പ്രിയപെട്ടവരെ ഞങ്ങൾ പുതിയൊരു വെബ്‌സൈറ്റിലേക്ക് മാറിയിരിക്കുന്നു. കൂടുതൽ മലയാളം തൊഴിൽ വാർത്തകൾക്കായി സന്ദർശിക്കുക. ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക!

കൊച്ചിൻ ഷിപ്പ്യാഡിൽ 20 അവസരം...

കൊച്ചിൻ ഷിപ്പ്യാഡിൽ 20 ഒഴിവ്.

കൊച്ചിൻ ഷിപ്പ്യാഡിലും കൊൽക്കത്തയിലെ ഹൂഗ്ലി കൊച്ചിൻ ഷിപ്പ്യാഡിലുമായാണ് അവസരം.

കൊച്ചിൻ ഷിപ്പ്യാഡിൽ സ്ഥിരനിയമനമാണ്.

മറ്റുള്ളവ കരാർ നിയമനമായിരിക്കും.

പരസ്യവിജ്ഞാപനനമ്പർ : P&A /2 (271)/2020 Vol II , HCSL/PROJ/HR/02/19-20 Vol-II (B) , HCSL/PROJ/HR/02 /19-20 Vol II (A).

തസ്തിക , ഒഴിവുകളുടെ എണ്ണം , യോഗ്യത എന്ന ക്രമത്തിൽ ചുവടെ ചേർക്കുന്നു


കൊച്ചിൻ ഷിപ്പ്യാഡ് :

തസ്‌തികയുടെ പേര് : സീനിയർ ഷിപ്പ് ഡ്രാഫ്റ്റ്സ്മാൻ (മെക്കാനിക്കൽ) 

 • ഒഴിവുകളുടെ എണ്ണം : 05
 • ജനറൽ -03 ,
 • ഒ.ബി.സി-01 ,
 • എസ്.സി-01
 • യോഗ്യത : പത്താം ക്ലാസും മെക്കാനിക്കൽ എൻജിനീയറിങ്ങിൽ ഡിപ്ലോമയും.
 • രണ്ടു വർഷത്തെ പ്രവൃത്തിപരിചയം.

തസ്‌തികയുടെ പേര് : സീനിയർ ഷിപ്പ് ഡ്രാഫ്റ്റ്സ്മാൻ (ഇലക്ട്രിക്കൽ)

 • ഒഴിവുകളുടെ എണ്ണം : 04
 • ജനറൽ -03 ,
 • ഒ.ബി.സി-01
 • യോഗ്യത : പത്താംക്ലാസും മെക്കാനിക്കൽ എൻജിനീയറിങ്ങിൽ ഡിപ്ലോമയും.
 • രണ്ടുവർഷത്തെ പ്രവൃത്തിപരിചയം.

തസ്‌തികയുടെ പേര് : സീനിയർ ഷിപ്പ് ഡ്രാഫ്റ്റ്സ്മാൻ (ഇലക്ട്രോണിക്സ്)

 • ഒഴിവുകളുടെ എണ്ണം : 01 (ജനറൽ)
 •  യോഗ്യത : പത്താം ക്ലാസും ഇലക്ട്രോണിക്സ് / ഇലക്ട്രോണിക്സ് ആൻഡ് കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ /ഇലക്ട്രോണിക്സ് ആൻഡ് ഇൻസ്‌ട്രുമെൻറഷൻ എൻജിനീയറിങ് ഡിപ്ലോമ.
 • രണ്ടുവർഷത്തെ പ്രവൃത്തിപരിചയം.

തസ്‌തികയുടെ പേര് : ജൂനിയർ ടെക്നിക്കൽ അസിസ്റ്റൻറ് (സേഫ്റ്റി)

 • ഒഴിവുകളുടെ എണ്ണം : 01 (ജനറൽ)
 • യോഗ്യത : മെക്കാനിക്കൽ / ഇലക്ട്രിക്കൽ ഡിപ്ലോമയും ഒരുവർഷത്തെ ഇൻഡസ്ട്രിയൽ സേഫ്റ്റി ഡിപ്ലോമയും.
 • നാലുവർഷത്തെ പ്രവൃത്തിപരിചയം.

ഹുഗ്ലി കൊച്ചിൻ ഷിപ്പ്യാഡ് :

തസ്‌തികയുടെ പേര് : പ്രോജക്ട് ഓഫീസർ (മെക്കാനിക്കൽ)

 • ഒഴിവുകളുടെ എണ്ണം : 06
 • ജനറൽ -05 ,
 • ഒ.ബി. സി-01
 • യോഗ്യത : മെക്കാനിക്കൽ എൻജിനീയറിങ് ബിരുദം.
 • രണ്ടു വർഷത്തെ പ്രവൃത്തിപരിചയം.

തസ്‌തികയുടെ പേര് : പ്രോജക്ട് ഓഫീസർ (ഇലക്ട്രോണിക്സ്)

 • ഒഴിവുകളുടെ എണ്ണം : 01 (ജനറൽ)
 • യോഗ്യത : ഇലക്ട്രോണിക്സ് , ഇലക്ട്രോണിക്സ് ആൻഡ് കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ / ഇലക്ട്രോണിക്സ് ആൻഡ് ഇൻസ്‌ട്രുമെന്റേഷൻ ബിരുദം.
 • രണ്ടുവർഷത്തെ പ്രവൃത്തിപരിചയം.

തസ്‌തികയുടെ പേര് : മെഡിക്കൽ ഓഫീസർ

 • ഒഴിവുകളുടെ എണ്ണം : 01 (ജനറൽ)
 • യോഗ്യത : എം.ബി.ബി.എസ് ബിരുദം അല്ലെങ്കിൽ തത്തുല്യം.
 • സ്റ്റേറ്റ് ഇന്ത്യൻ മെഡിക്കൽ കൗൺസിൽ രജിസ്ട്രേഷൻ.
 • ഒരുവർഷത്ത പ്രവൃത്തിപരിചയം.

തസ്‌തികയുടെ പേര് : ചീഫ് ഫിനാൻഷ്യൽ ഓഫീസർ

 • ഒഴിവുകളുടെ എണ്ണം : 01 (ജനറൽ)
 • യോഗ്യത : ബിരുദവും ചാർട്ടേഡ് അക്കൗണ്ടൻറ്സ് ഓഫ് ഇന്ത്യ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ഓഫ് കോസ്റ്റ് അക്കൗണ്ടൻറ്സ് ഓഫ് ഇന്ത്യ ഫൈനൽ പരീക്ഷ പാസായിരിക്കണം.
 • 20 വർഷത്തെ പ്രവൃത്തിപരിചയം.

വിശദവിവരങ്ങൾക്കും അപേക്ഷിക്കാനും www.cochinshipyard.com എന്ന വെബ്സൈറ്റ് കാണുക.

അപേക്ഷാ ഫീസുണ്ട്.

ഹൂഗ്ലി ഷിപ്പ്യാഡിലെ അപേക്ഷ സ്വീകരിക്കുന്ന അവസാന തീയതി : ഡിസംബർ 31.

കൊച്ചിൻ ഷിപ്പ്യാഡിലെ തസ്തികകളിലേക്ക് അപേക്ഷ സ്വീകരിക്കുന്ന അവസാന തീയതി : ജനുവരി 06.

Important Links
Official Notification for CSLClick Here
Official Notification for HCSLClick Here
More DetailsClick Here

إرسال تعليق

തൊഴിൽ വാർത്തയെ സംബന്ധിച്ച നിങ്ങളുടെ സംശയങ്ങൾ ഇവിടെ ചോദിക്കാവുന്നതാണ്
Cookie Consent
We serve cookies on this site to analyze traffic, remember your preferences, and optimize your experience.
Oops!
It seems there is something wrong with your internet connection. Please connect to the internet and start browsing again.
AdBlock Detected!
We have detected that you are using adblocking plugin in your browser.
The revenue we earn by the advertisements is used to manage this website, we request you to whitelist our website in your adblocking plugin.
Site is Blocked
Sorry! This site is not available in your country.