ഓൺലൈൻ പരീക്ഷ മാർച്ച് 6 – നാണ്.


കേരളത്തിൽ ഇതിന് 10 പരീക്ഷാകേന്ദ്രങ്ങളുണ്ട്.


ഒഴിവ് വിവരങ്ങൾ ചുവടെ ചേർക്കുന്നു


തസ്‌തികയുടെ പേര് : ഓഫീസർ ഗ്രേഡ് ബി (ജനറൽ)


ഒഴിവുകളുടെ എണ്ണം : 270

യോഗ്യത : 60 ശതമാനം മാർക്കോടെ ബിരുദം / തത്തുല്യ യോഗ്യത അല്ലെങ്കിൽ 50 ശതമാനം മാർക്കോടെ ബിരുദാനന്തര ബിരുദം / തത്തുല്യ യോഗ്യത.

എസ്.സി/എസ്.ടി വിഭാഗക്കാർ , ഭിന്നശേഷിക്കാർ എന്നിവർക്ക് മാർക്കിൽ ഇളവുണ്ട്.


തസ്‌തികയുടെ പേര് : ഓഫീസർ ഗ്രേഡ് ബി ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ് ഓഫ് ഇക്കണോമിക് ആൻഡ് പോളിസി റിസർച്ച്


ഒഴിവുകളുടെ എണ്ണം : 29

യോഗ്യത : ഇക്കണോമിക്സ് /ഇക്കണോമെട്രിക്സ് /ക്വാണ്ടിറ്റേറ്റീവ് ഇക്കണോമിക്സ് /മാത്തമാറ്റിക്കൽ ഇക്കണോമിക്സ് /ഇൻറഗ്രേറ്റഡ് ഇക്കണോമിക്സ് / ഫിനാൻസ് തത്തുല്യം എന്നിവയിലേതിലെങ്കിലും 56 ശതമാനം മാർക്കോടെ ബിരുദാനന്തരബിരുദം അല്ലെങ്കിൽ 65 ശതമാനം മാർക്കോടെ പി.ജി.ഡി.എം/ എം.ബി.എ. ഫിനാൻസ്.

എസ്.സി, എസ്.ടി വിഭാഗക്കാർ , ഭിന്നശേഷിക്കാർ എന്നിവർക്ക് മാർക്കിൽ ഇളവുണ്ട്.

എം.ഫിൽ , പിഎച്ച്.ഡി . എന്നിവ അഭിലഷണീയം.


തസ്‌തികയുടെ പേര് : ഓഫിസർ ഗ്രേഡ് ബി (ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ് ഓഫ് സ്റ്റാറ്റിസ്റ്റിക്സ് ആൻഡ് ഇൻഫർമേഷൻ മാനേജ്മെൻറ്)


ഒഴിവുകളുടെ എണ്ണം : 23

യോഗ്യത : സ്റ്റാറ്റിസ്റ്റിക്സ് / മാത്തമാറ്റിക്കൽ സ്റ്റാറ്റിസ്റ്റിക്സ് /മാത്തമാറ്റിക്കൽ ഇക്കണോമിക്സ്/ ഇക്കണോമെട്രിക്സ്/ സ്റ്റാറ്റിസ്റ്റിക്സ് ആൻഡ് ഇൻഫോർമാറ്റിക്സ് തത്തുല്യം എന്നിവയിലേതിലെങ്കിലും ബിരുദാനന്തര ബിരുദം അല്ലെങ്കിൽ മാത്തമാറ്റിക്സിൽ ബിരുദാനന്തരബിരുദവും സ്റ്റാറ്റിസ്റ്റിക്സിൽ പി.ജി ഡിപ്ലോമയും അല്ലെങ്കിൽ പി.ജി.ഡി.ബി.എ.

എല്ലാ കോഴ്സിലും 55 ശതമാനം മാർക്ക് ആവശ്യമാണ്.


എസ്.സി, എസ്.ടി വിഭാഗക്കാർ , ഭിന്നശേഷിക്കാർ എന്നിയവർക്ക് മാർക്കിൽ ഇളവുണ്ട്.


എം.ഫിൽ , പിഎച്ച്.ഡി എന്നിവ അഭിലഷണീയം.


പ്രായപരിധി : 1991 ജനുവരി 2 – നും 2000 ജനുവരി 1 -നുമിടയിൽ ജനിച്ചവരായിരിക്കണം ( നിയമാനുസൃത വയസ്സിളവുണ്ട്).


ശമ്പളം : 35,150 രൂപ.


രണ്ട് ഘട്ടങ്ങളിലായി ഓൺലൈൻ പരീക്ഷയും അഭിമുഖമുണ്ട്.


ആദ്യഘട്ട ഓൺലൈൻ പരീക്ഷയ്ക്ക് കേരളത്തിൽ കണ്ണൂർ , കൊച്ചി , ആലപ്പുഴ , കോട്ടയം , കോഴിക്കോട് , മലപ്പുറം , തൃശൂർ , പാലക്കാട് , തിരുവനന്തപുരം , കൊല്ലം എന്നിങ്ങനെ 10 കേന്ദ്രങ്ങളുണ്ട്.


രണ്ടാം ഘട്ട പരീക്ഷയ്ക്ക് തിരുവനന്തപുരവും കൊച്ചിയുമാണ് കേരളത്തിലെ കേന്ദ്രം.


അപേക്ഷാഫീസ്  : 850 രൂപ.


എസ്.സി. , എസ്.ടി. വിഭാഗക്കാർ , ഭിന്നശേഷിക്കാർ എന്നിവർക്ക് 100 രൂപ.


അപേക്ഷ സമർപ്പിക്കേണ്ട വിധം


അപേക്ഷ ഓൺലൈനായി അയക്കാം.


വിശദവിവരങ്ങൾ www.rbi.org.in എന്ന വെബ്സൈറ്റിലുണ്ട്.


അപേക്ഷ സ്വീകരിക്കുന്ന അവസാന തീയതി : ഫെബ്രുവരി 15.

إرسال تعليق

തൊഴിൽ വാർത്തയെ സംബന്ധിച്ച നിങ്ങളുടെ സംശയങ്ങൾ ഇവിടെ ചോദിക്കാവുന്നതാണ്
Cookie Consent
We serve cookies on this site to analyze traffic, remember your preferences, and optimize your experience.
Oops!
It seems there is something wrong with your internet connection. Please connect to the internet and start browsing again.
AdBlock Detected!
We have detected that you are using adblocking plugin in your browser.
The revenue we earn by the advertisements is used to manage this website, we request you to whitelist our website in your adblocking plugin.
Site is Blocked
Sorry! This site is not available in your country.