പ്രിയപെട്ടവരെ ഞങ്ങൾ പുതിയൊരു വെബ്‌സൈറ്റിലേക്ക് മാറിയിരിക്കുന്നു. കൂടുതൽ മലയാളം തൊഴിൽ വാർത്തകൾക്കായി സന്ദർശിക്കുക. ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക!
المشاركات

ഭാരത് ഇലക്ട്രോണിക്സിൽ 175 അവസരം
ഭാരത് ഇലക്ട്രോണിക്സിൻെറ വിവിധ യൂണിറ്റുകളിലായി 175 ഒഴിവുകളുണ്ട്.


ഹരിയാണയിലെ പഞ്ച്കുലയിലെ യൂണിറ്റിലും പ്രോജക്ട് സെറ്റിലുമായി പ്രോജക്ട് എൻജിനീയർ /ഓഫീസർ , ട്രെയിനി എന്നിവരുടെ 125 ഒഴിവുകളും ഗാസിയാബാദിൽ 50 അപ്രൻറിസുമാരുടെ ഒഴിവുകളുമാണുള്ളത്.


ഗ്രാജ്യേറ്റ് അപ്രൻറിസ് : 50


ഒരുവർഷത്തെ അപ്രൻറിസ്ഷിപ്പാണ്.


ഒഴിവുകൾ :


മെക്കാനിക്കൽ എൻജിനീയറിങ്-15 ,

കംപ്യൂട്ടർ സയൻസ്-10 ,

ഇലക്ട്രോണിക്സ്-15,

ഇലക്ട്രിക്കൽ എൻജിനീയറിങ്-04 ,

സിവിൽ എൻജിനീയറിങ06.


അപേക്ഷകർ 2017 ഡിസംബർ 31 – ന് ശേഷം ബി.ഇ / ബി.ടെക് കോഴ്സ് പാസായവരായിരിക്കണം.


എൻ.എ.ടി.എസ് വെബ്സൈറ്റിൽ രജിസ്റ്റർ ചെയ്തിരിക്കണം.


പ്രായപരിധി : 25 വയസ്സ് (നിയമാനുസൃത ഇളവുകളുണ്ട്)


സ്റ്റൈപ്പൻഡ് : 11,110 രൂപ.


അപേക്ഷ സമർപ്പിക്കേണ്ട വിധം


അപേക്ഷ www.mhrdnats.gov.in എന്ന വെബ്സൈറ്റ് വഴി അയയ്ക്കാം.


അപേക്ഷ സ്വീകരിക്കുന്ന അവസാന തീയതി : നവംബർ 23.


വിശദവിവരങ്ങൾ www.bel-india.in എന്ന വെബ്സൈറ്റിലുണ്ട്.


തസ്‌തികയുടെ പേര് : ട്രെയിനി എൻജിനീയർ 


ഒഴിവുകളുടെ എണ്ണം : 98

യോഗ്യത : ഒന്നാം ക്ലാസോടെ ബി.ഇ. / ബി.ടെക് . ഇലക്ട്രോണിക്സ് ആൻഡ് കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ /മെക്കാനിക്കൽ / ഇലക്ട്രോണിക്സ് / എം.സി.എ

എസ്.സി , എസ്.ടി വിഭാഗക്കാർ , ഭിന്നശേഷിക്കാർ എന്നിവർ കോഴ്സിൽ വിജയിച്ചാൽ മതി.

തസ്‌തികയുടെ പേര് : ട്രെയിനി ഓഫീസർ


ഒഴിവുകളുടെ എണ്ണം : 02

യോഗ്യത : ഒന്നാംക്ലാസോടെ എം.ബി.എ ഫിനാൻസ്.

എസ്.സി , എസ്.ടി വിഭാഗക്കാർ , ഭിന്നശേഷിക്കാർ എന്നിവർ കോഴ്സിൽ വിജയിച്ചാൽ മതി.

തസ്‌തികയുടെ പേര് : പ്രോജക്ട് എൻജിനീയർ


ഒഴിവുകളുടെ എണ്ണം : 29

യോഗ്യത : ഒന്നാം ക്ലാസോടെ ബി.ഇ/ ബി.ടെക് സിവിൽ / ഇലക്ട്രിക്കൽ / ഇലക്ട്രോണിക്സ്.

എസ്.സി, എസ്.ടി വിഭാഗക്കാർ , ഭിന്നശേഷിക്കാർ എന്നിവർ കോഴ്സിൽ വിജയിച്ചാൽ മതി.

തസ്‌തികയുടെ പേര് : പ്രോജക്ട് ഓഫീസർ


ഒഴിവുകളുടെ എണ്ണം : 01

യോഗ്യത : ഒന്നാംക്ലാസോടെ എം.ബി.എ / എം.എസ്.ഡബ്ലൂ (എച്ച്.ആർ.എം).

എസ്.സി, എസ്.ടി വിഭാഗക്കാർ , ഭിന്നശേഷിക്കാർ എന്നിവർ കോഴ്സിൽ വിജയിച്ചാൽ മതി.


അപേക്ഷാഫീസ് :


ട്രെയിനി തസ്തികകളിലേക്ക് 200 രൂപയും പ്രോജക്ട് എൻജിനീയർ ഓഫീസർ തസ്തികകളിലേക്ക് 500 രൂപയുമാണ് അപേക്ഷാഫീസ്.

എസ്.സി, എസ്.ടി വിഭാഗക്കാർ , ഭിന്നശേഷിക്കാർ എന്നിവർക്ക് അപേക്ഷാഫീസില്ല.

അപേക്ഷ സമർപ്പിക്കേണ്ട വിധം


വിശദവിവരങ്ങൾ www.bel-india.in എന്ന വെബ്സൈറ്റിലുണ്ട്.


www.applyexam.co.in എന്ന വെബ്സൈറ്റ് വഴി അപേക്ഷ അയയ്ക്കാം.


ഓൺലൈൻ അപേക്ഷയുടെ പ്രിൻറൗട്ട് കൊൽക്കത്തയിലെ ഓഫീസിലേക്കയയ്ക്കണം.


തപാലിൽ അപേക്ഷ സ്വീകരിക്കുന്ന അവസാന തീയതി : നവംബർ 25.

إرسال تعليق

തൊഴിൽ വാർത്തയെ സംബന്ധിച്ച നിങ്ങളുടെ സംശയങ്ങൾ ഇവിടെ ചോദിക്കാവുന്നതാണ്
Cookie Consent
We serve cookies on this site to analyze traffic, remember your preferences, and optimize your experience.
Oops!
It seems there is something wrong with your internet connection. Please connect to the internet and start browsing again.
AdBlock Detected!
We have detected that you are using adblocking plugin in your browser.
The revenue we earn by the advertisements is used to manage this website, we request you to whitelist our website in your adblocking plugin.
Site is Blocked
Sorry! This site is not available in your country.