പ്രിയപെട്ടവരെ ഞങ്ങൾ പുതിയൊരു വെബ്‌സൈറ്റിലേക്ക് മാറിയിരിക്കുന്നു. കൂടുതൽ മലയാളം തൊഴിൽ വാർത്തകൾക്കായി സന്ദർശിക്കുക. ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക!
المشاركات

കേരള പി‌എസ്‌സി റിക്രൂട്ട്‌മെന്റ് 2020.
 കേരള പി‌എസ്‌സി കോൺഫിഡൻഷ്യൽ അസിസ്റ്റന്റ് റിക്രൂട്ട്‌മെന്റ് 2020: കേരളത്തിലുടനീളമുള്ള കോൺഫിഡൻഷ്യൽ അസിസ്റ്റന്റ് ജോലികൾ നിറയ്ക്കുന്നതിനായി 4 സ്ഥാനാർത്ഥികൾക്കുള്ള റിക്രൂട്ട്‌മെന്റ് വിജ്ഞാപനത്തിൽ കേരള ലൈവ്‌സ്റ്റോക്ക് ഡെവലപ്‌മെന്റ് ബോർഡ് ലിമിറ്റഡ് ഔദ്യോഗികമായി നോട്ടിഫിക്കേഷൻ പുറത്തിറക്കി . കേരള സർക്കാർ ജോലി അന്വേഷിക്കുന്നവർക്ക് ഈ അവസരം പ്രയോജനപ്പെടുത്താം. കേരള പി‌എസ്‌സി കോൺഫിഡൻഷ്യൽ അസിസ്റ്റന്റ് റിക്രൂട്ട്‌മെന്റ്നുള്ള ഓൺലൈൻ അപേക്ഷ 2020 ഒക്ടോബർ 30 ന് ആരംഭിച്ചു . താത്പര്യമുള്ളവർ തസ്തികയിലേക്ക് താത്പര്യമുള്ളവർ 2020 ഡിസംബർ 2 ന് മുമ്പ് തസ്തികയിലേക്ക് അപേക്ഷിക്കണം.


കേരള ലൈവ്‌സ്റ്റോക്ക് ഡെവലപ്‌മെന്റ് ബോർഡ് ലിമിറ്റഡ് ഏറ്റവും പുതിയ ഒഴിവുകൾക്കായി. കൂടാതെ, കേരള ലൈവ്‌സ്റ്റോക്ക് ഡെവലപ്‌മെന്റ് ബോർഡ് ലിമിറ്റഡ് കരിയറിനെക്കുറിച്ച് കൂടുതൽ അറിയാൻ, ആഗ്രഹിക്കുന്നവർക്ക് എല്ലാ വിശദാംശങ്ങളും ചുവടെ പരിശോധിക്കാം.


യോഗ്യതയുള്ള ഉദ്യോഗാർത്ഥികൾ പൂർണ്ണ വിവരങ്ങൾക്കായി ചുവടെയുള്ള ഞങ്ങളുടെ വിവരങ്ങൾ പരിശോധിക്കുക. കേരള സർക്കാർ ജോലികളെക്കുറിച്ചുള്ള കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾക്ക് ഇവിടെ പരിശോധിക്കുക


യോഗ്യതയുള്ളവരിൽ നിന്ന് `വൺ ടൈം രജിസ്ട്രേഷൻ ‘വഴി മാത്രമേ ഓൺലൈനിൽ അപേക്ഷ സ്വീകരിക്കൂ. ചുവടെ സൂചിപ്പിച്ച തസ്തികയിലേക്കുള്ള അപേക്ഷകർ കേരള പബ്ലിക് സർവീസ് കമ്മീഷന്റെ വെബ്‌സൈറ്റിൽ ഓൺലൈൻ സൗകര്യം നൽകിയിട്ടുണ്ട്.താത്പര്യമുള്ള ഉദ്യോഗാർത്ഥികൾക്ക് അപേക്ഷിക്കുന്നതിന് മുമ്പ് മുഴുവൻ അറിയിപ്പും വായിക്കുക


കേരള പി‌എസ്‌സി വൺ ടൈം രജിസ്ട്രേഷൻ:


ആവശ്യമുള്ള രേഖകൾ:


ഫോട്ടോ

ഒപ്പ് 

എസ്.എസ്.എൽ.സി.

+2 (തുല്യ സർട്ടിഫിക്കറ്റ്)

ബിരുദവും മറ്റ് ഉയർന്ന സർട്ടിഫിക്കറ്റുകളും

ഉയരം (CM)

ആധാർ കാർഡ്

മൊബൈൽ നമ്പർ

ഇമെയിൽ ഐഡി (ഓപ്ഷണൽ

ഇതിനകം രജിസ്റ്റർ ചെയ്ത അപേക്ഷകർക്ക് അവരുടെ പ്രൊഫൈൽ വഴി അപേക്ഷിക്കാം.

ആധാർ കാർഡ് ഉള്ളവർ ആധാർ ഐ.ഡിയായി അവരുടെ പ്രൊഫൈലിൽ ചേർക്കണം.
എല്ലാ സർട്ടിഫിക്കറ്റുകളും (യുജി / പിജി ഡിഗ്രികൾ, പ്രായപരിധി, അനുഭവ സർട്ടിഫിക്കറ്റ്, പ്രോജക്റ്റിൽ പ്രവർത്തിക്കാനുള്ള അവരുടെ കഴിവ് സാക്ഷ്യപ്പെടുത്തുന്ന മറ്റേതെങ്കിലും അംഗീകാരപത്രങ്ങൾ) എല്ലാം കൃത്യമായി വൺടൈം റെജിസ്ട്രേഷനിൽ ഉൾപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട് എന്ന് ഉറപ്പ് വരുത്തിയശേഷം ഓൺലൈനായി അപേക്ഷിക്കാൻ അപേക്ഷകരോട് അഭ്യർത്ഥിക്കുന്നു.


ഓർഗനൈസേഷൻ കേരള പബ്ലിക് സർവീസ് കമ്മീഷൻ

പോസ്റ്റ് ഓവർസിയർ ഗ്രേഡ് I / ഡ്രാഫ്റ്റ്‌സ്മാൻ ഗ്രേഡ് I. 2020

വകുപ്പ് കേരള ലൈവ്‌സ്റ്റോക്ക് ഡെവലപ്‌മെന്റ് ബോർഡ് ലിമിറ്റഡ്

തൊഴിൽ തരം സംസ്ഥാന സർക്കാർ

ഒഴിവുകൾ 4

റിക്രൂട്ട്മെന്റ് തരം നേരിട്ടുള്ള നിയമനം

ജോലിസ്ഥലം കേരളം

കാറ്റഗറി നമ്പർ 143/2020

ശമ്പളം 20,000 -45,800

ആപ്ലിക്കേഷൻ മോഡ് ഓൺ‌ലൈൻ

അപേക്ഷ ആരംഭിക്കുക 30 ഒക്ടോബർ 2020

അവസാന തീയതി 02 ഡിസംബർ 2020


 യോഗ്യത:


വിവിധ കേരള ലൈവ്‌സ്റ്റോക്ക് ഡെവലപ്‌മെന്റ് ബോർഡ് ലിമിറ്റഡ് തൊഴിലവസരങ്ങൾക്ക് ആവശ്യമായ വിദ്യാഭ്യാസ യോഗ്യത പരിശോധിക്കാൻ അപേക്ഷകരോട് അഭ്യർത്ഥിക്കുന്നു. ഈ ജോലിക്ക് അപേക്ഷിക്കുന്നതിന് മുമ്പ് ഏറ്റവും പുതിയ കേരള പി.എസ്.സി കോൺഫിഡൻഷ്യൽ അസിസ്റ്റന്റ് റിക്രൂട്ട്മെന്റ് 2020 നോട്ടിഫിക്കേഷൻ വായിക്കുവാൻ അപേക്ഷകരോട്അഭ്യർത്ഥിക്കുന്നു. നിങ്ങൾക്ക് കേരള ലൈവ്‌സ്റ്റോക്ക് ഡെവലപ്‌മെന്റ് ബോർഡ് ലിമിറ്റഡ് തൊഴിൽ യോഗ്യതാ വിശദാംശങ്ങൾ പരിശോധിക്കാം


ബിഎ / ബിഎസ്‌സി / ബി.കോം ബിരുദം അല്ലെങ്കിൽ അംഗീകൃത സർവകലാശാലയുടെ തത്തുല്യ യോഗ്യത.

ടൈപ്പ് റൈറ്റിംഗ്, ഷോർട്ട്‌ഹാൻഡ് (ഇംഗ്ലീഷ്, മലയാളം) ലോവർ (കെജിടിഇ / എം‌ജി‌ടി‌ഇ) അല്ലെങ്കിൽ തുല്യമായി സർക്കാർ അംഗീകരിച്ച മറ്റേതെങ്കിലും യോഗ്യത.


പ്രായപരിധി :


18-36. 01.01.2002 നും 02.01.1984 നും ഇടയിൽ ജനിച്ചവർ (രണ്ട് തീയതികളും ഉൾപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നു) മാത്രമേ ഈ തസ്തികയിലേക്ക് അപേക്ഷിക്കാൻ അർഹതയുള്ളൂ. എസ്‌സി / എസ്ടി, ഒബിസി സ്ഥാനാർത്ഥികൾ സാധാരണ പ്രായപരിധിക്ക് അർഹരാണ്.


ശമ്പള വിശദാംശങ്ങൾ:


Rs. ₹20000-45800/-

അപേക്ഷാ ഫീസ്:


കേരള പി‌എസ്‌സി റിക്രൂട്ട്‌മെന്റിന് അപേക്ഷാ ഫീസ് ആവശ്യമില്ല


അപേക്ഷിക്കേണ്ടവിധം


കേരള പി‌എസ്‌സി റിക്രൂട്ട്‌മെന്റ് 2020 ലെ നിങ്ങളുടെ യോഗ്യത പരിശോധിക്കുക.

കേരള പബ്ലിക് സർവീസ് കമ്മീഷന് ആവശ്യമായ എല്ലാ വിവരങ്ങളും സമർപ്പിക്കുക.

ഔദ്യോഗിക അറിയിപ്പ് ശ്രദ്ധാപൂർവ്വം വായിക്കുക

കേരള പി‌എസ്‌സി ഔ ദ്യോഗിക വെബ്സൈറ്റ് സന്ദർശിക്കുക

കേരള പബ്ലിക് സർവീസ് കമ്മീഷന്റെ ഔ ദ്യോഗിക വെബ്‌സൈറ്റിൽ ഒറ്റ തവണ രജിസ്ട്രേഷൻ അനുസരിച്ച് അപേക്ഷകർ രജിസ്റ്റർ ചെയ്യണം. .

രജിസ്റ്റർ ചെയ്ത അപേക്ഷകർക്ക് അവരുടെ യൂസർ ഐഡിയും പാസ്‌വേഡും ഉപയോഗിച്ച് അവരുടെ പ്രൊഫൈലിൽ ലോഗിൻ ചെയ്ത് അപേക്ഷിക്കാം.

ഒരു തസ്തികയിലേക്ക് അപേക്ഷിക്കാൻ നോട്ടിഫിക്കേഷൻ ലിങ്കിലെ ബന്ധപ്പെട്ട പോസ്റ്റുകളുടെ അപേക്ഷിക്കുക അപ്ലൈ നൗ ക്ലിക്കുചെയ്യണം.

ഈ തിരഞ്ഞെടുപ്പിന്റെ ഭാഗമായി എഴുത്തു പരീക്ഷ / ഒ‌എം‌ആർ / ഓൺലൈൻ ടെസ്റ്റ് നടത്തുകയാണെങ്കിൽ, അപേക്ഷകർ അവരുടെ ഒറ്റത്തവണ രജിസ്ട്രേഷൻ പ്രൊഫൈൽ വഴി പരീക്ഷ എഴുതുന്നതിനുള്ള കൺഫോർമേഷൻ സമർപ്പിക്കണം .

അത്തരം സ്ഥാനാർത്ഥികൾക്ക് മാത്രമേ ടെസ്റ്റ് തീയതി വരെയുള്ള അവസാന 15 ദിവസങ്ങളിൽ പ്രവേശന ടിക്കറ്റുകൾ സൃഷ്ടിക്കാനും ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യാനുംസാധിക്കൂ

إرسال تعليق

തൊഴിൽ വാർത്തയെ സംബന്ധിച്ച നിങ്ങളുടെ സംശയങ്ങൾ ഇവിടെ ചോദിക്കാവുന്നതാണ്
Cookie Consent
We serve cookies on this site to analyze traffic, remember your preferences, and optimize your experience.
Oops!
It seems there is something wrong with your internet connection. Please connect to the internet and start browsing again.
AdBlock Detected!
We have detected that you are using adblocking plugin in your browser.
The revenue we earn by the advertisements is used to manage this website, we request you to whitelist our website in your adblocking plugin.
Site is Blocked
Sorry! This site is not available in your country.