Join Our WhatsApp Group Contact Us Join Now!
Posts

കേരള പി‌എസ്‌സിയിൽ 126 ഒഴിവുകൾ അസിസ്റ്റന്റ് പ്രൊഫസർ, വർക്ക് അസിസ്റ്റന്റ് etc…കേരള പി.എസ്.സി അസിസ്റ്റന്റ് പ്രൊഫസർ, വർക്ക് അസിസ്റ്റന്റ്, കൂടുതൽ ഒഴിവുകൾ എന്നിവയ്ക്കുള്ള തൊഴിൽ അറിയിപ്പ് ഔദ്യോഗികമായി പുറത്തിറക്കി. B.B.A, B.Tech/B.E, GNM, DNB, MBA / PGDM, MS / MD, 7th, M.Ch, DM പാസായവർക്ക് ഈ തൊഴിലവസരങ്ങൾക്ക് അപേക്ഷിക്കാം. യോഗ്യതാ മാനദണ്ഡങ്ങൾ പാലിക്കുന്നവർക്ക് keralapsc.gov.in എന്ന ഔദ്യോഗിക വെബ്‌സൈറ്റിൽ അപേക്ഷിക്കാം. അപേക്ഷാ പ്രക്രിയ 18.08.2021 ന് അവസാനിക്കും. കേരളത്തിലെ സർക്കാർ ജോലി തിരയുന്ന വ്യക്തികൾക്ക് ഈ അവസരം പ്രയോജനപ്പെടുത്താം. താല്പര്യമുള്ള ഉദ്യോഗാർഥികൾക്ക് ചുവടെയുള്ള വിദ്യാഭ്യാസയോഗ്യത, പ്രായപരിധി, ശമ്പളം തുടങ്ങിയ വിവരങ്ങൾ പരിശോധിക്കാം.കേരള പി‌എസ്‌സി യോഗ്യതയുള്ള സ്ഥാനാർത്ഥികളിൽ നിന്ന് അസിസ്റ്റന്റ് പ്രൊഫസർ, വർക്ക് അസിസ്റ്റന്റ്, മറ്റു കൂടുതൽ ഒഴിവുകളിലേക്ക് കാറ്റഗറി നമ്പർ: 212/2021 മുതൽ 245/2021 വരെ അപേക്ഷ ക്ഷണിച്ചു. 36 വയസ്സിന് താഴെയുള്ള B.B.A, B.Tech/B.E, GNM, DNB, MBA / PGDM, MS / MD, 7th, M.Ch, DM പാസായവർക്ക് ഇപ്പോൾ അവരുടെ പി‌എസ്‌സി ആപ്ലിക്കേഷൻ പോർട്ടലായ “തുളസി” വഴി ഈ തസ്തികയിലേക്ക് അപേക്ഷിക്കാം. പി‌എസ്‌സി റിക്രൂട്ട്‌മെന്റിലൂടെ ഒഴിഞ്ഞ തസ്തികകളിലേക്ക് ഉദ്യോഗാർത്ഥികളെ റിക്രൂട്ട് ചെയ്യുന്നു. താത്പര്യമുള്ളവർക്ക് 2021ഓഗസ്റ്റ് 18 നോ അതിനുമുമ്പോ ജനറൽ റിക്രൂട്ട്മെന്റിന് അപേക്ഷിക്കാം. കേരള പി.എസ്.സി റിക്രൂട്ട്മെന്റ് 2021 നെക്കുറിച്ച് കൂടുതലറിയാൻ ചുവടെയുള്ള ലേഖനം വായിക്കുക.
കേരള പി.എസ്.സി റിക്രൂട്ട്മെന്റ് 2021:
കേരളത്തിലുടനീളം അസിസ്റ്റന്റ് പ്രൊഫസർ, വർക്ക് അസിസ്റ്റന്റ്, മറ്റു കൂടുതൽ ഒഴിവുകളിലേക്ക് കാറ്റഗറി നമ്പർ: 212/2021 മുതൽ 245/2021 വരെ അപേക്ഷ ക്ഷണിച്ചു.. ഈ തസ്തികയിലേക്ക് ഒഴിഞ്ഞ തസ്തികകളെ പി‌എസ്‌സി അറിയിച്ചിട്ടുണ്ട്.

യോഗ്യതയുള്ളവരിൽ നിന്ന് `വൺ ടൈം രജിസ്ട്രേഷൻ ‘വഴി മാത്രമേ ഓൺലൈനിൽ അപേക്ഷ സ്വീകരിക്കൂ. ചുവടെ സൂചിപ്പിച്ച തസ്തികയിലേക്കുള്ള അപേക്ഷകർ കേരള പബ്ലിക് സർവീസ് കമ്മീഷന്റെ വെബ്‌സൈറ്റിൽ ഓൺലൈൻ സൗകര്യം നൽകിയിട്ടുണ്ട്.

താത്പര്യമുള്ള ഉദ്യോഗാർത്ഥികൾക്ക് അപേക്ഷിക്കുന്നതിന് മുമ്പ് മുഴുവൻ അറിയിപ്പും വായിക്കുക

എല്ലാ സർട്ടിഫിക്കറ്റുകളും (യുജി / പിജി ഡിഗ്രികൾ, പ്രായപരിധി, അനുഭവ സർട്ടിഫിക്കറ്റ്, പ്രോജക്റ്റിൽ പ്രവർത്തിക്കാനുള്ള അവരുടെ കഴിവ് സാക്ഷ്യപ്പെടുത്തുന്ന മറ്റേതെങ്കിലും അംഗീകാരപത്രങ്ങൾ) എല്ലാം കൃത്യമായി വൺടൈം റെജിസ്ട്രേഷനിൽ ഉൾപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട് എന്ന് ഉറപ്പ് വരുത്തിയശേഷം ഓൺലൈനായി അപേക്ഷിക്കാൻ അപേക്ഷകരോട് അഭ്യർത്ഥിക്കുന്നു.

 • ഓർഗനൈസേഷൻ: കേരള പബ്ലിക് സർവീസ് കമ്മീഷൻ
 • പോസ്റ്റ്: അസിസ്റ്റന്റ് പ്രൊഫസർ, വർക്ക് അസിസ്റ്റന്റ്, മറ്റു കൂടുതൽ ഒഴിവുകളിലേക്ക്
 • തൊഴിൽ തരംസംസ്ഥാന സർക്കാർ
 • ഒഴിവുകൾ126
 • റിക്രൂട്ട്മെന്റ് തരം: നേരിട്ടുള്ള നിയമനം
 • ജോലിസ്ഥലം: കേരളത്തിലുടനീളം
 • കാറ്റഗറി നമ്പർ: 212/2021 മുതൽ 245/2021 വരെ
 • ആപ്ലിക്കേഷൻ മോഡ്: ഓൺ‌ലൈൻ
 • അവസാന തിയ്യതി2021ഓഗസ്റ്റ് 18
 • ഫോട്ടോയുടെ താഴെ ഉദ്യോഗാർഥിയുടെ പേരും ഫോട്ടോ എടുത്ത തീയതിയും വ്യക്തമായി രേഖപ്പെടുത്തിയിരിക്കണം.
 • നിശ്ചിത മാനദണ്ഡങ്ങാം പാലിച്ചുകൊണ്ട് അപ്ലോഡ് ചെയ്ത ഫോട്ടോയ്ക്ക് അപ്ലോഡ് ചെയ്ത തീയതി മുതൽ 10 വർഷക്കാലത്തേക്ക് പ്രാബല്യമുണ്ടായിരിക്കും.
 • ഫോട്ടോ സംബന്ധിച്ച മറ്റ് നിബന്ധനകൾക്കൊന്നും തന്നെ മാറ്റമില്ല.
 • വിദ്യാഭ്യാസയോഗ്യത, പരിചയം, ജാതി, വയസ്സ് മുതലായവ തെളിയിക്കുന്നതിനുള്ള പ്രമാണങ്ങളുടെ പകർപ്പുകൾ കമ്മിഷൻ ആവശ്യപ്പെടുമ്പോൾ ഹാജരാക്കിയാൽ മതിയാകും.
 • അപേക്ഷാ ഫീസ് നൽകേണ്ടതില്ല.

യോഗ്യതാ വിശദാംശങ്ങൾ:

പ്രായപരിധി:

 • സ്ഥാനാർത്ഥികളുടെ പ്രായം 18 നും50 നും ഇടയിൽ ആയിരിക്കണം. .
 • എസ്‌സി / എസ്ടി, മറ്റ് പിന്നോക്ക സമുദായങ്ങൾക്ക് സർക്കാർ മാനദണ്ഡങ്ങൾക്കനുസരിച്ച് സാധാരണ പ്രായ ഇളവ് നൽകും.

വിദ്യാഭ്യാസ യോഗ്യത:


കേരള സർക്കാർ സർവീസിലെ സൂചിപ്പിച്ച തസ്തികയിൽ നിയമനത്തിനായി യോഗ്യതയുള്ളവരിൽ നിന്ന് ഒറ്റത്തവണ രജിസ്ട്രേഷൻ വഴി മാത്രമേ ഓൺലൈനായി അപേക്ഷ ക്ഷണിക്കൂ.
CATEGORY NO: 212/2021

 1. Department : Medical Education
 2. Name of Post : Assistant Professor in Neonatology
 3. Scale of Pay : As per UGC Norms
 4. No. of vacancies : 3 (Three only)

Qualifications:-

 1. DM Neonatology/DNB Neonatology
  in their absence
  MD Paediatrics / DNB Paediatrics with two years special training*
  in Neonatology.
 2. Permanent Registration under State Medical Council (TravancoreCochin Medical Council).
 3. Three years Teaching experience in Neonatology in a recognised Medical College as Resident/Registrar/Demonstrator/Tutor.
  Note:-Three years Teaching experience after acquiring PG in the concerned speciality as stipulated in the regulation of MCI.
  *Special Training means Training in the case of Neonates under the guidance of an expert in handling neonates.Training is essential as specialized care is necessary for dealing with neonates
CATEGORY NO: 213/2021

1 Department : Medical Education
2 Name of Post : Staff Nurse Grade II
3 Scale of pay : ₹ 39300-83000/-
4 Number of vacancy Statewide – Anticipated

Qualifications :

i. A pass in Plus Two/Pre-degree (with science subjects) Course/Pass in VHSE (with Science subjects)/VHSE in Domestic Nursing of a recognized University or its equivalent.
ii. A pass in Bsc. Nursing or a pass in General Nursing and Midwifery Course of not less than 3
years duration from any institution recognised by Government.
iii. Certificate of Registration with the Kerala Nurses and Midwives Council as Nurse and Midwife, in
the case of Women candidates or as Nurse in the case of male candidates.

CATEGORY NO: 214/2021

 1. Department : Medical Education Service
 2. Name of Post : Scientific Assistant (Physiotherapy)
 3. Scale of pay : ₹ 35,700-75,600/-
 4. Number of vacancy : 01 (One)

Qualifications :

General:-
Plus Two / Pre-degree with Physics, Chemistry and Biology as subjects/ Equivalent
Qualification.
Specific Qualifications:-
1) MPT in any discipline from UGC recognized Universities or Central Universities or National
Institutes or Institutions recognized by Government of India or any of the State Government.
OR

2) BPT from UGC recognized Universities or Central Universities or National Institutes or Institutions recognized by Government of India or any of the State Governments with 2 year post degree experience in a Medical College

or
Medical Institution recognized by Government of India or any of the State Governments.
OR
3) A pass in the pre-university or equivalent qualification with the training given to Physiotherapy Assistant Class II in Armed Force

CATEGORY NO: 215/2021

1 Department : Health Services
2 Name of Post : Dental Hygienist Gr.II
3 Scale of pay : ₹ 35600-75400/-
4 Number of vacancies : 2 (Two)

Qualifications :

1. A pass in SSLC or its equivalent

 1. Pass in Dental Hygienist course conducted in the Dental College, Thiruvananthapuram or its equivalent.
  Note : 1 Rule 10 a (ii) of part II KS & SSR is applicable.
  2 Candidates who claim equivalent qualification instead of qualification mentioned in the notification shall produce the relevant Equivalency Certificate (If equivalency mentioned in the notification) /Government Order to prove the equivalency at the time of verification, then only such qualification shall be treated as equivalent to the prescribed qualification concerned.
  3 In the case of difference in original Caste/Community claimed in the application and that entered in SSLC book, the candidate shall produce a Gazette notification in this regard, along with Non Creamy layer Certificate/ Community Certificate at the time of certificate verification.

CATEGORY NO: 216/2021
PART I (GENERAL CATEGORY)

 1. Name of Concern : Kerala Co-operative Milk Marketing Federation Limited
 2. Name of Post : Deputy Engineer (Civil)
 3. Scale of Pay : ₹ 21070 – 42410 /-
 4. Number of Vacancies : 01 (One)

Qualifications :

 1. Degree in Engineering (Civil/Civil Branch (any stream)) from a recognized University.
 2. 3 (Three) years experience in executive cadre in relevant field.

CATEGORY NO: 217/2021
PART II (SOCIETY CATEGORY)

 1. Name of Concern : Kerala Co-operative Milk Marketing Federation Limited
 2. Name of Post : Deputy Engineer (Civil)
 3. Scale of Pay : ₹ 21070 – 42410 /-
 4. Number of Vacancies : 01 (One)

Qualifications :

 1. Must have 3 (Three) years regular service in any cadre in the Member Societies affiliated to Kerala Co-operative Milk Marketing Federation Limited ie. the Regional Co-operative Milk Producers Unions and should be in service of the Member Society not only on the date of application but also on the date of appointment to the new post.
 2. Degree in Engineering (Civil/Civil Branch (any stream)) from a recognized University.
 3. 3 (Three) years experience in executive cadre in relevant field.

CATEGORY NO: 218/2021
PART I (GENERAL CATEGORY)

 1. Name of Concern : Kerala Co-operative Milk Marketing Federation Limited
 2. Name of Post : Deputy Engineer (Mechanical)
 3. Scale of Pay : ₹ 21070 – 42410 /-
 4. Number of Vacancies : 02 (Two)

Qualifications :

 1. Degree in Engineering (Mechanical Branch/Mechanical Branch (any stream)) from a recognized University.
 2. 3 (Three) years experience in executive cadre in relevant field

CATEGORY NO : 219/2021
PART II (SOCIETY CATEGORY)

 1. Name of Concern : Kerala Co-operative Milk Marketing Federation Limited
 2. Name of Post : Deputy Engineer (Mechanical)
 3. Scale of Pay : ₹ 21070 – 42410 /-
 4. Number of Vacancies : 01 (One)

Qualifications :

 1. Must have 3 (Three) years regular service in any cadre in the Member Societies affiliated to Kerala Co-operative Milk Marketing Federation Limited ie. the Regional Co-operative Milk Producers Unions and should be in service of the Member Society not only on the date of application but also
  on the date of appointment to the new post.
 2. Degree in Engineering (Mechanical Branch/Mechanical Branch (any stream)) from a recognized University.
 3. 3 (Three) years experience in executive cadre in relevant field
CATEGORY NO: 220/2021
PART I (GENERAL CATEGORY)

 1. Name of Concern : Kerala Co-operative Milk Marketing Federation Limited
 2. Name of Post : Deputy Engineer (Electrical)
 3. Scale of Pay : ₹ 21070 – 42410 /-
 4. Number of Vacancies : 01 (One)

Qualifications :

 1. Degree in Engineering (Electrical / Electrical and Electronics / Electrical (any stream)) from a recognized University.
 2. 3 (Three) years experience in executive cadre in relevant field.

CATEGORY NO: 221/2021
PART II (SOCIETY CATEGORY)

 1. Name of Concern : Kerala Co-operative Milk Marketing Federation Limited
 2. Name of Post : Deputy Engineer (Electrical)
 3. Scale of Pay : ₹ 21070 – 42410 /-
 4. Number of Vacancies : 01 (One)

Qualifications :

 1. Must have 3 (Three) years regular service in any cadre in the Member Societies affiliated to Kerala Co-operative Milk Marketing Federation Limited ie. the Regional Co-operative Milk Producers Unions and should be in service of the Member Society not only on the date of application but also
  on the date of appointment to the new post.
 2. Degree in Engineering (Electrical / Electrical and Electronics / Electrical (any stream)) from a recognized University.
 3. 3 (Three) years experience in executive cadre in relevant field.

CATEGORY NO : 222/2021

 1. Name of the firm : Kerala State Poultry Development Corporation Limited
 2. Name of Post : Marketing Supervisor
 3. Scale of Pay : ₹ 13210-22360/-
 4. Number of vacancies : 02 (Two)

Qualifications:

1. MBA (Marketing) obtained from a Recognized University/ Institute
OR

 1. BBA from a Recognized University and 2 years experience of similar nature in the Marketing Division
  of a Government/ Quasi Government Establishment or in a Private Registered Company

CATEGORY NO : 223/2021

1 Department Kerala Agro Machinery Corporation Ltd.
2 Name of Post: Work Assistant
3 Scale of pay ₹ 8100-12130/-
4 Number of vacancy 83 (Eighty Three)

Qualifications:

1.Should have passed Std VII and should not have acquired Graduation.
2.Candidates must possess Good physique
Note:- i) Differently abled candidates are not eligible to apply for this post.
ii) A medical certificate in the attached format should be submitted by the
candidates to satisfy the qualification“ Good physique”

CATEGORY NO: 224/2021

 1. Department : Health Services
 2. Name of post : Motor Mechanic
 3. Scale of pay : ₹ 19,000 – 43,600/- (PR)
 4. Number of Vacancies : District wise: Kozhikode – 01 (One)

Qualifications :-

 1. Certificate in Automobile Engineering issued after 18 (Eighteen) months course in Industrial Training Institute with 6 months Inplant Training compulsory.
 2. Two years practical experience in repairs and maintenance of MotorVehicles in a recognised Automobile Workshop.
 3. Possession of a Motor Driving Licence.
NCA NOTIFICATION – STATEWIDE
CATEGORY NO : 225/21
THIRD NCA-NOTIFICATION

1 Department : Medical Education
2 Name of Post : Assistant Professor in Pharmacology
3 Scale of pay : As per UGC norms
4 Number of vacancy Scheduled Caste -01(One)

Qualifications :

i. Medical Post Graduate Degree such as MD/MS in the concerned discipline from a recognized
University/DNB in the concerned discipline.
ii. Three years Physical Teaching Experience or such other teaching experience as prescribed by the
Medical Council of India.
iii. Permanent Registration under State Medical Council (Travancore – Cochin Medical Council).

CATEGORY NO : 226/2021
SECOND NCA-NOTIFICATION

1 Department : Medical Education
2 Name of Post : Assistant Professor in Pharmacology
3 Scale of pay : As per UGC norms
4 Number of vacancy : Viswakarma – 01(One)

Qualifications : i. Medical Post Graduate Degree such as MD in the concerned discipline from a recognized
University/DNB in the concerned discipline.
ii. Three years Physical Teaching Experience or such other teaching experience as prescribed by the
Medical Council of India.
iii. Permanent Registration under State Medical Council (Travancore – Cochin Medical Council).
CATEGORY NO: 227/2021-228/2021
SECOND NCA-NOTIFICATION

1 Department : Medical Education
2 Name of Post : Assistant Professor in Cardiology
3 Scale of pay : As per UGC norms
4 Number of vacancy Viswakarma-01(One)-Category No: 227/2021
Scheduled Caste-01(One) – Cat. No. 228/2021

Qualifications :

i. DM(Cardiology) /DNB (Cardiology) .
ii. Three years Physical Teaching Experience or suchother teaching experience as prescribed by the
Medical Council of India.
iii. Permanent Registration under State Medical Council (Travancore – Cochin Medical Council)

CATEGORY NO: 229/2021-230/2021
FIRST NCA NOTIFICATION

1 Department : Medical Education
2 Name of Post : Assistant Professor in Paediatric Surgery
3 Scale of pay : As per UGC norms
4 Number of vacancy Ezhava/Billava/Thiyya-01(One)- Cat. No. 229/2021
Hindu Nadar-01(One) – Category No. 230/2021

Qualifications :

i. M.Ch/DNB Paediatric Surgery.
ii. Three years Physical Teaching Experience or such other teaching experience as prescribed by the
Medical Council of India.
iii. Permanent Registration under State Medical Council (Travancore – Cochin Medical Council)

CATEGORY NO: 231/21
FIRST NCA-NOTIFICATION

1 Department : Medical Education
2 Name of Post : Assistant Professor in Forensic Medicine
3 Scale of pay : As per UGC norms
4 Number of vacancy Muslim-02(Two)

Qualifications :

i. Medical Post Graduate Degree such as MD in the concerned discipline from a recognized
University/DNB in the concerned discipline.
ii. Three years Physical Teaching Experience or such other teaching experience as prescribed by the
Medical Council of India.
iii. Permanent Registration under State Medical Council
(Travancore – Cochin Medical Council)

CATEGORY NO: 232/2021 – 233/2021
SECOND NCA-NOTIFICATION

1 Department : Medical Education
2 Name of Post : Assistant Professor in Forensic Medicine
3 Scale of pay : As per UGC norms
4 Number of vacancy Hindu Nadar-01-(One)- Category No. 232/2021
Viswakarma-01-(One)- Category NO. 233/2021

Qualifications :

i. MD (Forensic Medicine)/DNB(Forensic Medicine).
ii. Three years Physical Teaching Experience or such other teaching experience as prescribed by the
Medical Council of India.
iii. Permanent Registration under State Medical Council (Travancore – Cochin Medical Council)

CATEGORY NO: 234/2021
FIRST NCA NOTIFICATION

 1. Department : Medical Education
 2. Name of Post : Assistant Professor in Anaesthesiology
 3. Scale of pay : As per UGC norms
 4. Number of vacancy : Muslim – 01 (One)

Qualifications :

(i) Medical Post Graduate Degree such as MD /MS from a recognized University or DNB in the concerned
discipline.
(ii) Three years Teaching Experience or such other teaching experience as prescribed by the Medical
Council of India.
(iii) Permanent Registration under State Medical Council(Travancore Cochin Medical Council).

CATEGORY NO: 235/21
FIRST NCA NOTIFICATION

 1. Department : Medical Education
 2. Name of Post : Assistant Professor in Radiodiagnosis
 3. Scale of pay : As per UGC norms
 4. Number of vacancies : Ezhava/ Thiyya/ Billava -02 (Two)

Qualifications :

(i) Medical Post Graduate Degree such as MD /MS from a recognized University or DNB in the concerned
discipline.
(ii) Three years Teaching Experience or such other teaching experience as prescribed by the Medical
Council of India.
(iii) Permanent Registration under State Medical Council (Travancore Cochin Medical Council)

CATEGORY NO: 236/2021 – 238/2021
FIRST NCA-NOTIFICATION

1 Department : Medical Education
2 Name of Post : Assistant Professor in Physiology
3 Scale of pay : As per UGC norms
4 Number of vacancy : Ezhava/Billava/Thiyya-01(One)-Cat. No.236/2021 Viswakarma-(01-One) – Cat. No. 237/2021
Scheduled Tribe-01(One) – Cat. No. 238/2021

Qualifications :

i. Medical Post Graduate Degree such as MD in the concerned discipline from a recognized
University/DNB in the concerned discipline.
ii. Three years Physical Teaching Experience or such other teaching experience as prescribed by the
Medical Council of India.
iii. Permanent Registration under State Medical Council (Travancore – Cochin Medical Council)

CATEGORY NO: 239/21
SECOND NCA-NOTIFICATION

1 Department : Medical Education
2 Name of Post : Assistant Professor in Physiology
3 Scale of pay : As per UGC norms
4 Number of vacancy Scheduled Caste – 08 (Eight)

Qualifications :

i. Medical Post Graduate Degree such as MD in the concerned discipline from a recognized
University/DNB in the concerned discipline.
ii. Three years Physical Teaching Experience or such other teaching experience as prescribed by the
Medical Council of India.
iii. Permanent Registration under State Medical Council (Travancore – Cochin Medical Council)

CATEGORY NO: 240/2021 – 241/2021
FIRST NCA-NOTIFICATION

1 Department : Medical Education
2 Name of Post : Assistant Professor in Neurology
3 Scale of pay : As per UGC norms
4 Number of vacancy Muslim-01(One) – Category No. 240/2021
Dheevara-01(One) – Category No. 241/2021

Qualifications :

i. DM(Neurology)/DNB(Neurology)).
ii. Three years Physical Teaching Experience or such other teaching experience as prescribed by the
Medical Council of India.
iii. Permanent Registration under State Medical Council (Travancore – Cochin Medical Council)
CATEGORY NO : 242/2021
FIRST NCA NOTIFICATION

 1. Department : Ayurveda Medical Education
 2. Name of Post : Assistant Professor in Panchakarma
 3. Scale of Pay : As per UGC Norms
 4. No. of vacancies : Scheduled Caste – 01 (One)

Qualifications:-

 1. A post graduate Degree in Ayurveda in the concerned subject from any of the Universities in Kerala or from any other Universities recognized by any of the Universities in Kerala.
 2. Permanent ‘A’ class Registration with Travancore-Cochin Medical Council (Council of indigenous Medicine)
  Note:- 1. Post-graduate Degree in the concerned subject has been made
  compulsory for appointment by direct recruitment to the post of Assistant Professor.
 3. If post-graduate holders of the subject is not available, postgraduate qualification prescribed by Central Council of Indian Medicine shall be admissible for that subject from time to time.
 4. Candidates who claim equivalent qualification instead of qualification mentioned in the notification shall produce the relevant Government Order to prove the equivalency at the time of the verification, then only such qualification shall be treated as equivalent to the prescribed qualification concerned.
 5. In the case of difference in original Caste/Community claimed in the application and that entered in S.S.L.C book, the candidate shall produce a Gazette notification in this regard, along with
  Non Creamy Layer Certificate/Community Certificate at the time of certificate verification.
 6. KS & SSR Part II Rule 10(a)(ii) is applicable.

CATEGORY NO: 243/2021
FOURTH NCA NOTIFICATION

1 Department The Kerala Minerals And Metals Limited
2 Name of Post: Mate (Mines)
3 Scale of pay ₹ 9920-20480/-
4 Number of vacancy Scheduled Caste -01 (One)

Qualifications

Mates certificate of competency (Metalliferous) granted under Mines Act.

NCA NOTIFICATION – DISTRICT-WISE
CATEGORY NO: 244/2021
FIRST NCA NOTIFICATION

 1. Department : Homoeopathy
 2. Name of Post : Nurse Gr-II
 3. Scale of pay : Rs. 20,000-45,800/-
 4. No. of vacancies : District wise
  Thiruvananthapuram – Muslim – 01 (One)

Qualifications :-
i) Pass in S.S.L.C or equivalent qualification.
ii) A pass Certificate obtained after successful completion of General Nursing and Midwifery (GNM) Course conducted by the Government of Kerala or equivalent qualification recognised by the Government.
Candidates possessing this qualification shall undergo 3 months training in the pharmacy of any Hospital under department of Homoeopathy during the period of probation.
Note :- 1. KS&SSR Part II Rule 10 (a) (ii) is applicable for selection to this post.

 1. Candidates claiming equivalent qualification should produce relevant Government Orders during OTR verification to prove that the qualification claimed is equivalent to the prescribed qualification for the
  Post.

CATEGORY NO: 245/2021
FIFTH N.C.A. NOTIFICATION

 1. Department : NCC/Sainik Welfare
 2. Name of post : Driver Gr.II (HDV) (Ex-servicemen only)
 3. Scale of pay : Rs. 18000 – 41500/- (PR)
 4. Number of vacancies : District wise
  Ernakulam – Scheduled Caste- (2)Two

Qualifications:-
(i) Literacy in Malayalam or Tamil or Kannada.
(ii) Must posses Current Motor Driving Licence with endorsement for driving Heavy Duty Vehicle and Motor Cycle and must have three years experience in driving Heavy Duty vehicle either Military or
Civil. Driving Licence issued after 16.01.1979 must have endorsement both for Heavy Goods and Heavy passenger Vehicles and applications with only one endorsement will be summarily rejected (Vide
amendment No. 47/78 to the Motor Vehicles Act.
അപേക്ഷിക്കേണ്ടവിധം

 • കേരള പി‌എസ്‌സി റിക്രൂട്ട്‌മെന്റ് 2021 ലെ നിങ്ങളുടെ യോഗ്യത പരിശോധിക്കുക.
 • കേരള പബ്ലിക് സർവീസ് കമ്മീഷന് ആവശ്യമായ എല്ലാ വിവരങ്ങളും സമർപ്പിക്കുക.
 • ഔദ്യോഗിക അറിയിപ്പ് ശ്രദ്ധാപൂർവ്വം വായിക്കുക
 • കേരള പി‌എസ്‌സി ഔ ദ്യോഗിക വെബ്സൈറ്റ് സന്ദർശിക്കുക
 • കേരള പബ്ലിക് സർവീസ് കമ്മീഷന്റെ ഔദ്യോഗിക വെബ്‌സൈറ്റിൽ ഒറ്റ തവണ രജിസ്ട്രേഷൻ അനുസരിച്ച് അപേക്ഷകർ രജിസ്റ്റർ ചെയ്യണം. .
 • രജിസ്റ്റർ ചെയ്ത അപേക്ഷകർക്ക് അവരുടെ യൂസർ ഐഡിയും പാസ്‌വേഡും ഉപയോഗിച്ച് അവരുടെ പ്രൊഫൈലിൽ ലോഗിൻ ചെയ്ത് അപേക്ഷിക്കാം.
 • ഒരു തസ്തികയിലേക്ക് അപേക്ഷിക്കാൻ നോട്ടിഫിക്കേഷൻ ലിങ്കിലെ ബന്ധപ്പെട്ട പോസ്റ്റുകളുടെ അപേക്ഷിക്കുക അപ്ലൈ നൗ ക്ലിക്കുചെയ്യണം.
 • ഈ തിരഞ്ഞെടുപ്പിന്റെ ഭാഗമായി എഴുത്തു പരീക്ഷ / ഒ‌എം‌ആർ / ഓൺലൈൻ ടെസ്റ്റ് നടത്തുകയാണെങ്കിൽ, അപേക്ഷകർ അവരുടെ ഒറ്റത്തവണ രജിസ്ട്രേഷൻ പ്രൊഫൈൽ വഴി പരീക്ഷ എഴുതുന്നതിനുള്ള കൺഫോർമേഷൻ സമർപ്പിക്കണം .
 • അത്തരം സ്ഥാനാർത്ഥികൾക്ക് മാത്രമേ ടെസ്റ്റ് തീയതി വരെയുള്ള അവസാന 15 ദിവസങ്ങളിൽ പ്രവേശന ടിക്കറ്റുകൾ സൃഷ്ടിക്കാനും ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യാനുംസാധിക്കൂ.

Post a Comment

തൊഴിൽ വാർത്തയെ സംബന്ധിച്ച നിങ്ങളുടെ സംശയങ്ങൾ ഇവിടെ ചോദിക്കാവുന്നതാണ്
× Alert! മലയാളം തൊഴിൽ വാർത്തകൾക്ക് മാത്രമായി ഞങ്ങളുടെ വാട്സ്ആപ്പ് ഗ്രൂപ്പിൽ അംഗമാകാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
Cookie Consent
We serve cookies on this site to analyze traffic, remember your preferences, and optimize your experience.
Oops!
It seems there is something wrong with your internet connection. Please connect to the internet and start browsing again.
AdBlock Detected!
We have detected that you are using adblocking plugin in your browser.
The revenue we earn by the advertisements is used to manage this website, we request you to whitelist our website in your adblocking plugin.
Site is Blocked
Sorry! This site is not available in your country.