പ്രിയപെട്ടവരെ ഞങ്ങൾ പുതിയൊരു വെബ്‌സൈറ്റിലേക്ക് മാറിയിരിക്കുന്നു. കൂടുതൽ മലയാളം തൊഴിൽ വാർത്തകൾക്കായി സന്ദർശിക്കുക. ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക!
المشاركات

എയർപോർട്സ് അതോറിറ്റിയിൽ 368 മാനേജർ/എക്സിക്യൂട്ടീവ് ഒഴിവുകൾ

 


എയർപോർട്സ് അതോറിറ്റി ഓഫ് ഇന്ത്യയിൽ 368 മാനേജർ/ജൂനിയർ എക്സിക്യൂട്ടീവ് ഒഴിവ്.

പരസ്യ വിജ്ഞാപന നമ്പർ : 05/2020

ഓൺലൈനായി അപേക്ഷിക്കണം.

ഒഴിവ് വിവരങ്ങൾ ചുവടെ ചേർക്കുന്നു ⇓


തസ്തികയുടെ പേര് : മാനേജർ (ഫയർ സർവീസസ്)

 • ഒഴിവുകളുടെ എണ്ണം : 11 (ജനറൽ-6,ഇ.ഡബ്ല്യൂ.എസ്.-1,ഒ.ബി.സി-3,എസ്.സി-1)
 • യോഗ്യത : ഫയർ/മെക്കാനിക്കൽ/ഓട്ടോമൊബൈൽ ബി.ഇ/ബി.ടെക്.
  5 വർഷത്തെ പ്രവൃത്തി പരിചയം.

തസ്തികയുടെ പേര് : മാനേജർ (ടെക്‌നിക്കൽ)

 • ഒഴിവുകളുടെ എണ്ണം : 2 (ജനറൽ)
 • യോഗ്യത : മെക്കാനിക്കൽ/ഓട്ടോമൊബൈൽ ബി.ഇ/ബി.ടെക്
  അഞ്ചു വർഷത്തെ പ്രവൃത്തി പരിചയം.

തസ്തികയുടെ പേര് : ജൂനിയർ എക്സിക്യൂട്ടീവ് (എയർ ട്രാഫിക് കണ്ട്രോൾ)

 • ഒഴിവുകളുടെ എണ്ണം : 264 (ജനറൽ-107,ഇ.ഡബ്ല്യൂ.എസ്.-26,ഒ.ബി.സി-72,എസ്.സി-140,എസ്.ടി-19)
 • യോഗ്യത : ഫിസിക്സ്,മാത്തമാറ്റിക്സ് വിഷയമായി പഠിച്ച സയൻസ് ബിരുദം അല്ലെങ്കിൽ ഫിസിക്സ്,മാത്തമാറ്റിക്സ് വിഷയമായി പഠിച്ച എൻജിനീയറിങ് ബിരുദം.

തസ്തികയുടെ പേര് : ജൂനിയർ എക്സിക്യൂട്ടീവ് (എയർപോർട്ട് ഓപ്പറേഷൻസ്)

 • ഒഴിവുകളുടെ എണ്ണം : 83 (ജനറൽ-35,ഇ.ഡബ്ല്യൂ.എസ്.-8,ഒ.ബി.സി-21,എസ്.സി-14,എസ്.ടി-5)
 • യോഗ്യത : സയൻസ് ബിരുദവും രണ്ട് വർഷത്തെ പ്രവൃത്തി എം.ബി.എ.യും അല്ലെങ്കിൽ എൻജിനീയറിങ് ബിരുദം.

തസ്തികയുടെ പേര് : ജൂനിയർ എക്സിക്യൂട്ടീവ് (ടെക്‌നിക്കൽ)

 • ഒഴിവുകളുടെ എണ്ണം : 08 (ജനറൽ-5,ഒ.ബി.സി-2,എസ്.സി-1)
 • യോഗ്യത : മെക്കാനിക്കൽ/ഓട്ടോമൊബൈൽ ബി.ഇ/ബി.ടെക്.

പ്രായപരിധി


 • മാനേജർ തസ്തികയിലേക്ക് 32 വയസ്സ്.
 • ജൂനിയർ എക്സിക്യൂട്ടീവ് തസ്തികയിലേക്ക് 27 വയസ്സ്.

തിരഞ്ഞെടുപ്പ് : ഓൺലൈൻ പരീക്ഷയിലൂടെയും അതിന് ശേഷം രേഖകളുടെ പരിശോധന/അഭിമുഖം/ശാരീരികപരിശോധന/ഡ്രൈവിങ് ടെസ്റ്റ്/വോയ്സ് ടെസ്റ്റ് എന്നിവയിലൂടെ.

അപേക്ഷ സമർപ്പിക്കേണ്ട വിധം


വിശദവിവരങ്ങൾക്കും അപേക്ഷിക്കുവാനുമായി www.aai.aero എന്ന വെബ്സൈറ്റ് കാണുക.
ഡിസംബർ 15 മുതലാണ് അപേക്ഷിച്ചു തുടങ്ങാനാവുക.

അപേക്ഷാഫീസ്


1000 രൂപയാണ് അപേക്ഷാഫീസ്.
എസ്.സി./എസ്.ടി./വനിതകൾ എന്നിവർക്ക് 170 രൂപ.

ഭിന്നശേഷിക്കാർക്കും എയർപോർട്സ് അതോറിറ്റിയിൽ ഒരു വർഷത്തെ അപ്രന്റീസ് പൂർത്തിയാക്കിയവർക്കും ഫീസില്ല.
ഓൺലൈനായി ഫീസടയ്ക്കണം.

അപേക്ഷ സമർപ്പിക്കേണ്ട അവസാന തീയതി : ജനുവരി 14

إرسال تعليق

തൊഴിൽ വാർത്തയെ സംബന്ധിച്ച നിങ്ങളുടെ സംശയങ്ങൾ ഇവിടെ ചോദിക്കാവുന്നതാണ്
Cookie Consent
We serve cookies on this site to analyze traffic, remember your preferences, and optimize your experience.
Oops!
It seems there is something wrong with your internet connection. Please connect to the internet and start browsing again.
AdBlock Detected!
We have detected that you are using adblocking plugin in your browser.
The revenue we earn by the advertisements is used to manage this website, we request you to whitelist our website in your adblocking plugin.
Site is Blocked
Sorry! This site is not available in your country.