Join Our WhatsApp Group Contact Us Join Now!
Posts

എസ്‌ബി‌ഐ അപ്രന്റീസ് 8500 റിക്രൂട്ട്‌മെന്റ് 2020: സിലബസ്, പരീക്ഷാ രീതി, പരീക്ഷ തിയ്യതി , ശമ്പളം, ഒഴിവുകളുടെ വിശദാംശങ്ങൾ പരിശോധിക്കുക

 


എസ്ബിഐ അപ്രന്റീസ് റിക്രൂട്ട്മെന്റ് 2020 | അപ്രന്റീസ് പോസ്റ്റുകൾ | ആകെ ഒഴിവുകൾ: 8500 | അവസാന തിയ്യതി: 10.12.2020


എസ്‌ബി‌ഐ അപ്രന്റീസ് റിക്രൂട്ട്‌മെന്റ് 2020: എസ്‌ബി‌ഐ ബാങ്ക് അപ്രന്റീസ് ഒഴിവിലേക്ക് 2020 ൽ 8500 ഒഴിവുകൾ നികത്തുന്നതിനായി സ്റ്റേറ്റ് ബാങ്ക് ഓഫ് ഇന്ത്യ യോഗ്യതയുള്ള ഇന്ത്യൻ പൗരന്മാരെ അപ്രന്റീസ് നിയമപ്രകാരം അപ്രന്റീസ് നിയമപ്രകാരം ക്ഷണിച്ചു. അപേക്ഷ www.sbi.co.in/ കരിയറിൽ ഓൺലൈനായി സമർപ്പിക്കേണ്ടതുണ്ട്. വെബ്സൈറ്റ്. എസ്‌ബി‌ഐ സെൻ‌ട്രൽ‌ ഗവൺ‌മെൻറ് ബാങ്ക് ജോലികൾ‌ക്കായി തിരയുന്ന അപേക്ഷകർ‌ക്ക് ഈ അവസരം ഉപയോഗിക്കാൻ‌ കഴിയും. എസ്‌ബി‌ഐ അപ്രന്റീസ് ജോലികൾക്കായുള്ള ഓൺലൈൻ രജിസ്ട്രേഷൻ 20.11.2020 മുതൽ ആരംഭിച്ചു. എസ്‌ബി‌ഐ അപ്രന്റിസ് അപേക്ഷ സമർപ്പിക്കാനുള്ള അവസാന തിയ്യതി 2020 ഡിസംബർ 10 ആണ്.


ഒരു സംസ്ഥാനത്ത് മാത്രം ഇടപഴകുന്നതിന് അപേക്ഷകർക്ക് അപേക്ഷിക്കാം. സ്ഥാനാർത്ഥികൾ മൂന്ന് വർഷത്തേക്ക് എസ്‌ബി‌ഐ അപ്രന്റീസ് ട്രെയിനിംഗ് 2020 ന് വിധേയരാകണം, എസ്‌ബി‌ഐ മാനദണ്ഡമനുസരിച്ച് കൂടുതൽ വിപുലീകരണം. തിരഞ്ഞെടുത്ത അപ്രന്റീസുകൾ ബാങ്കിൽ 3 വർഷത്തെ അപ്രന്റീസ്ഷിപ്പ് ഇടപഴകൽ സമയത്ത് ഐഐബിഎഫ് (ജയ്ഐബി / സിഐഐബി) പരീക്ഷകളിൽ യോഗ്യത നേടാൻ തയ്യാറായിരിക്കണം. പ്രാദേശിക ഭാഷയുടെ ഓൺലൈൻ എഴുത്തുപരീക്ഷയുടെയും പരീക്ഷണത്തിന്റെയും അടിസ്ഥാനത്തിൽ എസ്‌ബി‌ഐ അപ്രന്റിസ് തിരഞ്ഞെടുക്കൽ. നിശ്ചിത തീയതിക്ക് ശേഷം ലഭിച്ച അപൂർണ്ണമായ അപേക്ഷയും അപേക്ഷകളും പരിഗണിക്കില്ല.

അപേക്ഷകൻ ഔദ്യോഗിക അറിയിപ്പിൽ സൂചിപ്പിച്ചിരിക്കുന്നതുപോലെ പ്രസക്തമായ രേഖകൾ അപ്‌ലോഡ് ചെയ്യണം. അപേക്ഷകർ അംഗീകൃത സർവകലാശാലയിൽ നിന്ന് നിർദ്ദിഷ്ട ബിരുദം നേടിയിരിക്കണം. എസ്‌ബി‌ഐ കരിയർ‌, എസ്‌ബി‌ഐ ജോലികൾ‌ വിജ്ഞാപനം 2020 എസ്‌ബി‌ഐ റിക്രൂട്ട്‌മെന്റ് 2020 ഓൺ‌ലൈനായി അപേക്ഷിക്കുക, എസ്‌ബി‌ഐ അപ്രന്റീസ് ഒഴിവ് 2020, എസ്‌ബി‌ഐ കറൻറ് റിക്രൂട്ട്മെൻറ് എന്നിവയുടെ കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾ ഔദ്യോഗിക വെബ്‌സൈറ്റിൽ അപ്‌ലോഡ് ചെയ്യും.


ഹൈലൈറ്റുകൾ

⬤ സ്ഥാപനം : സ്റ്റേറ്റ് ബാങ്ക് ഓഫ് ഇന്ത്യ


⬤ ജോലി തരം : ബാങ്ക് ജോലി


⬤ ആകെ ഒഴിവുകൾ : 8500


⬤ ജോലിസ്ഥലം : ഇന്ത്യയിലുടനീളം


⬤ അപേക്ഷിക്കേണ്ടവിധം : ഓൺലൈൻ


⬤ അപേക്ഷിക്കേണ്ട തീയതി : 20/11/2020


⬤ അവസാന തീയതി : 10/12/2020


⬤ ഔദ്യോഗിക വെബ്സൈറ്റ് : https://www.sbi.co.in/

Important Dates

Event Date

Notification Release 19th November 2020

Online Application Starts 20th November 2020

Last date to apply 10th December 2020

Call Letter / Admit Card release Yet to be announced

Online Exam January 2021 (Tentative)

Result Yet to be notified

Language Proficiency Test Yet to be notified


ഒഴിവുകളുടെ വിശദാംശങ്ങൾ

വിവിധ സംസ്ഥാനങ്ങൾക്കായി എസ്‌ബി‌ഐ അപ്രന്റിസിനായി മൊത്തം 8500 തസ്തികകൾ പുറത്തിറക്കി. റിക്രൂട്ട്‌മെന്റിനായി താൽപ്പര്യമുള്ള അല്ലെങ്കിൽ കാത്തിരിക്കുന്ന ഉദ്യോഗാർത്ഥികൾക്ക് ഒഴിവുകളിലേക്ക് യോഗ്യതാ മാനദണ്ഡം സ്ഥിരീകരിച്ച ശേഷം റിക്രൂട്ട്‌മെന്റിന് അപേക്ഷിക്കാം. എസ്‌ബി‌ഐ അപ്രന്റീസ് റിക്രൂട്ട്‌മെന്റ് 2020 നായി സംസ്ഥാന തിരിച്ചുള്ളതും വിഭാഗം തിരിച്ചുള്ളതുമായ ഒഴിവുകളുടെ വിശദാംശങ്ങൾ പരിശോധിക്കുക.

STATE     SC      ST      OBC EWS UR TOTAL

Gujarat 33 72 129 48 198 480

Andhra Pradesh 99 43 167 62 249 620

Karnataka 96 42 162 60 240 600

Madhya Pradesh 64 86 64 43 173 430

Chhattisgarh 10 28 5 9 38 90

West Bengal 110 24 105 48 193 480

Odisha 64 88 48 40 160 400

Himachal Pradesh 32 5 26 13 54 130

Haryana 30 0 43 16 73 162

Punjab 75 0 54 26 105 260

Tamil Nadu 89 4 126 47 204 470

Pondicherry 0 0 1 0 5 6

Delhi 1 0 1 0 5 7

Uttarakhand 48 8 34 26 153 269

Telangana 73 32 124 46 185 460

Rajasthan 122 93 144 72 289 720

Kerala 14 1 38 14 74 141

Uttar Pradesh 253 12 325 120 496 1206

Assam 6 10 24 9 41 90

Manipur 0 4 1 1 6 12

Meghalaya 0 17 2 4 17 40

Mizoram 0 8 0 1 9 18

Nagaland 0 15 0 3 17 35

Tripura 5 9 0 3 13 30

Bihar 76 4 128 47 220 475

Jharkhand 24 52 24 20 0 200

Maharashtra 64 57 173 64 286 644

Arunachal Pradesh 0 11 0 2 12 25

            TOTAL 1388 725 1948 844 3595 8500
തിരഞ്ഞെടുക്കൽ നടപടിക്രമം

അപ്രന്റീസുകളായുള്ള തിരഞ്ഞെടുപ്പ് രണ്ട് ഘട്ടങ്ങളുടെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ ഇനിപ്പറയുന്ന രീതിയിൽ ചെയ്യും


i) ഓൺലൈൻ എഴുത്തു പരീക്ഷ


ii) പ്രാദേശിക ഭാഷയുടെ പരീക്ഷ


യോഗ്യതാ മാനദണ്ഡം 2020

എഴുത്തുപരീക്ഷയ്ക്ക് അപേക്ഷിക്കുന്നവർ വിജ്ഞാപനത്തിൽ അറിയിച്ചിട്ടുള്ള വിശദമായ എസ്‌ബി‌ഐ അപ്രന്റിസ് യോഗ്യതാ മാനദണ്ഡങ്ങൾ വായിച്ചിരിക്കണം. ചുവടെ സൂചിപ്പിച്ച അപ്‌ഡേറ്റ് ചെയ്ത എസ്‌ബി‌ഐ അപ്രന്റീസ് പരീക്ഷാ രീതിയും തിരഞ്ഞെടുക്കൽ പ്രക്രിയയും നിങ്ങൾ‌ക്കായി ഒരു കൃത്യമായ തന്ത്രം നിർമ്മിക്കുന്നതിന് നിങ്ങൾക്ക് സഹായകമാകും.


പ്രായപരിധി (31.10.2020 വരെ)

കുറഞ്ഞ പ്രായം: 20 വയസ്സ്

പരമാവധി പ്രായം: 28 വയസ്സ്


കുറിപ്പ്: റിസർവ് ചെയ്യാത്ത സ്ഥാനാർത്ഥികൾക്കുള്ള പരമാവധി പ്രായം സൂചിപ്പിച്ചിരിക്കുന്നു. എസ്‌സി / എസ്ടി / ഒ‌ബി‌സി / പി‌ഡബ്ല്യുഡി അപേക്ഷകർ‌ക്ക് ഇന്ത്യാ ഗവൺ‌മെൻറ് മാർ‌ഗ്ഗനിർ‌ദ്ദേശങ്ങൾ‌ അനുസരിച്ച് ഉയർന്ന പ്രായപരിധിയിലെ ഇളവ് ബാധകമാണ്.
വിദ്യാഭ്യാസ യോഗ്യതകൾ (31.10.2020 വരെ)

സ്ഥാനാർത്ഥി അംഗീകൃത യൂണിവേഴ്സിറ്റി / ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ടിൽ നിന്ന് ബിരുദം പൂർത്തിയാക്കിയിരിക്കണം


കുറിപ്പ്: നിർദ്ദിഷ്ട വൈകല്യത്തെ 40% ൽ കുറയാത്ത റിസർവേഷൻ “ബെഞ്ച്മാർക്ക് വൈകല്യമുള്ള വ്യക്തിക്ക്” മാത്രമേ അർഹതയുള്ളൂ, അവിടെ നിർദ്ദിഷ്ട വൈകല്യം അളക്കാനാവാത്ത വിധത്തിൽ നിഷേധിച്ചിട്ടില്ല, കൂടാതെ വൈകല്യമുള്ള വ്യക്തിയെ കണക്കാക്കാവുന്ന വിധത്തിൽ നിർവചിച്ചിരിക്കുന്നു , സാക്ഷ്യപ്പെടുത്തുന്ന അതോറിറ്റി സാക്ഷ്യപ്പെടുത്തിയതുപോലെ.


റിസർവേഷന്റെ ആനുകൂല്യം ലഭിക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്ന ഒരു വ്യക്തി, മെഡിക്കൽ അതോറിറ്റി അല്ലെങ്കിൽ അപേക്ഷകന്റെ വസതിയിലെ ജില്ലയിലെ മറ്റേതെങ്കിലും അറിയിപ്പ് ലഭിച്ച യോഗ്യതയുള്ള അതോറിറ്റി (സർട്ടിഫൈയിംഗ് അതോറിറ്റി) നൽകിയ നിർദ്ദിഷ്ട ഫോർമാറ്റിൽ ഏറ്റവും പുതിയ വൈകല്യ സർട്ടിഫിക്കറ്റ് സമർപ്പിക്കേണ്ടതാണ്. അപേക്ഷ രജിസ്റ്റർ ചെയ്ത അവസാന തീയതിയിലോ അതിന് മുമ്പോ സർട്ടിഫിക്കറ്റ് തീയതി രേഖപ്പെടുത്തണം


അപേക്ഷാ ഫീസും പേയ്‌മെന്റ് മോഡും:

ജനറൽ / ഒബിസി / ഇഡബ്ല്യുഎസ് എന്നിവയ്ക്ക് 300 രൂപ

എസ്‌സി / എസ്ടി / പിഡബ്ല്യുഡി അപേക്ഷകർക്ക് ഫീസൊന്നുമില്ല

അപേക്ഷകർക്ക് ഓൺലൈൻ അപേക്ഷ പോർട്ടലിൽ ഓൺ‌ലൈൻ പേയ്‌മെന്റ് ലഭ്യമാക്കാം.


പരീക്ഷാ പാറ്റേൺ 2020

എസ്‌ബി‌ഐ അപ്രന്റിസിന് അനുയോജ്യമായ സ്ഥാനാർത്ഥികളെ തിരഞ്ഞെടുക്കുന്നതിന് എസ്‌ബി‌ഐ ഒരു ഓൺലൈൻ പരീക്ഷ മാത്രമേ നടത്തുകയുള്ളൂ. എസ്‌ബി‌ഐ അപ്രന്റീസ് പരീക്ഷാ പാറ്റേണും വിശദാംശങ്ങളും ചുവടെ നൽകിയിരിക്കുന്നു.

Subject Number of Questions Maximum Marks Duration

Reasoning Ability & Computer Aptitude 25 25 15 Minutes

Quantitative Aptitude 25 25 15 Minutes

General English 25 25 15 Minutes

General / Financial Awareness 25 25 15 Minutes

Total 100 100 1 Hour


എല്ലാ ചോദ്യങ്ങളും ഒബ്ജക്ടീവ് തരം MCQ കളായിരിക്കും

ചോദ്യങ്ങൾ ദ്വിഭാഷയായിരിക്കും, അതായത് ഇംഗ്ലീഷും ഹിന്ദിയും

നെഗറ്റീവ് അടയാളപ്പെടുത്തൽ ഉണ്ടാകും, കാരണം ഓരോ തെറ്റായ ഉത്തരത്തിനും ചോദ്യത്തിന് നൽകിയിട്ടുള്ള 1/4 മാർക്ക് കുറയ്ക്കും

ഉത്തരം ലഭിക്കാത്ത ചോദ്യങ്ങൾക്ക് പിഴ ഈടാക്കില്ല

ചോദ്യപേപ്പർ 4 ഭാഗങ്ങളായി തിരിക്കും, ഓരോന്നിനും 25 മാർക്കിന് 25 ചോദ്യങ്ങൾ അടങ്ങിയിരിക്കുന്നു

ഓരോ വിഭാഗത്തിനും നിങ്ങൾക്ക് 15 മിനിറ്റ് ലഭിക്കും, പരീക്ഷയുടെ ആകെ ദൈർഘ്യം 1 മണിക്കൂർ ആയിരിക്കും

ഓൺലൈൻ പരീക്ഷയ്ക്ക് യോഗ്യത നേടുന്നവർ പ്രാദേശിക ഭാഷാ പരീക്ഷയ്ക്ക് ഹാജരാകണം, എന്നിരുന്നാലും, പത്താം ക്ലാസിലോ പന്ത്രണ്ടാം നിലയിലോ പ്രാദേശിക ഭാഷ പഠിച്ചവരെ പ്രാദേശിക ഭാഷാ പരിശോധനയിൽ നിന്ന് ഒഴിവാക്കും.


ശമ്പള ഘടന

ഒന്നാം വർഷത്തിൽ പ്രതിമാസം 15000 രൂപ വീതവും രണ്ടാം വർഷത്തിൽ പ്രതിമാസം 16500 രൂപയും മൂന്നാം വർഷത്തിൽ പ്രതിമാസം 19000 രൂപയും സ്റ്റൈപ ൻഡുമായി എസ്ബിഐ അപ്രന്റീസിലേക്ക് തിരഞ്ഞെടുക്കപ്പെടുന്നവർക്ക് ലഭിക്കും . അപ്രന്റീസുകൾക്ക് മറ്റ് അലവൻസുകൾക്കും ആനുകൂല്യങ്ങൾക്കും അർഹതയില്ല


അപ്രന്റീസ്ഷിപ്പിന്റെ കാലാവധി

എസ്‌ബി‌ഐ അപ്രന്റീസ് തസ്തികയിൽ മൂന്ന് വർഷത്തേക്ക് സ്ഥാനാർത്ഥികളെ തിരഞ്ഞെടുക്കും. അപ്രന്റീസ്ഷിപ്പ് കാലാവധി അവസാനിച്ചതിന് ശേഷം അപ്രന്റീസുകൾക്ക് മുഴുവൻ സമയ തൊഴിൽ നൽകാൻ ബാങ്ക് ബാധ്യസ്ഥരല്ല. നിയമന തീയതി മുതൽ മൂന്ന് വർഷം പൂർത്തിയാക്കിയ ശേഷം അപ്രന്റീസിനെ അവരുടെ തസ്തികയിൽ നിന്ന് ഒഴിവാക്കും.

എസ്‌ബി‌ഐ അപ്രന്റീസ് 2020 ന് ഓൺലൈനായി എങ്ങനെ അപേക്ഷിക്കാം?


ഔദ്യോഗിക വെബ്‌സൈറ്റിലെ എസ്‌ബി‌ഐ അപ്രന്റിസ് ഓൺലൈൻ അപേക്ഷാ ഫോം വിജയകരമായി പൂരിപ്പിക്കുന്നതിന് പിന്തുടരേണ്ട ഘട്ടങ്ങൾ ചുവടെ.


എസ്‌ബി‌ഐയുടെ ഔദ്യോഗിക വെബ്സൈറ്റ് സന്ദർശിക്കുക  

“കരിയർ‌സ്” ടാബിൽ‌ ക്ലിക്കുചെയ്യുക, ഒരു പുതിയ പേജ് ദൃശ്യമാകും

“എസ്‌ബി‌ഐയിൽ ചേരുക” ടാബിന് കീഴിലുള്ള “നിലവിലെ ഓപ്പണിംഗുകൾ” ക്ലിക്കുചെയ്യുക

നിലവിലെ റിക്രൂട്ട്‌മെന്റുകളുടെ ലിസ്റ്റ് തുറക്കുകയും തുടർന്ന് “എസ്‌പി‌ഐയിലെ എൻ‌ജെൻ‌മെൻറ് ഓഫ് അപ്രന്റീസ് ഓഫ് 1961 അപ്രന്റീസ് ആക്റ്റ്, 1961” ക്ലിക്കുചെയ്യുക.

“ഓൺ‌ലൈൻ അപ്ലൈ” ലിങ്കിൽ ക്ലിക്കുചെയ്യുക

നിങ്ങളെ അപ്ലിക്കേഷൻ പേജിലേക്ക് റീഡയറക്‌ടുചെയ്യും

“പുതിയ രജിസ്ട്രേഷനായി ഇവിടെ ക്ലിക്കുചെയ്യുക” ലിങ്കിൽ ക്ലിക്കുചെയ്യുക

പ്രധാനപ്പെട്ട നിർദ്ദേശങ്ങൾ തുറക്കും

“തുടരുക” ക്ലിക്കുചെയ്യുക

രജിസ്ട്രേഷൻ ഫോമിൽ ചോദിച്ച നിങ്ങളുടെ അടിസ്ഥാന വിശദാംശങ്ങൾ നൽകി സ്ഥിരീകരിക്കുക.

സുരക്ഷാ കോഡ് നൽകുക

“സംരക്ഷിക്കുക & അടുത്തത്” ബട്ടൺ ക്ലിക്കുചെയ്യുക.

ആവശ്യാനുസരണം നിങ്ങളുടെ ഫോട്ടോഗ്രാഫിന്റെ സ്കാൻ ചെയ്ത പകർപ്പും ഒപ്പും അപ്‌ലോഡ് ചെയ്യുക. “അടുത്തത്” ബട്ടണിൽ ക്ലിക്കുചെയ്യുക

ഫോമിൽ ചോദിച്ച വിശദാംശങ്ങൾക്കായി നിങ്ങൾ തിരഞ്ഞെടുത്ത ഓപ്ഷനുകൾ തിരഞ്ഞെടുക്കുക. തുടർന്ന് “നിങ്ങളുടെ വിശദാംശങ്ങൾ സാധൂകരിക്കുക” ക്ലിക്കുചെയ്യുക

“നിങ്ങളുടെ വിശദാംശങ്ങൾ സാധൂകരിക്കുക” ക്ലിക്കുചെയ്തതിനുശേഷം ഒരു പ്രിവ്യൂ പേജ് തുറക്കുകയും നിങ്ങളുടെ എല്ലാ വിശദാംശങ്ങളും പരിശോധിക്കുകയും “ഞാൻ സമ്മതിക്കുന്നു” എന്നതിന് എതിരായ ചെക്ക്ബോക്സിൽ ക്ലിക്കുചെയ്ത് പ്രഖ്യാപനം സ്വീകരിക്കുകയും ചെയ്യും.

“ഫൈനൽ സബ്മിറ്റ്” ക്ലിക്കുചെയ്ത് അപേക്ഷാ ഫോമിൽ നിന്ന് പ്രിന്റ് ഔട്ട് എടുക്കുക.

ഓൺ‌ലൈനായി അപേക്ഷിക്കാനുള്ള നേരിട്ടുള്ള ലിങ്ക്

2020 നവംബർ 20 ന് എസ്‌ബി‌ഐ അപ്രന്റിസ് 2020 ന് ഓൺലൈനായി അപേക്ഷിക്കുന്നതിന് നേരിട്ടുള്ള ലിങ്ക് സജീവമാണ്. ലിങ്ക് 2020 ഡിസംബർ 10 വരെ സജീവമായിരിക്കും, അതിനാൽ അവസാന തീയതി വരുന്നതിന് മുമ്പായി അവ രജിസ്റ്റർ ചെയ്യാൻ അപേക്ഷകർക്ക് നിർദ്ദേശമുണ്ട്.


 

രജിസ്ട്രേഷന് ആവശ്യമായ രേഖകൾ / വിശദാംശങ്ങൾ

എസ്‌ബി‌ഐ അപ്രന്റീസ് അപേക്ഷാ ഫോം പൂരിപ്പിക്കുന്നതിന് ഇനിപ്പറയുന്ന വിശദാംശങ്ങൾ / രേഖകൾ ആവശ്യമാണ്.


മൊബൈൽ നമ്പർ

ഇ – മെയിൽ ഐഡി

ഒരു ഫോട്ടോയുടെ സ്കാൻ ചെയ്ത പകർപ്പ്

ഒപ്പിന്റെ സ്കാൻ ചെയ്ത പകർപ്പ്

പ്രമാണ പരിശോധന പ്രക്രിയയുടെ സമയത്ത് നിങ്ങൾക്ക് ചുവടെ സൂചിപ്പിച്ച പ്രമാണങ്ങളും ആവശ്യമാണ്

ജാതി സർട്ടിഫിക്കറ്റ് (ബാധകമെങ്കിൽ)

വൈകല്യ സർട്ടിഫിക്കറ്റ് (ബാധകമെങ്കിൽ)

വിദ്യാഭ്യാസ സർട്ടിഫിക്കറ്റുകൾ

ആധാർ കാർഡ് (നോർത്ത് ഈസ്റ്റേൺ സ്റ്റേറ്റ് സ്ഥാനാർത്ഥികൾ ഒഴികെ)

Post a Comment

തൊഴിൽ വാർത്തയെ സംബന്ധിച്ച നിങ്ങളുടെ സംശയങ്ങൾ ഇവിടെ ചോദിക്കാവുന്നതാണ്
× Alert! മലയാളം തൊഴിൽ വാർത്തകൾക്ക് മാത്രമായി ഞങ്ങളുടെ വാട്സ്ആപ്പ് ഗ്രൂപ്പിൽ അംഗമാകാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
Cookie Consent
We serve cookies on this site to analyze traffic, remember your preferences, and optimize your experience.
Oops!
It seems there is something wrong with your internet connection. Please connect to the internet and start browsing again.
AdBlock Detected!
We have detected that you are using adblocking plugin in your browser.
The revenue we earn by the advertisements is used to manage this website, we request you to whitelist our website in your adblocking plugin.
Site is Blocked
Sorry! This site is not available in your country.