കെഎസ്ഇബി റിക്രൂട്ട്മെന്റ് 2022 – 131 സബ് എഞ്ചിനീയർ പോസ്റ്റുകൾ

 
 

കെഎസ്ഇബി റിക്രൂട്ട്മെന്റ് 2022: കേരള പബ്ലിക് സർവീസ് കമ്മീഷൻ സബ് എഞ്ചിനീയർ (ഇലക്‌ട്രിക്കൽ) ഒഴിവുകൾ നികത്തുന്നതിനുള്ള വിജ്ഞാപനം പുറത്തിറക്കി. ആവശ്യമായ യോഗ്യതകളുള്ള യോഗ്യരായ ഉദ്യോഗാർത്ഥികളിൽ നിന്ന് PSC ഓർഗനൈസേഷൻ ഓൺലൈൻ അപേക്ഷ ക്ഷണിക്കുന്നു. ഈ 131 സബ് എഞ്ചിനീയർ (ഇലക്ട്രിക്കൽ) തസ്തികകൾ കേരളമാണ്. യോഗ്യരായ ഉദ്യോഗാർത്ഥികൾക്ക് തസ്തികയിലേക്ക് അപേക്ഷിക്കാം ഓൺലൈൻ 30.11.2021 മുതൽ 05.01.2022. 25.08.2022


കെഎസ്ഇബി റിക്രൂട്ട്മെന്റ് 2022 – ഹൈലൈറ്റുകൾ


സംഘടന: കേരള പബ്ലിക് സർവീസ് കമ്മീഷൻ

തസ്തികയുടെ പേര്: സബ് എഞ്ചിനീയർ (ഇലക്ട്രിക്കൽ)

വകുപ്പ്: കേരള സ്റ്റേറ്റ് ഇലക്ട്രിസിറ്റി ബോർഡ് ലിമിറ്റഡ് (കെഎസ്ഇബി)

ജോലി തരം : കേരള ഗവ

റിക്രൂട്ട്മെന്റ് തരം: നേരിട്ടുള്ള

കാറ്റഗറി നമ്പർ : 553/2021

ഒഴിവുകൾ: വിവിധ

ജോലി സ്ഥലം: കേരളം

ശമ്പളം : 41,600 – 82,400 രൂപ (മാസം തോറും)

അപേക്ഷയുടെ രീതി: ഓൺലൈൻ

അപേക്ഷ ആരംഭിക്കുന്നത്: 30.11.2021

അവസാന തീയതി : 05.01.2022 25.08.2022

ജോലിയുടെ വിശദാംശങ്ങൾ


പ്രധാന തീയതി: 


അപേക്ഷിക്കാനുള്ള ആരംഭ തീയതി: 30 നവംബർ 2021

അപേക്ഷിക്കാനുള്ള അവസാന തീയതി : 05 ജനുവരി 2022 25 ഓഗസ്റ്റ് 2022

ഒഴിവുകളുടെ വിശദാംശങ്ങൾ: 


സബ് എഞ്ചിനീയർ (ഇലക്‌ട്രിക്കൽ) : 131

ശമ്പളം : 


സബ് എഞ്ചിനീയർ (ഇലക്‌ട്രിക്കൽ) : Rs.41600 – Rs.82,400 (പ്രതിമാസം)

പ്രായപരിധി: 


18-36. 02.01.1985 നും 01.01.2003 നും ഇടയിൽ ജനിച്ച ഉദ്യോഗാർത്ഥികൾക്ക് മാത്രമേ ഈ തസ്തികയിലേക്ക് അപേക്ഷിക്കാൻ അർഹതയുള്ളൂ (രണ്ട് തീയതികളും ഉൾപ്പെടുന്നു).

എസ്‌സി/എസ്‌ടി, ഒബിസി ഉദ്യോഗാർത്ഥികൾക്ക് സാധാരണ പ്രായത്തിൽ ഇളവ് ലഭിക്കും. പ്രായപരിധിയിൽ ഇളവുകൾ സംബന്ധിച്ച വ്യവസ്ഥകൾക്ക്, പൊതുവായ വ്യവസ്ഥകളുടെ ഖണ്ഡിക 2 കാണുക.


യോഗ്യത


പൊതു യോഗ്യത: പത്താം ക്ലാസിലോ തത്തുല്യമായോ വിജയിക്കുക

സാങ്കേതിക യോഗ്യതകൾ: എഐസിടിഇ അംഗീകരിച്ച ഇലക്ട്രിക്കൽ/ഇലക്‌ട്രിക്കൽ & ഇലക്‌ട്രോണിക്‌സ് എഞ്ചിനീയറിംഗിൽ 3 വർഷത്തെ റെഗുലർ/പാർട്ട്‌ടൈം ഡിപ്ലോമ. മേൽപ്പറഞ്ഞ സാങ്കേതിക യോഗ്യതയിൽ ഉയർന്ന യോഗ്യതയുള്ള ഉദ്യോഗാർത്ഥികൾക്കും (അതായത്, എഞ്ചിനീയറിംഗ് ബിരുദം അല്ലെങ്കിൽ ഇലക്ട്രിക്കൽ / ഇലക്ട്രിക്കൽ & ഇലക്ട്രോണിക്സ് എഞ്ചിനീയറിംഗിൽ എഞ്ചിനീയറിംഗ് ബിരുദാനന്തര ബിരുദം) പോസ്റ്റിന് അപേക്ഷിക്കാൻ അർഹതയുണ്ട്.

കുറിപ്പ്: ഭിന്നശേഷിയുള്ള ഉദ്യോഗാർത്ഥികൾക്ക് ഈ തസ്തികയിലേക്ക് അപേക്ഷിക്കാൻ അർഹതയില്ല.


അപേക്ഷാ ഫീസ്: 


കേരള പിഎസ്‌സി റിക്രൂട്ട്‌മെന്റിന് അപേക്ഷാ ഫീസ് ആവശ്യമില്ല


തിരഞ്ഞെടുക്കൽ പ്രക്രിയ: 


എഴുത്തുപരീക്ഷ

പ്രമാണ പരിശോധന

വ്യക്തിഗത അഭിമുഖം

അപേക്ഷിക്കേണ്ട വിധം : 


നിങ്ങൾക്ക് താൽപ്പര്യമുണ്ടെങ്കിൽ, സബ് എഞ്ചിനീയർ (ഇലക്ട്രിക്കൽ) ന് നിങ്ങൾ യോഗ്യനാണെങ്കിൽ, ചുവടെ നൽകിയിരിക്കുന്ന ഓൺലൈൻ അപേക്ഷാ ലിങ്കിൽ ക്ലിക്കുചെയ്യുക. തുടർന്ന്, അനുയോജ്യമായ ഓപ്ഷൻ കണ്ടെത്തി ഫോം പൂരിപ്പിക്കുക. എന്നതിൽ നിന്ന് ഓൺലൈനായി അപേക്ഷിക്കാം 2021 നവംബർ 30 മുതൽ 05 ജനുവരി 2022 25 ഓഗസ്റ്റ് 2022

 


ഓൺലൈനായി അപേക്ഷിക്കാൻ ചുവടെ നൽകിയിരിക്കുന്ന ഘട്ടങ്ങൾ പാലിക്കുക


ഔദ്യോഗിക വെബ്സൈറ്റ് തുറക്കുക www.keralapsc.gov.in

“റിക്രൂട്ട്മെന്റ് / കരിയർ / പരസ്യ മെനു” എന്നതിൽ സബ് എഞ്ചിനീയർ (ഇലക്ട്രിക്കൽ) ജോലി അറിയിപ്പ് കണ്ടെത്തി അതിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക.

അവസാനം നൽകിയിരിക്കുന്ന ലിങ്കിൽ നിന്ന് ഔദ്യോഗിക അറിയിപ്പ് ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യുക.

അറിയിപ്പ് പൂർണ്ണമായി വായിക്കുക. ശ്രദ്ധാപൂർവ്വം നിങ്ങളുടെ യോഗ്യതാ മാനദണ്ഡങ്ങൾ പരിശോധിക്കുക.


ആവശ്യമായ വിശദാംശങ്ങൾ തെറ്റുകൾ കൂടാതെ കൃത്യമായി പൂരിപ്പിക്കുക.

അറിയിപ്പിൽ സൂചിപ്പിച്ചിരിക്കുന്ന ഫോർമാറ്റിലും വലുപ്പത്തിലും ആവശ്യമായ എല്ലാ രേഖകളും അപ്‌ലോഡ് ചെയ്യുക.

അവസാനമായി, രജിസ്റ്റർ ചെയ്ത വിശദാംശങ്ങൾ ശരിയാണെന്ന് പരിശോധിച്ച ശേഷം, സമർപ്പിക്കുക.

അടുത്തതായി, കേരള പിഎസ്‌സിക്ക് അപേക്ഷാ ഫീസ് ആവശ്യമാണെങ്കിൽ, നോട്ടിഫിക്കേഷൻ മോഡ് അനുസരിച്ച് പണമടയ്ക്കുക. അല്ലെങ്കിൽ, അടുത്ത ഘട്ടത്തിലേക്ക് പോകുക.

അതിന്റെ പ്രിന്റൗട്ട് എടുത്ത് സുരക്ഷിതമായി സൂക്ഷിക്കുക

താൽപ്പര്യമുള്ള ഉദ്യോഗാർത്ഥികൾക്ക് അപേക്ഷിക്കുന്നതിന് മുമ്പ് മുഴുവൻ അറിയിപ്പും വായിക്കാം➧ കേരള പിഎസ്‌സി ഒറ്റത്തവണ രജിസ്‌ട്രേഷൻ:


ആവശ്യമുള്ള രേഖകൾ:


ഫോട്ടോ

അടയാളം

എസ്.എസ്.എൽ.സി

+2 (തുല്യ സർട്ടിഫിക്കറ്റ്)

ബിരുദവും മറ്റ് ഉയർന്ന സർട്ടിഫിക്കറ്റുകളും

മുഖ്യമന്ത്രിയിൽ ഉയർന്നത്

ആധാർ കാർഡ്

മൊബൈൽ നമ്പർ

ഇമെയിൽ ഐഡി (ഓപ്ഷണൽ)

Post a Comment

തൊഴിൽ വാർത്തയെ സംബന്ധിച്ച നിങ്ങളുടെ സംശയങ്ങൾ ഇവിടെ ചോദിക്കാവുന്നതാണ്

Previous Post Next Post