പ്രിയപെട്ടവരെ ഞങ്ങൾ പുതിയൊരു വെബ്‌സൈറ്റിലേക്ക് മാറിയിരിക്കുന്നു. കൂടുതൽ മലയാളം തൊഴിൽ വാർത്തകൾക്കായി സന്ദർശിക്കുക. ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക!
01/22/23

SCTIMST Trivandrum റിക്രൂട്ട്മെന്റ് 2023 – 30,300 രൂപ ശമ്പളം! ഇന്റർവ്യൂ വഴി നിയമനം

SCTIMST Trivandrum  റിക്രൂട്ട്മെന്റ്  2023 – 30,300  രൂപ   ശമ്പളം !  ഇന്റർവ്യൂ   വഴി   നിയമനം: ശ്രീചിത്ര തിരുനാൾ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ഫോർ മ…

കേരള CMD റിക്രൂട്ട്മെന്റ് 2023 – പ്രതിമാസം 40000 രൂപ വരെ ശമ്പളം!

കേരള  CMD  റിക്രൂട്ട്മെന്റ്  2023 –  പ്രതിമാസം  40000  രൂപ   വരെ   ശമ്പളം: കേരള സർക്കാരിന്റെ വ്യവസായ വാണിജ്യ വകുപ്പിന് കീഴിലുള്ള സ്വയംഭരണ…

EY (Tvm) റിക്രൂട്ട്മെന്റ് 2023 – MCA/BTech /Bsc യോഗ്യത നേടിയവർക്ക് അപേക്ഷിക്കാം!

EY (Tvm) റിക്രൂട്ട്മെന്റ് 2023 – MCA/BTech /Bsc യോഗ്യത നേടിയവർക്ക് അപേക്ഷിക്കാം: EY പ്രവർത്തി പരിചയമുള്ള ഉദ്യോഗാർത്ഥികളിൽ നിന്ന് താഴെ കൊട…

DAE റിക്രൂട്ട്മെന്റ് 2023 – Ph.D യോഗ്യത നേടിയവർക്ക് പ്രസ്തുത തസ്തികയ്ക്കായി അപേക്ഷിക്കാം!

DAE  റിക്രൂട്ട്മെന്റ്  2023 – Ph.D  യോഗ്യത   നേടിയവർക്ക്   പ്രസ്തുത   തസ്തികയ്ക്കായി   അപേക്ഷിക്കാം: ഭുവനേശ്വർ നാഷണൽ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ഓ…

RCF Railway റിക്രൂട്ട്മെന്റ് 2023 – പ്ലസ് ടു യോഗ്യതയുള്ളവർക്ക് അവസരം!

RCF Railway  റിക്രൂട്ട്മെന്റ്  2023 –  പ്ലസ്   ടു   യോഗ്യതയുള്ളവർക്ക്   അവസരം: റെയിൽ കോച്ച് ഫാക്ടറി കപൂർത്തല (RCF) 2022-23 വർഷത്തേക്കുള്ള…

NABI റിക്രൂട്ട്മെന്റ് 2023- 112400 വരെ പ്രതിമാസം ശമ്പളം! ഇപ്പോൾ തന്നെ അപേക്ഷിക്കാം!

NABI  റിക്രൂട്ട്മെന്റ്  2023- 112400  വരെ   പ്രതിമാസം   ശമ്പളം !  ഇപ്പോൾ   തന്നെ   അപേക്ഷിക്കാം: നാഷണൽ അഗ്രി-ഫുഡ് ബയോടെക്‌നോളജി ഇൻസ്റ്റിറ…

IKM റിക്രൂട്ട്മെന്റ് 2023 – MBA ഉദ്യോഗാർഥികൾക്ക് സുവർണ്ണാവസരം! അഭിമുഖം മാത്രം!!

IKM റിക്രൂട്ട്മെന്റ് 2023 – MBA ഉദ്യോഗാർഥികൾക്ക് സുവർണ്ണാവസരം! അഭിമുഖം മാത്രം:  രാജ്യത്തെ ഏറ്റവും വലുതും സമഗ്രവുമായ തദ്ദേശ സ്ഥാപനങ്ങളുടെ …

ASAP കേരള റിക്രൂട്ട്മെന്റ് 2023 – ബിരുദധാരികൾക്ക് അപേക്ഷിക്കാം! 12,500 രൂപ വരെ സ്റ്റൈപ്പൻഡോടെ നിയമനം!

ASAP കേരള റിക്രൂട്ട്മെന്റ് 2023 – ബിരുദധാരികൾക്ക് അപേക്ഷിക്കാം! 12,500 രൂപ വരെ സ്റ്റൈപ്പൻഡോടെ നിയമനം:  അഡീഷണൽ സ്കിൽ അക്വിസിഷൻ പ്രോഗ്രാം (…

CISF റിക്രൂട്ട്മെന്റ് 2023 – 451 ഒഴിവുകൾ! 69,100 രൂപ വരെ ശമ്പളത്തിൽ പത്താം ക്ലാസ് യോഗ്യതയുള്ളവർക്ക് അവസരം!

CISF റിക്രൂട്ട്മെന്റ് 2023 – 451 ഒഴിവുകൾ! 69,100 രൂപ വരെ ശമ്പളത്തിൽ പത്താം ക്ലാസ് യോഗ്യതയുള്ളവർക്ക് അവസരം:  സെൻട്രൽ ഇൻഡസ്ട്രിയൽ സെക്യൂരിറ…

Union Bank SO റിക്രൂട്ട്മെന്റ് 2023 – 40+ ഒഴിവുകൾ! ബിരുദധാരികൾക്കും അവസരം!

Union Bank SO റിക്രൂട്ട്മെന്റ് 2023 – 40+ ഒഴിവുകൾ! ബിരുദധാരികൾക്കും അവസരം:  യൂണിയൻ ബാങ്ക് ഓഫ് ഇന്ത്യ, ചീഫ് മാനേജർ (ചാർട്ടേഡ് അക്കൗണ്ടന്റ്…

NIA റിക്രൂട്ട്മെന്റ് 2023 – 15+ ഒഴിവുകൾ! കേരളത്തിലും അവസരം!

NIA റിക്രൂട്ട്മെന്റ് 2023 – 15+ ഒഴിവുകൾ! കേരളത്തിലും അവസരം:  നാഷണൽ ഇൻവെസ്റ്റിഗേഷൻ ഏജൻസി എൻഐഎ ഇപ്പോൾ 18 സയന്റിസ്റ് തസ്തികകളിലേക്ക് നിയമനം …
Cookie Consent
We serve cookies on this site to analyze traffic, remember your preferences, and optimize your experience.
Oops!
It seems there is something wrong with your internet connection. Please connect to the internet and start browsing again.
AdBlock Detected!
We have detected that you are using adblocking plugin in your browser.
The revenue we earn by the advertisements is used to manage this website, we request you to whitelist our website in your adblocking plugin.
Site is Blocked
Sorry! This site is not available in your country.