Join Our WhatsApp Group Contact Us Join Now!

കേരള പോലീസ് CPO അറിയിപ്പ് 2023 ഇപ്പോൾ അപേക്ഷിക്കാം..

കേരള പോലീസ് CPO അറിയിപ്പ് 2023 ഇപ്പോൾ അപേക്ഷിക്കാം


താഴെപ്പറയുന്ന തസ്തികകളിലേക്ക് തിരഞ്ഞെടുക്കുന്നതിന് യോഗ്യതയുള്ള ഉദ്യോഗാർത്ഥികളിൽ നിന്ന് അപേക്ഷകൾ ക്ഷണിക്കുന്നു. “ഒരു തവണ രജിസ്‌ട്രേഷന്” ശേഷം കമ്മീഷന്റെ ഔദ്യോഗിക വെബ്‌സൈറ്റിൽ മാത്രമേ അപേക്ഷകൾ ഓൺലൈനായി സമർപ്പിക്കാവൂ. ഇതിനകം രജിസ്റ്റർ ചെയ്ത ഉദ്യോഗാർത്ഥികൾക്ക് അവരുടെ പ്രൊഫൈൽ വഴി അപേക്ഷിക്കാം. ആധാർ കാർഡുള്ള ഉദ്യോഗാർത്ഥികൾ അവരുടെ പ്രൊഫൈലിൽ ഐഡി പ്രൂഫായി ആധാർ ചേർക്കേണ്ടതാണ് ഇനിപ്പറയുന്ന പ്രധാന വിശദാംശങ്ങൾ

വകുപ്പ്കേരള പോലീസ്
പോസ്റ്റിന്റെ പേര്സിവിൽ പോലീസ് ഓഫീസർ
കാറ്റഗറി നം537/2022 – 17/12/2022 മുതൽ
ശമ്പളത്തിന്റെ സ്കെയിൽ31100-66800
ഒഴിവുകൾപ്രതീക്ഷിക്കുന്നത് (അനൗദ്യോഗികമായി 11000 ഒഴിവുകൾ)
മോഡ് പ്രയോഗിക്കുക17/12/2022 മുതൽ ഓൺലൈൻ ആരംഭിക്കുക
സ്ഥാനംകേരളം മുഴുവൻ

വിദ്യാഭ്യാസ യോഗ്യത പ്രായപരിധി മറ്റ് വിവരങ്ങൾ ചുവടെ നൽകിയിരിക്കുന്നു, അത് പൂർണ്ണമായും വായിച്ച് അപേക്ഷിക്കുക

ബറ്റാലിയൻ തിരിച്ച്

  • തിരുവനന്തപുരം (എസ്എപി)
  • Pathanamthitta (KAP III)
  • Idukki (KAP V)
  • എറണാകുളം (കെഎപി ഐ)
  • തൃശൂർ (കെഎപി II)
  • മലപ്പുറം (എംഎസ്പി)
  • കാസർകോട് (കെഎപി IV)

പ്രായപരിധി:

പ്രായപരിധി 18-26. 02.01.1996 നും 01.01.2004 നും ഇടയിൽ ജനിച്ച ഉദ്യോഗാർത്ഥികൾക്ക് (രണ്ട് തീയതികളും ഉൾപ്പെടുന്നു) മാത്രമേ ഈ തസ്തികയിലേക്ക് അപേക്ഷിക്കാൻ അർഹതയുള്ളൂ.

കുറിപ്പ്:- പരമാവധി പ്രായപരിധി ഒബിസി ഉദ്യോഗാർത്ഥികൾക്ക് 29 വയസ്സ് വരെയും SC/ST ഉദ്യോഗാർത്ഥികൾക്ക് 31 വയസ്സ് വരെയും വിമുക്തഭടൻമാർക്ക് 40 വർഷം വരെയും ഇളവ് നൽകും.

യോഗ്യതകൾ:

മിനിമം പ്ലസ് ടു യോഗ്യത ഉള്ള ഉദ്യോഗാർത്ഥികൾക്കാണ് ഈ പോസ്റ്റിലേക്ക് അപേക്ഷിക്കാൻ സാധിക്കുന്നത്. പ്രിലിമിനറി പരീക്ഷ, മെയിൻ പരീക്ഷ, കായികക്ഷമത പരീക്ഷ, തുടങ്ങിയ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് തിരഞ്ഞെടുപ്പ്

ശാരീരിക യോഗ്യതകൾ:

(i) ഉയരം: കുറഞ്ഞത് 168 സെ.മീ.

(ii) നെഞ്ച്: കുറഞ്ഞത് 81 സെന്റിമീറ്ററും കുറഞ്ഞത് 5 സെന്റീമീറ്റർ വികാസവും.

കുറിപ്പ്: പട്ടികജാതി, പട്ടികവർഗ വിഭാഗങ്ങളിൽപ്പെട്ട ഉദ്യോഗാർത്ഥികൾക്ക് യഥാക്രമം 160 സെന്റീമീറ്ററും നെഞ്ചളവ് 76 സെന്റിമീറ്ററും ആയിരിക്കണം. കുറഞ്ഞത് 5 സെന്റീമീറ്റർ നെഞ്ച് വിപുലീകരണം അവർക്കും ബാധകമായിരിക്കും.

ഫിസിക്കൽ എഫിഷ്യൻസി ടെസ്റ്റ്

ഫിസിക്കൽ മെഷർമെന്റ് ടെസ്റ്റ് (പിഎംടി) യോഗ്യത

പുരുഷ സ്ഥാനാർത്ഥികൾക്ക് ഉയരം

ജനറൽ / ഒ.ബി.സി165.10 സെ.മീ5′ 5”
എസ്‌സി/എസ്‌ടി ഉദ്യോഗാർത്ഥികൾ160.02 സെ.മീ5′ 3″
 പുരുഷ സ്ഥാനാർത്ഥികൾക്കുള്ള നെഞ്ച്
സാധാരണ81.28 സെ.മീ32 “
നെഞ്ചിന്റെ വികാസം5.08 സെ.മീ2″

നാഷണൽ ഫിസിക്കൽ എഫിഷ്യൻസി, വൺ സ്റ്റാർ സ്റ്റാൻഡേർഡ് ടെസ്റ്റിന്റെ ചുവടെ വ്യക്തമാക്കിയിട്ടുള്ള എട്ട് ഇവന്റുകളിൽ ഏതെങ്കിലും അഞ്ച് ഇവന്റുകളിൽ യോഗ്യത നേടണം. ഇനിപ്പറയുന്നവയാണ് ഇനം


അപേക്ഷ ആരംഭിക്കുക17/12/2022
അപേക്ഷിക്കേണ്ട അവസാനദിവസം18/01/2023

അപേക്ഷിക്കേണ്ടവിധം

  • ഉദ്യോഗാർത്ഥികൾ കേരള പബ്ലിക് സർവീസ് കമ്മീഷന്റെ ഔദ്യോഗിക വെബ്‌സൈറ്റിൽ (www.keralapsc.gov.in) പോസ്റ്റിന് അപേക്ഷിക്കുന്നതിന് മുമ്പ് ‘വൺ ടൈം രജിസ്‌ട്രേഷൻ’ പ്രകാരം രജിസ്റ്റർ ചെയ്യണം.
  • രജിസ്റ്റർ ചെയ്ത ഉദ്യോഗാർത്ഥികൾക്ക് അവരുടെ യൂസർ ഐഡിയും പാസ്‌വേഡും ഉപയോഗിച്ച് പ്രൊഫൈലിൽ ലോഗിൻ ചെയ്ത് അപേക്ഷിക്കാം.
  • ഒരു പോസ്റ്റിന് അപേക്ഷിക്കാൻ ഉദ്യോഗാർത്ഥികൾ നോട്ടിഫിക്കേഷൻ ലിങ്കിലെ അതത് തസ്തികകളുടെ ‘അപ്ലൈ നൗ’ ബട്ടണിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്യണം.

കുറിപ്പ് :– ഇത് കേരള സർക്കാരിന്റെ ജോബ് പോർട്ടൽ ആയ പി.എസ്.സി വഴിയാണ് അപേക്ഷ നൽകേണ്ടത്. ആദ്യമായി അപേക്ഷ നൽകുന്നവർ ആണെങ്കിൽ പി.എസ്.സി യിൽ വൺ ടൈം രജിസ്റ്റർ ചെയ്യണം അതിനുശേഷം ലഭിക്കുന്ന യൂസർ നെയിമും പാസ്സ്,വേർഡ് ഉപയോഗിച്ച് നിങ്ങൾക്ക് അപേക്ഷ നൽകാം

Apply NOW Start From Dec 17CLICK HERE
Official NotificationCLICK HERE


മുൻ വിജ്ഞാപനം വന്നത് 2019 ഡിസംബർ മാസത്തിലെ അവസാനത്തെ ഗസറ്റിൽ ആണ്. പ്രിലിമിനറി, മെയിൻ പരീക്ഷ, കായികക്ഷമത പരീക്ഷ അടിസ്ഥാനത്തിൽ ആയിരുന്നു തിരഞ്ഞെടുപ്പ്. നവംബർ ആദ്യവാരത്തോടുകൂടി ഇതിന്റെ കായികക്ഷമത പരീക്ഷ അവസാനിച്ചിരുന്നു ഇതിന്റെ റാങ്ക് ലിസ്റ്റ് ഇതുവരെയും പ്രസിദ്ധീകരിച്ചില്ല. 2023 ജനുവരി ഫെബ്രുവരി മാസങ്ങളിൽ റാങ്ക് ലിസ്റ്റ് വരും

CPO നിയമനം നിലച്ചിട്ട് രണ്ടര വർഷം തികയുന്നു. 2019 ജൂലൈ ഒന്നിനാണ് ഈ ടെസ്റ്റ് യിലേക്കുള്ള മുൻ റാങ്ക് ലിസ്റ്റ് നിലവിൽ വന്നത് 2020 ജൂൺ 30ന് ഒരു വർഷത്തെ കാലാവധിയിൽ കഴിഞ്ഞ റാങ്ക് ലിസ്റ്റിൽ നിന്നും 5609 പേർക്ക് നിയമന ശുപാർശ നൽകാൻ PSC ക്ക് കഴിഞ്ഞു.


Post a Comment

തൊഴിൽ വാർത്തയെ സംബന്ധിച്ച നിങ്ങളുടെ സംശയങ്ങൾ ഇവിടെ ചോദിക്കാവുന്നതാണ്
× Alert! മലയാളം തൊഴിൽ വാർത്തകൾക്ക് മാത്രമായി ഞങ്ങളുടെ വാട്സ്ആപ്പ് ഗ്രൂപ്പിൽ അംഗമാകാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
Cookie Consent
We serve cookies on this site to analyze traffic, remember your preferences, and optimize your experience.
Oops!
It seems there is something wrong with your internet connection. Please connect to the internet and start browsing again.
AdBlock Detected!
We have detected that you are using adblocking plugin in your browser.
The revenue we earn by the advertisements is used to manage this website, we request you to whitelist our website in your adblocking plugin.
Site is Blocked
Sorry! This site is not available in your country.