പ്രിയപെട്ടവരെ ഞങ്ങൾ പുതിയൊരു വെബ്‌സൈറ്റിലേക്ക് മാറിയിരിക്കുന്നു. കൂടുതൽ മലയാളം തൊഴിൽ വാർത്തകൾക്കായി സന്ദർശിക്കുക. ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക!

കേരള ഹൈക്കോടതി റിക്രൂട്ട്മെന്റ് 2020-21: കമ്പ്യൂട്ടർ അസിസ്റ്റന്റ് ഒഴിവുകളിലേക്ക് അപേക്ഷകൾ ക്ഷണിക്കുന്നു..

കേരള ഹൈക്കോടതി റിക്രൂട്ട്മെന്റ് 2020:കേരള ഹൈക്കോടതികമ്പ്യൂട്ടർ അസിസ്റ്റന്റ് ഗ്രേഡ് II തസ്തികയിലേക്ക് നിയമനം നടത്തുന്നതിനുള്ള ഔദ്യോഗിക തൊഴിൽ വിജ്ഞാപനം കേരള ഹൈക്കോടതി പുറത്തിറക്കി. യോഗ്യതയുള്ള സ്ഥാനാർത്ഥികളിൽ നിന്ന് സർക്കാർ ഓർഗനൈസേഷൻ ഓൺലൈൻ അപേക്ഷ ക്ഷണിക്കുന്നു. കമ്പ്യൂട്ടർ അസിസ്റ്റന്റ് ഗ്രേഡ് II തസ്തികയിലേക്ക്.യോഗ്യതയുള്ളവർക്ക് 14.12.2020 മുതൽ 04.01.2020 വരെ ഓൺ‌ലൈൻ വഴി തസ്തികയിലേക്ക് അപേക്ഷിക്കാം. 
താല്പര്യമുള്ള ഉദ്യോഗാർത്ഥികൾക്ക് ചുവടെ കൊടുത്തിട്ടുള്ള യോഗ്യത മാനദണ്ഡങ്ങൾ പരിശോധിക്കാവുന്നതാണ്.താഴെ കൊടുത്തിട്ടുള്ള വിദ്യാഭ്യാസ യോഗ്യത, പ്രായപരിധി തുടങ്ങിയവ നിങ്ങൾ നേടിയവരാണെങ്കിൽ 2021 ജനുവരി 4 വരെ ഓൺലൈൻ വഴി അപേക്ഷ സമർപ്പിക്കാവുന്നതാണ്. 

കേരള ഹൈക്കോടതി
വിജ്ഞാപന നമ്പർ : 22/2020
പോസ്റ്റിന്റെ പേര് : കമ്പ്യൂട്ടർ അസിസ്റ്റന്റ് ഗ്രേഡ് II
അപേക്ഷ സമർപ്പിക്കേണ്ട വിധം : ഓൺലൈൻ
അപേക്ഷിക്കേണ്ട തിയ്യതി : 14/12/2020
അവസാന തിയ്യതി : 04/01/2021

ഒഴിവുകളുടെ വിശദാംശങ്ങൾ:
കേരള ഹൈക്കോടതി കമ്പ്യൂട്ടർ അസിസ്റ്റന്റ് ഗ്രേഡ് II  തസ്തികയിലേക്ക് ആകെ 07 ഒഴിവുകളുണ്ട്.

വിദ്യാഭ്യാസ യോഗ്യത
➤ പ്ലസ്ടു അല്ലെങ്കിൽ തത്തുല്യമായ യോഗ്യത

➤ ഇംഗ്ലീഷ് ടൈപ്പ് റൈറ്റിംഗിൽ KGTE. നിർബന്ധം : കമ്പ്യൂട്ടർ വേർഡ് പ്രോസസിംഗ് സർട്ടിഫിക്കറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ തത്തുല്യമായ യോഗ്യത

പ്രായപരിധി
➤ 02/01/1984 നും 01/01/2002 നും ഇടയിൽ ജനിച്ചവർ (രണ്ട് ദിവസവും ഉൾപ്പെടെ) അപേക്ഷിക്കാൻ അർഹരാണ്.

➤ 02/01/1979 നും 01/01/2002 നും ഇടയിൽ ജനിച്ച പട്ടികജാതി / പട്ടികവർഗ്ഗത്തിൽപ്പെട്ടവർ (രണ്ട് ദിവസവും ഉൾപ്പെടെ) അപേക്ഷിക്കാൻ അർഹതയുണ്ട്.

➤ 02/01/1981 നും 01/01/2002 നും ഇടയിൽ ജനിച്ച മറ്റ് പിന്നോക്ക വിഭാഗത്തിൽപ്പെട്ടവർക്ക് (രണ്ട് ദിവസവും ഉൾപ്പെടെ) അപേക്ഷിക്കാൻ അർഹതയുണ്ട്.

ശമ്പളം
കേരള ഹൈക്കോടതി റിക്രൂട്ട്മെന്റ് വഴി കമ്പ്യൂട്ടർ അസിസ്റ്റന്റ് ഗ്രേഡ് II പോസ്റ്റിലേക്ക് തിരഞ്ഞെടുക്കപ്പെടുന്ന വിദ്യാർഥികൾക്ക് പ്രതിമാസം 20000 രൂപ മുതൽ 45800 രൂപ വരെ ശമ്പളം ലഭിക്കും

അപേക്ഷാഫീസ്
⬤ UR/OBC വിഭാഗക്കാർക്ക് 500 രൂപ

⬤ SC/ST &PWD വിഭാഗക്കാർക്ക് അപേക്ഷാഫീസ് അടയ്ക്കേണ്ടതില്ല

⬤ അപേക്ഷകർക്ക് ഡെബിറ്റ് കാർഡ്/ ക്രെഡിറ്റ് കാർഡ്/ നെറ്റ് ബാങ്കിംഗ് എന്നിവ മുഖേന അപേക്ഷാഫീസ് അടക്കാവുന്നതാണ്

തിരഞ്ഞെടുപ്പ് പ്രക്രിയ
➤ ഒബ്ജക്ടീവ് ടെസ്റ്റിന്റെയും ടൈപ്പിംഗ് ടെസ്റ്റിന്റെയും അടിസ്ഥാനത്തിൽ.

ഒബ്ജക്റ്റ് ടെസ്റ്റ്
ഒ‌എം‌ആർ ഉത്തരക്കടലാസിൽ 75 മിനിറ്റ് ദൈർഘ്യമുള്ള ഒബ്ജക്ടീവ് ടെസ്റ്റിൽ കമ്പ്യൂട്ടർ പ്രാവീണ്യം (50 മാർക്ക്), ജനറൽ നോളജ് & കറന്റ് അഫയേഴ്സ് (30 മാർക്ക്), ജനറൽ ഇംഗ്ലീഷ് (20 മാർക്ക്) എന്നിവയിൽ നിന്നുള്ള ചോദ്യങ്ങൾ അടങ്ങിയിരിക്കും

ടൈപ്പിംഗ് ടെസ്റ്റ്
ഒബ്ജക്ടീവ് ടെസ്റ്റിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ ഷോർട്ട്‌ലിസ്റ്റ് ചെയ്ത സ്ഥാനാർത്ഥികൾക്ക് മാത്രമേ ടൈപ്പിംഗ് ടെസ്റ്റ് നടത്തുകയുള്ളൂ. ടൈപ്പിംഗ് പരിശോധനയിൽ ടൈപ്പിംഗ് സ്പീഡ് ടെസ്റ്റും കമ്പ്യൂട്ടർ പ്രൊഫിഷ്യൻസി ടെസ്റ്റും ഉൾപ്പെടുന്നു.

പ്രധാന തീയ്യതികൾ
ഘട്ടം 1, ഘട്ടം 2 പ്രക്രിയകൾ ആരംഭിക്കുന്ന തിയ്യതിയും ഓൺലൈൻ മോഡ് വഴി അപേക്ഷാ ഫീസ് അയയ്ക്കുന്ന തിയ്യതി: 14 ഡിസംബർ 2021
ഘട്ടം 1 പ്രക്രിയ അവസാനിക്കുന്ന തിയ്യതി : 04 ജനുവരി 2021
ഘട്ടം 2 പ്രോസസ്സ് അവസാനിക്കുന്ന തിയ്യതി, ഓൺലൈൻ മോഡ് വഴി അപേക്ഷാ ഫീസ് അയയ്ക്കൽ, ഓഫ്‌ലൈൻ പേയ്‌മെന്റിനായി ചലാൻ ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യുക: 11 ജനുവരി 2021
എസ്‌ബി‌ഐ ശാഖകളിൽ ഓഫ്‌ലൈൻ മോഡ് വഴി അപേക്ഷാ ഫീസ് അയയ്ക്കൽ ആരംഭിക്കുക: 13 ജനുവരി 2021
ഓഫ്‌ലൈൻ മോഡ് വഴി അപേക്ഷാ ഫീസ് അയയ്ക്കുന്നതിനുള്ള അവസാന തീയതി: 20 ജനുവരി 2021
അപേക്ഷ സമർപ്പിക്കേണ്ട വിധം

യോഗ്യരായ ഉദ്യോഗാർഥികൾക്ക് 2020 ഡിസംബർ 14 മുതൽ 2021 ജനുവരി 4 വരെ കേരള ഹൈക്കോടതിയുടെ ഔദ്യോഗിക വെബ്സൈറ്റ് വഴി അപേക്ഷ സമർപ്പിക്കാവുന്നതാണ്.

അപേക്ഷ സമർപ്പിക്കുന്നതിനും മുൻപ് അപേക്ഷകർ നിർബന്ധമായും വിജ്ഞാപനം പൂർണമായും വായിച്ച് യോഗ്യതയുണ്ടോ എന്ന് ഉറപ്പുവരുത്തുക.

إرسال تعليق

തൊഴിൽ വാർത്തയെ സംബന്ധിച്ച നിങ്ങളുടെ സംശയങ്ങൾ ഇവിടെ ചോദിക്കാവുന്നതാണ്
Cookie Consent
We serve cookies on this site to analyze traffic, remember your preferences, and optimize your experience.
Oops!
It seems there is something wrong with your internet connection. Please connect to the internet and start browsing again.
AdBlock Detected!
We have detected that you are using adblocking plugin in your browser.
The revenue we earn by the advertisements is used to manage this website, we request you to whitelist our website in your adblocking plugin.
Site is Blocked
Sorry! This site is not available in your country.