പ്രിയപെട്ടവരെ ഞങ്ങൾ പുതിയൊരു വെബ്‌സൈറ്റിലേക്ക് മാറിയിരിക്കുന്നു. കൂടുതൽ മലയാളം തൊഴിൽ വാർത്തകൾക്കായി സന്ദർശിക്കുക. ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക!

Privacy Policy

JOB News വെബ്‌സൈറ്റ് നിങ്ങളുടെ യാതൊരുവിധ വ്യക്തിപരമായ വിവരങ്ങളും ശേഖരിക്കുന്നില്ല. ഞങ്ങൾ പ്രദർശിപ്പിക്കുന്ന തൊഴിൽ വാർത്തകൾ പ്രമുഖമാധ്യമങ്ങൾ പുറത്തുവിടുന്നതും മറ്റ് സത്യസന്ധമായ ഇടങ്ങളിൽ നിന്നും ലഭിക്കുന്നതാണ് ആയതിനാൽ വാർത്തകൾ തികച്ചും സത്യസന്ധമായിരിക്കും. വാർത്തകളെ സംബന്ധിച്ച് നിങ്ങളിൽ ഉണ്ടാവുന്ന സംശയങ്ങൾ കമെന്റ് ആയി അതാതുവാർത്തകളിൽ ചോദിക്കാവുന്നതാണ്.


· The Website collects the user's position.

· The user's position isn't shown to any other user and isn't shared with another entity or third parties.

· The reason for the collection of the user's position is strictly technical.

· We allow third-party companies to serve ads and collect certain anonymous information when you visit our app. These companies may use anonymous information such as your Google Advertising ID, your device type and version, browsing activity, location and other technical data relating to your device, in order to provide advertisements. https://payangadilive.com/Cookie Consent
We serve cookies on this site to analyze traffic, remember your preferences, and optimize your experience.
Oops!
It seems there is something wrong with your internet connection. Please connect to the internet and start browsing again.
AdBlock Detected!
We have detected that you are using adblocking plugin in your browser.
The revenue we earn by the advertisements is used to manage this website, we request you to whitelist our website in your adblocking plugin.
Site is Blocked
Sorry! This site is not available in your country.